Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 3430Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo – anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van vier ouderenwoningen - Kampvelderweg 46, Ermelo

Zakelijke beschrijving van de inhoud van de “Anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van vier ouderenwoningen aan de Kampvelderweg 46”

Partijen en locatie

Gemeente Ermelo heeft op 20 november 2019 met de exploitant van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ermelo, sectie F, nummer 5365 plaatselijk bekend Kampvelderweg 46 (verder ook genoemd het Plangebied) een anterieure overeenkomst ex. artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten.

Plan

Exploitant is voornemens om bedrijfspanden te slopen en 4 ouderenwoningen met parkeerplaats op eigen terrein en een wegdeel (ontsluiting op de openbare ruimte) te realiseren.

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst is onder andere afgesproken dat:

 • a.

  exploitant de mogelijkheid heeft om voor eigen rekening en risico het Plangebied tot ontwikkeling te brengen en op verzoek van de gemeente onderzoeken (laten) verrichten en onderbouwingen (laten) opstellen.

 • b.

  gemeente zich ervoor in zal spannen de voor het project benodigde ruimtelijke besluiten voor te bereiden, op te laten stellen en in procedure te brengen, alsmede te bevorderen dat dit ruimtelijke besluit op voortvarende wijze de in de wet vastgelegde procedure doorloopt.

 • c.

  exploitant aan de gemeente een exploitatiebijdrage betaalt, waarmee het kostenverhaal voor het Plangebied verzekerd is.

 • d.

  eventuele planschade komt voor rekening van de exploitant.

 • e.

  gemeente volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid behoudt en bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces.

 

De overeenkomst is aangegaan voor de periode die noodzakelijk is voor het voltooien van de ontwikkeling. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Deze beschrijving ligt ter inzage van 23 december 2019 tot en met 3 februari 2020.

Ermelo, 17 december 2019