Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 342901VerordeningenAlgemene Subsidieverordening Haarlemmermeer 2017, 1e wijziging

 

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer van 20 oktober 2020;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Gelet op artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de verordening EG nr. 800/2008;

 

 

b e s l u i t

vast te stellen de 1e wijziging van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017

 

 

Artikel I

De Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Aan artikel 1 wordt onder verlettering van de letters n tot en met t naar o tot en met u een nieuwe letter n toegevoegd die als volgt komt te luiden:

 • n. Jaarlijkse subsidie subsidie ten behoeve van een project of activiteit die niet behoort tot de reguliere bezigheden van de aanvrager, waarvoor het college subsidie wil verstrekken, en welke gedurende het gehele kalenderjaar kan worden aangevraagd;

 

 • B.

  Onder vernummering van Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 naar respectievelijk Hoofdstuk 8 en Hoofdstuk 9, wordt een nieuw Hoofdstuk 7 JAARLIJKSE SUBSIDIE toegevoegd.

 

 • C.

  De artikelen 42 tot en met 54 worden vernummerd naar 47 tot en met 59.

 

 • D.

  Na artikel 41 wordt een nieuw Hoofdstuk 7 JAARLIJKSE SUBSIDIE toegevoegd die als volgt komt te luiden:

Artikel 42. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk acht weken voor het tijdstip waarop een aanvang wordt gemaakt met de realisering van de voorgenomen activiteit ingediend, tenzij het college een andere termijn heeft vastgesteld. Voor het indienen van een aanvraag dient een bij het college vastgesteld formulier worden gebruikt.

 • 2.

  Bij de indiening van de aanvraag worden overlegd:

 •  

 • a.

  een activiteitenplan;

 • b.

  een begroting van het project, waarbij alle kosten en opbrengsten zoveel mogelijk aan de activiteit is toegerekend, inclusief personeelslasten en accommodatielasten;

 • c.

  een toelichting op de begroting;

 • d.

  een balans en een staat van inkomsten en uitgaven met een toelichting daarop van het jaar voorafgaand van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • e.

  de statuten en een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

 • f.

  een opgave van de bestuurssamenstelling;

 • g.

  een verklaring dat voor vrijwillige medewerkers die werken met kinderen of verstandelijk beperkten een Verklaring omtrent Gedrag aanwezig is.

 •  

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere of minder dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden, die voor het beoordelen van de aanvraag van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 43. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 44. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  Indien de subsidie niet ineens is vastgesteld, dient de aanvrager uiterlijk binnen dertien weken nadat de activiteit waarvoor subsidie is verleend hebben plaatsgevonden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   een verslag van de activiteiten;

  • b.

   ten behoeve van de vaststelling van subsidies die liggen tussen door het college, in een beleidsregel vastgestelde, bedragen een samenstellingsverklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent;

  • c.

   ten behoeve van de vaststelling van subsidies boven de onder b bedoelde bedragen een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 5 lid 4.

 • 3.

  Het college kan het overleggen van andere of minder dan de in lid 2 genoemde gegevens en bescheiden eisen.

Artikel 45. Subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie binnen acht weken na ontvangst van de van de volledige aanvraag tot subsidievaststelling vast.

Artikel 46. Subsidievaststelling ineens

Het college kan gelijk met een besluit op een aanvraag voor jaarlijkse subsidie een besluit tot subsidievaststelling nemen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 22 december 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 november 2020.

 

 

 

de griffier,

 

 

de burgemeester,

J. van der Rhee, B.Ha

 

 

M. Schuurmans-Wijdeven