Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2020, 342626VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Vlaardingen 2021)

De gemeenteraad van Vlaardingen;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

 

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  verklaringen van onvermogen;

 • e.

  overige diensten die ten gevolge van een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4

  Indien sprake is van een in de tarieventabel opgenomen tarief afkomstig van de hogere overheid, provincie, waterschap of ander bevoegd bestuursorgaan, gaat bij afwijking het tarief van dat bestuursorgaan vóór op het in de tarieventabel opgenomen tarief.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag of een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald:

  • a

   ingeval van mondelinge kennisgeving: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b

   ingeval van schriftelijke kennisgeving of aanslag: op het moment van uitreiken;

  • c

   ingeval van toezending van de schriftelijke kennisgeving of aanslag: binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving of aanslag.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Van de op grond van deze verordening geheven leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   kansspelen (7.);

  • 2.

   reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (9. a t.e.m. d);

  • 3.

   verklaring omtrent het gedrag (12.);

  • 4.

   papieren verstrekking uit de basisregistratie personen (17.);

  • 5.

   rijbewijzen (18. a t.e.m. c);

  • 6.

   akten burgerlijke stand (19.h.1 t.e.m. 5);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De 'Legesverordening Vlaardingen 2020’ van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening Vlaardingen 2021'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op

17 december 2020.

De griffier,

Jeroen Mimpen

De voorzitter,

Bas Eenhoorn

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de 'Legesverordening Vlaardingen 2021'

 

 

 

 

 

 

2021

 

2020

 

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel

Titel

 

 

Bedrag

 

Bedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Voor een abonnement per jaar op:

 

 

 

 

 

 

a.

 

de stukken voor de raadsavond zonder de eventueel

 

 

 

 

 

 

 

 

daarbij behorende bescheiden

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

b.

 

de stukken onder a. genoemd, met inbegrip van een

 

 

 

 

 

 

 

 

exemplaar van de concernbegroting

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

a.

 

voor een exemplaar van de concernbegroting of

 

 

 

 

 

 

 

 

van de concernrekening

 

€ 37,75

 

€ 37,10

 

 

b.

 

voor een exemplaar van de begroting of van

 

 

 

 

 

 

 

 

de rekening van één van de gemeentelijke afdelingen

 

€ 22,65

 

€ 22,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Voor afschriften of uittreksels niet elders in deze

 

 

 

 

 

 

verordening genoemd, per vervaardigde bladzijde

 

€ 2,15

 

€ 2,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Voor een exemplaar van het Verkeerscirculatieplan Vlaardingen

 

€ 44,30

 

€ 43,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Voor de behandeling van een verzoek om informatie,

 

 

 

 

 

 

voor zover niet elders in deze verordening genoemd,

 

 

 

 

 

 

voor ieder kwartier of gedeelte daarvan, door een

 

 

 

 

 

 

ambtenaar van de gemeente Vlaardingen daaraan besteed

 

€ 8,70

 

€ 8,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

 

 

 

 

 

 

"Verordening voorraadtanks"

 

€ 13,15

 

€ 12,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Voor het verstrekken van fotokopieën, voor zover daarvoor niet elders

 

 

 

 

 

 

 

 

in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

 

 

 

 

 

 

opgenomen:

 

 

 

 

 

 

 

 

voor minder dan 6 kopieën

 

€ -

 

€ -

 

 

 

 

voor 6 tot en met 13 kopieën

 

€ 4,60

 

€ 4,50

 

 

 

 

voor 14 of meer kopieën, per kopie

 

€ 0,35

 

€ 0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET OP DE KANSSPELEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

a.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

*

€ 56,50

 

€ 56,50

 

 

 

 

2. voor een periode van 12 maanden voor twee kansspel-

 

 

 

 

 

 

 

automaten

*

€ 79,00

 

€ 79,00

 

 

 

 

3, voor een periode van 12 maanden voor iedere kansspel-

 

 

 

 

 

 

 

 

automaat boven het aantal twee

*

€ 22,50

 

€ 22,50

 

 

 

 

4. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

 

 

 

 

 

 

 

 

één kansspelautomaat

*

€ 226,50

 

€ 226,50

 

 

 

 

5. voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd voor

 

 

 

 

 

 

 

 

twee kansspelautomaten

*

€ 317,00

 

€ 317,00

 

 

 

 

6, voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

boven het aantal twee

*

€ 90,50

 

€ 90,50

 

 

b.

 

Indien de aanvraag als bedoeld in het vorige lid

 

 

 

 

 

 

 

 

schriftelijk wordt ingetrokken voordat daarop een

 

 

 

 

 

 

 

 

beslissing wordt genomen dan wel wordt afgewezen,

 

 

 

 

 

 

 

 

wordt op verzoek van de aanvrager restitutie van 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

van de geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

 

c.

 

Voor het in behandeling nemen van alle overige aanvragen op

 

 

 

 

 

 

 

 

grond van de Wet op de Kansspelen

*

€ 35,00

 

€ 35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afgeven van een

 

 

 

 

 

 

verklaring, vergunning, toestemming e.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging

 

 

 

 

 

 

 

 

van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te

 

 

 

 

 

 

 

 

nemen

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tijdelijke standplaats per dag

 

€ 29,50

 

€ 29,00

 

 

 

 

2. vaste standplaats per jaar of gedeelte daarvan

 

€ 206,45

 

€ 203,00

 

 

 

 

2.a Verlenging vaste standplaats

 

€ 90,75

 

€ 89,25

 

 

 

 

3. seizoenstandplaats voor 3 maanden

 

€ 45,10

 

€ 44,35

 

 

 

 

4. Seizoenstandplaats voor 6 maanden

 

€ 90,20

 

€ 88,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Voor het in behandeling nemen van een kennisgeving van een

 

 

 

 

 

 

 

 

incidentele festiviteit en/of ter verkrijging van een ontheffing

 

 

 

 

 

 

 

 

sluitingsuur als bedoeld in de APV

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

 

 

 

 

 

 

reclamevergunning voor het maken van reclame op, vanuit of

 

 

 

 

 

 

 

 

aan een onroerende zaak

 

€ 85,05

 

€ 83,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een

 

 

 

 

 

 

 

 

vergunning voor het maken van muziek met een draaiorgelvoer-

 

 

 

 

 

 

 

 

tuig voor één dag per week in één jaar, per jaar

 

€ 76,35

 

€ 75,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Aanvragen tot het afgeven, verlengen, wijzigen e.d. van

 

 

 

 

 

 

reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

 

 

 

 

 

 

een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteiten-

 

 

 

 

 

 

 

 

paspoort:

 

 

 

 

 

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

 

 

 

 

 

 

 

 

ouder is

*

€ 74,75

 

€ 73,20

 

 

 

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

 

 

 

 

 

 

 

 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

*

€ 56,55

 

€ 55,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of voor vreemdelingen

*

€ 56,55

 

€ 55,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

 

 

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of

*

€ 64,00

 

€ 58,30

 

 

 

 

ouder is

 

 

 

 

 

 

 

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd

*

€ 32,90

 

€ 30,70

 

 

 

 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen A t/m C.2

 

 

 

 

 

 

 

 

genoemde documenten een vermeerdering met een bedrag van

*

€ 50,90

 

€ 49,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen

 

€ 12,30

 

€ 12,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Voor een uittreksel uit de basisregistratie personen via het digitale

 

 

 

 

 

 

loket

 

 

€ 8,40

 

€ 8,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Voor een verklaring omtrent het gedrag

*

€ 41,35

 

€ 41,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Voor een legalisatie van een handtekening

 

 

 

 

 

 

of voor waarmerking van een fotokopie

 

€ 9,35

 

€ 9,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Het starttarief voor het aanmaken op verzoek van derden van selecties

 

 

 

 

 

 

op geautomatiseerde wijze uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

voor zover dit door de Wet Basisregistratie en Privacywetgeving

 

 

 

 

 

 

mogelijk is

 

€ 99,10

 

€ 97,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Het tarief per verstrekte inlichting uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

ten gevolge van de hierboven vermelde selectie op geautomatiseerde

 

 

 

 

 

 

wijze

 

 

 

 

 

 

 

tot 100 verstrekkingen

 

€ 33,55

 

€ 33,00

 

 

van 100 tot 1000 verstrekkingen

 

€ 67,35

 

€ 66,20

 

 

van 1000 tot 2500 verstrekkingen

 

€ 86,35

 

€ 84,90

 

 

2500 of meer verstrekkingen

 

€ 101,60

 

€ 99,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen

 

 

 

 

 

 

van de gemeentelijke basisregistratie, voor ieder daaraan

 

 

 

 

 

 

besteed kwartier

 

€ 11,55

 

€ 11,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

 

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

 

 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van

 

 

 

 

 

 

het Besluit basisadministratie personen

 

€ 2,75

 

€ 2,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSTREKKINGEN OP BASIS VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

 

 

het verstrekken van een een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

 

 

 

 

 

 

Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

bij verstrekkingen op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

 

1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

 

€ 0,20

 

€ 0,20

 

 

 

 

met een maximum per bericht van

 

€ 5,40

 

€ 5,30

 

 

 

2

meer dan 100 pagina's

 

€ 24,35

 

€ 23,95

 

 

 

3

bij verstrekking anders dan op papier

 

€ 5,40

 

€ 5,30

 

 

 

4

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard,van de

 

 

 

 

 

 

 

 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

€ 24,35

 

€ 23,95

 

 

 

5

indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen a1, a2,

 

 

 

 

 

 

 

 

a3 en a4, meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt

 

 

 

 

 

 

 

 

slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

b.

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als

 

 

 

 

 

 

 

 

bedoeld in atikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

€ 4,85

 

€ 4,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIJBEWIJZEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

€ 41,00

 

€ 40,65

 

 

b.

 

vervallen

 

 

 

 

 

 

c.

 

het tarief als bedoeld onder A. wordt bij een spoedlevering

 

 

 

 

 

 

 

 

vermeerderd met een bedrag van

*

€ 34,10

 

€ 34,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURGERLIJKE STAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

Indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere

 

 

 

 

 

 

 

 

door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op de locatie Stadhuis:

 

 

 

 

 

 

 

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

 

€ 171,15

 

€ 168,30

 

 

 

2

Maandag tot en met donderdag van 11.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 369,70

 

€ 363,50

 

 

 

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 398,25

 

€ 391,60

 

 

 

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 569,35

 

€ 559,85

 

 

 

5

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

 

€ 353,25

 

€ 347,35

 

 

 

6

Het volgen van een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

 

 

 

in de trouwzaal van het stadhuis via livestreaming

 

€ 5,00

 

Nieuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

De voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op

 

 

 

 

 

 

 

 

een andere locatie die als Huis der gemeente kan dienen:

 

 

 

 

 

 

 

1

Maandag tot en met donderdag om 10.00 uur.

 

€ 285,30

 

€ 280,55

 

 

 

2

Maandag tot en met donderdag van 11.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 483,85

 

€ 475,75

 

 

 

3

Vrijdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 512,35

 

€ 503,80

 

 

 

4

Zaterdag niet zijnde een feestdag van 10.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 683,55

 

€ 672,10

 

 

 

5

Op zon- en erkende feestdagen van 10.00 tot en met 17.00 uur.

 

€ 1.146,35

 

€ 1.127,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Het voltrekken van een kosteloos huwelijk of registratie van een

 

 

 

 

 

 

 

 

partnerschap is alleen mogelijk op de locatie stadshuis op:

 

 

 

 

 

 

 

1

Dinsdag om 9.00 uur.

 

€ -

 

€ -

 

 

 

2

Dinsdag om 9.15 uur

 

€ -

 

€ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

Inhuur getuigen (ambtenaar) bij een huwelijk of partnerschapsregistratie:

 

 

 

 

 

 

 

1

Per getuige bij kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

 

€ 14,70

 

€ 14,45

 

 

 

2

Per getuige bij niet-kosteloos huwelijk/partnerschapsregistratie.

 

€ 26,80

 

€ 26,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

Overige kosten.

 

 

 

 

 

 

 

1

Toeslag voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

partnerschap op een locatie genoemd in punt 19b na 18.00 uur.

 

€ 172,30

 

€ 169,40

 

 

 

2

Uitbreiding van de standaard ceremonie van maximum één uur.

 

€ 353,25

 

€ 347,35

 

 

 

3

Eenmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

 

€ 164,20

 

€ 161,45

 

 

 

4

Trouwboekje standaardvorm.

 

€ 15,30

 

€ 15,05

 

 

 

5

Trouwboekje Luxe vorm.

 

€ 42,75

 

€ 42,05

 

 

 

6

Afschrift/uittreksel van de burgerlijke stand.

*

€ 14,00

 

€ 13,80

 

 

 

7

Verklaring van huwelijksbevoegdheid.

*

€ 24,60

 

€ 24,30

 

 

 

8

Meertalig modelformulier

*

€ 18,90

 

€ 18,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

a.

 

Voor nasporing in de registers van de burgerlijke stand,

 

 

 

 

 

 

 

 

ook indien de bemoeiingen niet leiden tot het gewenste

 

 

 

 

 

 

 

 

doel, voor ieder kwartier door een ambtenaar der gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

daaraan besteed

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

 

 

 

 

 

 

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

 

 

 

 

 

 

 

 

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit

 

 

 

 

 

 

 

 

akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIJKBEZORGING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Voor een verlof tot het doen opgraven en het doen overplaatsen

 

 

 

 

 

 

van een lijk eventueel naar het buitenland

 

€ 9,40

 

€ 9,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Voor een verlof tot bestemming van een lijk voor ontleding

 

€ 14,25

 

€ 14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Voor het stellen van een andere termijn voor begraving of ver-

 

 

 

 

 

 

branding van een lijk dan de wet op de lijkbezorging aangeeft

 

€ 9,40

 

€ 9,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITREIKEN DRUKWERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

a.

 

Voor het uitreiken ten behoeve van derden van drukwerk aan

 

 

 

 

 

 

 

 

degenen, die aangifte doen van een geboorte dan wel aan

 

 

 

 

 

 

 

 

degenen, die in persoon te kennen geven een huwelijk te

 

 

 

 

 

 

 

 

willen aangaan, per kalenderjaar

 

€ 1.429,80

 

€ 1.405,90

 

 

b.

 

In het in het vorige lid genoemde tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

is omzetbelasting begrepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADASTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Kadastrale informatie via de Gemeentelijke kadastrale balie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

 

Kadastraal uittreksel per opgevraagd object

 

 

 

 

 

 

 

 

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

 

€ 12,10

 

€ 11,90

 

 

b.

 

Hypothecair uittreksel

 

 

 

 

 

 

 

 

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

 

€ 12,10

 

€ 11,90

 

 

c.

 

Uittreksel kadastrale kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

(perceel/deelperceel/appartementsrecht)

 

€ 12,10

 

€ 11,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADSARCHIEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen

 

 

 

 

 

 

in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor

 

 

 

 

 

 

ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan

 

€ 12,85

 

€ 12,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

a.

 

Voor het verstrekken van fotokopieën en readerprintkopieën

 

 

 

 

 

 

 

 

- A4-formaat

 

€ 0,60

 

€ 0,60

 

 

 

 

- A3-formaat

 

€ 1,30

 

€ 1,30

 

 

b.

 

Voor het verstrekken van geprinte fotoscans

 

 

 

 

 

 

 

 

- A4-formaat

 

€ 5,15

 

€ 5,05

 

 

 

 

- A3-formaat

 

€ 7,95

 

€ 7,80

 

 

c.

 

Voor het verstrekken van digitale foto's (opname met camera)

 

 

 

 

 

 

 

 

voor krantenleggers en archiefmateriaal dat niet gekopieerd of

 

 

 

 

 

 

 

 

gescand mag worden

 

€ 5,15

 

€ 5,05

 

 

d.

 

Voor het verstrekken van digitale scans van bouwtekeningen

 

€ 11,30

 

€ 11,10

 

 

e.

 

Voor het lenen van videobanden of dvd's

 

€ 11,30

 

€ 11,10

 

 

f.

 

Voor het verstrekken van reproducties van videobanden of dvd's

 

€ 14,10

 

€ 13,85

 

 

g.

 

Voor het verstrekken van AVG-proof gemaakte digitale scans van

 

€ 15,25

 

€ 15,00

 

 

 

 

bodemrapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Voor onderzoekingen en andere werkzaamheden, verricht

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

ten behoeve van derden met betrekking tot door het rijk in

 

 

 

 

 

 

het gemeentearchief in bruikleen gegeven archiefstukken

 

 

 

 

 

 

zijn bijdragen verschuldigd, gelijk aan de tarieven welke van

 

 

 

 

 

 

kracht zijn bij de openbare rijksarchiefbewaarplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEER/TOEZICHT EN HANDHAVING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Voor een vergunning of een verklaring op grond van de Wet

 

 

 

 

 

 

personenvervoer.

 

€ 38,85

 

€ 38,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Voor de afgifte van een ontheffing of een duplicaatontheffing van

 

 

 

 

 

 

verkeersvoorschriften en wijzigen kenteken van ontheffing verkeers-

 

 

 

 

 

 

voorschriften.

 

€ 8,30

 

€ 8,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

a.

 

Voor het verstrekken van een nieuwe parkeervergunning/

 

 

 

 

 

 

 

 

bezoekerskaart (in verband met verlies / diefstal)

 

€ 35,80

 

€ 35,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving) in een

 

 

 

 

 

 

 

 

parkeervergunning via digitaal loket

 

€ 6,05

 

€ 5,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Voor het wijzigen van gegevens (kenteken / omschrijving ) in een

 

 

 

 

 

 

 

 

parkeervergunning via publieksbalie

 

€ 23,85

 

€ 23,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

a.

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

 

 

 

 

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor burgers

 

 

 

 

 

 

 

 

(kosten medische beoordeling geneeskundige dienst)

 

€ 103,25

 

€ 101,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toeslag huisbezoek arts geneeskundige dienst voor medische

 

 

 

 

 

 

 

 

beoordeling op aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

 

€ 77,40

 

€ 76,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toeslag no-show bij niet tijdig (3 dagen van tevoren) afmelden van

 

 

 

 

 

 

 

 

afspraak geneeskundige dienst voor medische beoordeling

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toeslag no-show zonder bericht bij het niet verschijnen op een

 

 

 

 

 

 

 

 

spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek arts

 

 

 

 

 

 

 

 

geneeskundige dienst

 

€ 92,90

 

€ 91,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Toeslag opvragen medische informatie derden en verwerken in

 

 

 

 

 

 

 

 

medische beoordeling geneeskundige dienst

 

€ 88,10

 

€ 86,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

 

 

 

 

verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

 

€ 72,75

 

€ 71,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als

 

 

 

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 43. A. en artikel 43. B. (ook verlenging) en het

 

 

 

 

 

 

 

 

verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart wordt

 

 

 

 

 

 

 

 

een tarief in rekening gebracht van

 

€ 26,65

 

€ 26,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

a.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

 

 

 

 

 

 

 

 

en verwijdering van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

 

 

 

 

 

 

 

 

plaats voor een houder van een gehandicaptenparkeerkaart

 

€ 189,60

 

€ 186,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg

 

 

 

 

 

 

 

 

en verwijdering van een gereserveerde parkeerplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

voor een zorgverlener

 

€ 833,30

 

€ 819,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

 

 

 

 

 

 

 

 

een gehandicaptenparkeerkaart) vervangen van een kentekenbord

 

 

 

 

 

 

 

 

op een gereserveerde parkeerplaats

 

€ 106,35

 

€ 104,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

Voor het ten behoeve van een aanvrager (zorgverlener/houder van

 

 

 

 

 

 

 

 

een gehandicaptenparkeerkaart) verhuizen van een gereserveerde

 

 

 

 

 

 

 

 

parkeerplaats en verhuizen van een verkeersbord waarmee een

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerde parkeerplaats wordt aangegeven

 

€ 287,35

 

€ 282,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKTVERORDENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

 

 

 

 

 

 

in artikel 5 (standplaatsvergunning) van de Marktverordening

 

 

 

 

 

 

Vlaardingen 2006.

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISVESTINGSWET 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

 

 

 

a

verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvestingswet

*

€ 150,00

 

Nieuw

 

 

 

b

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 21 van de

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvestingswet

*

€ 75,00

 

Nieuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINKELTIJDENWET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

 

 

 

 

ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, of het vrijstellingen-

 

€ 20,00

 

€ 19,65

 

 

besluit Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET BIBOB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag uitvoering

 

 

 

 

 

 

wordt gegeven aan de Wet bevordering integriteitbeoordeling door

 

 

 

 

 

 

het openbaar bestuur, dan worden naast het bedrag van de

 

 

 

 

 

 

aanvraag de volgende leges geheven

 

 

 

 

 

 

a.

 

intake en screening van het formulier en de overlegde bescheiden

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

b.

 

indien de screening van het formulier met overlegde bescheiden

 

 

 

 

 

 

 

nader onderzoek noodzakelijk maakt

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

c.

 

indien de BIBOB-intake en -screening aanleiding geven tot het

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvragen van advies bij het landelijk bureau BIBOB

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

d.

 

indien er sprake is van een positief BIBOB advies, dan worden de

 

 

 

 

 

 

 

 

leges onder c. gerestitueerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABELS EN LEIDINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

a.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding (tracé van 0 tot 25 strekkende meter) als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt:

 

€ 41,70

 

€ 41,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 25 – 250 strekkende meter betreft:

 

€ 374,35

 

€ 368,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 250- 1500 strekkende meter betreft:

 

€ 466,40

 

€ 458,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 1500-5000 strekkende meter betreft:

 

€ 535,40

 

€ 526,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, bedraagt, indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter tracé lengte:

 

€ 0,10

 

€ 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

 

Indien er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het onder b, c, d, of e genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

 

€ 368,00

 

€ 361,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

Dienstverlening vallend onder de fysieke leef- omgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

2.1.1.1

 

 

aanlegkosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

 

 

bouwkosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

 

 

sloopkosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4

 

 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

2.1.2

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

2.1.3

 

 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

2.2.1

 

 

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

€ 87,85

 

€ 86,40

 

2.2.2

 

 

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

25%

 

25%

 

 

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

 

 

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

 

2.3.1.1

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.1.1.1

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

 

2,85%

 

2,85%

 

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

 

 

 

 

 

met een minimumbedrag van

 

€ 127,90

 

€ 125,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1.2

 

 

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 2.000.000 bedragen:

 

€ 317,10

 

€ 311,80

 

 

 

 

vermeerderd met:

 

2,55%

 

2,55%

 

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

 

 

2.3.1.1.3

 

 

indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen:

 

€ 4.545,25

 

€ 4.469,25

 

 

 

 

vermeerderd met:

 

2,35%

 

2,35%

 

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2

 

 

Extra welstandstoets

 

 

 

 

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

€ 147,95

 

€ 145,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

10,20%

 

10,20%

 

 

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

€ 147,95

 

€ 145,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

 

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2,40%

 

2,40%

 

 

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

 

€ 319,75

 

€ 314,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

 

 

2.3.3.1

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

 

 

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 232.884,25 bedragen

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten € 232.884,25 of meer, maar minder dan € 931.537,05 bedragen

 

€ 1.818,55

 

€ 1.788,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten € 931.537,05 of meer bedragen

 

€ 3.637,15

 

€ 3.576,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4

 

 

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.5

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

 

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.7

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.8

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (doorbreking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

 

 

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

 

2.3.4.1

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.4.2

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

2.3.4.3

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

2.3.4.4

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 1.025,15

 

€ 1.008,00

 

2.3.4.5

 

 

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

2.3.4.6

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

 

 

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

2.3.4.7

 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 436,55

 

€ 429,25

 

2.3.4.8

 

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (doorbreking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 291,10

 

€ 286,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

2.3.5.1

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 319,75

 

€ 314,40

 

 

 

 

te vermeerderen met:

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 100 m2

 

€ 219,65

 

€ 216,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 – 500 m2

 

€ 2,20

per m²

€ 2,15

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 – 2.000 m2

 

€ 730,50

plus

€ 718,30

plus

 

 

 

 

 

€ 0,70

per m²

€ 0,70

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 – 5.000 m2

 

€ 1.806,10

plus

€ 1.775,90

plus

 

 

 

 

 

€ 0,15

per m²

€ 0,15

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000 – 50.000 m2

 

€ 2.527,70

plus

€ 2.485,45

plus

 

 

 

 

 

€ 0,05

per m²

€ 0,05

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boven 50.000 m2

 

€ 3.969,60

plus

€ 3.903,25

plus

 

 

 

 

 

€ 0,02

per m²

€ 0,02

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel 2.1,eerste lid, onder d, van de Wabo wordt aangevraagd

 

 

 

 

 

 

 

 

voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruiksvergunning of een omgevingsvergunning is afgegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

en deze vergunning door het college uit eigener beweging is

 

 

 

 

 

 

 

 

ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

genoemd onder punt 2.3.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning, voor een activiteit als bedoeld in artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, afwijkend van c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning of

 

 

 

 

 

 

 

 

omgevingsvergunning, wordt voor wat betreft het

 

 

 

 

 

 

 

 

gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder

 

 

 

 

 

 

 

 

punt 1 vermelde tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor

 

 

 

 

 

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de

 

 

 

 

 

 

 

 

Wabo met een geldigheidsduur van één maand of gedeelte

 

 

 

 

 

 

 

 

daarvan bedraagt

 

€ 103,50

 

€ 101,75

 

 

 

 

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel

 

 

 

 

 

 

 

 

ontheffing als omschreven in een gebruiksvergunning c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

veiligheidsverklaring of een omgevingsvergunning, ingediend na

 

 

 

 

 

 

 

 

de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde

 

 

 

 

 

 

 

 

termijn bedraagt.

 

€ 85,60

 

€ 84,15

 

 

 

 

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning ten

 

 

 

 

 

 

 

 

name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend.

 

€ 11,80

 

€ 11,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

2.3.6.1

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Vlaardingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

2.3.6.1.1

 

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 289,50

 

€ 284,65

 

2.3.6.1.2

 

 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 289,50

 

€ 284,65

 

2.3.6.2

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening Vlaardingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 147,95

 

€ 145,50

 

2.3.6.3

 

 

Geen leges worden geheven voor de behandeling van een

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een

 

 

 

 

 

 

 

 

zonnepaneel of -collector binnen het dakvlak onder dezelfde

 

 

 

 

 

 

 

 

hellingshoek in of direct op het dakvlak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

 

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

 

2.3.7.1

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.7.1.1

 

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

€ 289,50

 

€ 284,65

 

2.3.7.1.2

 

 

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening Vlaardingen een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

98%

 

98%

 

 

 

 

van de sloopkosten, met een minimum van:

 

€ 193,10

 

€ 189,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.2

 

 

Asbesthoudende materialen

 

Vervallen

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

 

2.3.8

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 210,55

 

€ 207,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

2.3.9

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening <of artikel 2.14 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 52,70

 

€ 51,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kappen

 

 

 

 

 

2.3.10

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 52,70

 

€ 51,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.12

 

 

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

 

 

2.3.12.1

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 434,30

 

€ 427,05

 

2.3.12.2

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

€ 434,30

 

€ 427,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

 

2.3.13

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 434,30

 

€ 427,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

 

 

 

 

2.3.14

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 434,30

 

€ 427,05

 

2.3.14.1

 

 

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 434,30

 

€ 427,05

 

2.3.14.2

 

 

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

€ 52,70

 

€ 51,80

 

2.3.14.2.1

 

 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

2.3.15

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

2.3.15.1

 

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

 

 

2.3.15.2

 

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

 

2.3.16

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

 

2.3.16.1

 

 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

€ 236,95

 

€ 233,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16.2

 

 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

€ 236,95

 

€ 233,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

 

 

 

 

2.3.17.1

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

2.3.17.2

 

 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

2.3.18.1

 

 

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: