Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2020, 342492VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek (Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2021)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 17 december 2020 de Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2021 heeft vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De verordening wordt van kracht met ingang van de eerste dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Tekst verordening

De raad van de gemeente Breda;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek 2021

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder;

 

 • a.

  Reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  Openbare weg: de weg zoals bedoeld in artikel 4 van de Wegenwet;

 • c.

  Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

 • d.

  WOZ-waarde: de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ toegekende waarde of een deel daarvan dat door één organisatie, instelling of bedrijf anders dan voor woondoeleinden wordt gebruikt;

 • e.

  Vestiging: de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 Wet WOZ die, of een deel daarvan dat door één organisatie, instelling of bedrijf anders dan voor woondoeleinden wordt gebruikt;

 • f.

  Jaar: kalenderjaar;

 • g.

  Maand: kalendermaand

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘reclamebelasting Prinsenbeek’ (hierna: de reclamebelasting) wordt, binnen het gebied in Prinsenbeek, zoals vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart (bijlage 1), een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is van de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht

De reclamebelasting wordt geheven van gebruikers van de vestiging van wie dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

Artikel 4 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor:

 

 • a.

  openbare aankondigingen die korter dan 13 weken aanwezig zijn;

 • b.

  openbare aankondigingen aangebracht door publiekrechtelijke rechtspersonen in de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak;

 • c.

  openbare aankondigingen die uitsluitend dienen ten behoeve van algemene bewegwijzering en / of ten behoeve de regulering van het verkeer over openbare land- of waterwegen;

 • d.

  openbare aankondigingen, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon worden gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende of onroerende zaken;

 • e.

  openbare aankondigingen die zijn aangebracht door tussenkomst van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken;

 • f.

  openbare aankondigingen waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden dan wel een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • g.

  openbare aankondigingen aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën en die betrekking hebben op de functie van het gebouw;

 • h.

  openbare aankondigingen die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk gestelde lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking hebben op activiteiten die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • i.

  openbare aankondigingen die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven per vestiging waar een openbare aankondiging is geplaatst of waar een openbare aankondiging is aangebracht.

 • 2.

  Indien de vestiging gelijk is aan de onroerende zaak, als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, bedraagt de heffingsmaatstaf een vast bedrag, vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de WOZ-waarde die geldt voor het belastingtijdvak.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, bedraagt de heffingsmaatstaf, indien de vestiging deel uitmaakt van één onroerende zaak, als bedoeld in artikel 16 Wet WOZ, een vast bedrag vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van het deel van de vastgestelde WOZ-waarde die geldt voor het belastingtijdvak en dat aan de vestiging is toegerekend.

 • 4.

  Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van de delen van de vestiging die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 • 5.

  Indien met betrekking tot een vestiging geen WOZ-waarde is vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet WOZ.

 • 6.

  Indien de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere WOZ-waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt € 300,30 per vestiging.

 • 2.

  Voor zover de WOZ-waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 231.000, wordt de in het vorige lid genoemde bedrag vermeerderd met € 1,30 per € 1.000,- WOZ-waarde.

 • 3.

  De reclamebelasting bedraagt maximaal € 750,- per vestiging.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van dat jaar als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2020’, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2021’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020

,voorzitter.

,griffier.

Bijlage (1) Kaart gebied behorende bij verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2021

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2020

De griffier van de gemeente Breda,