Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 342411Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam tot aanwijzing van een bepaalde categorie afhaalpunten op de openbare weg als ’soort verkoopinrichting’ waarvoor geen staanplaatsvergunning nodig is

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam,

 

Brengt ter algemene kennis dat zij in haar vergadering van 8 december 2020 namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft besloten:

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3.1, lid 2 van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten,

 • -

  onderdeel G.3van bijlage 3 Bevoegdhedenregister van de Verordening op het lokaal bestuur,

 

Besluit:

Aanwijzing

 • 1.

  De volgende soorten verkoopinrichtingen aan te wijzen waarvoor in de periode van 22 tot en met 24 december 2020 en van 29 tot en met 31 december 2020 het verbod om zonder vergunning een staanplaats in te nemen niet geldt voor verkoopinrichtingen die uitsluitend worden gebruikt voor het laten afhalen van vooraf bestelde verse etenswaren die kort houdbaar zijn (afhaalpunten) en die gelegen zijn direct voor de speciaalzaak waar de waren zijn besteld, onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   er mogen geen andere verkoopactiviteiten plaatsvinden dan het bewaren en overhandigen van de vooraf bestelde kort houdbare verse etenswaren, eventueel in combinatie met betaling ter plekke; uitstallen of proeven van waren is niet toegestaan; directe verkoop, zonder voorafgaande bestelling, is evenmin toegestaan;

  • b.

   er mogen geen andere waren worden afgeleverd dan verse etenswaren die zonder speciale voorzieningen niet langer houdbaar zijn dan vijf dagen;

  • c.

   er mogen geen etenswaren worden geleverd die naar hun aard of verpakkingswijze geschikt zijn voor onmiddellijke consumptie; ter plekke mogen geen producten worden bereid of verwarmd;

  • d.

   de staanplaatsen mogen slechts worden ingenomen met objecten welke nodig zijn voor de onder a. en b. omschreven activiteiten, zoals een tafel, een kraam, een koelinstallatie, of een kast en een passende overkapping, zoals een parasol;

  • e.

   de staanplaats mag niet groter zijn dan 3 vierkante meter;

  • f.

   eventuele koelinstallaties mogen alleen op het afhaalpunt geplaatst worden als die kunnen worden aangesloten op de eigen stroomvoorziening van de ondernemer; koelinstallaties met (diesel)aggregaten zijn niet toegestaan;

  • g.

   reclame-uitingen of versieringen op of bij het afhaalpunt zijn niet toegestaan;

  • h.

   De onder d, e, f en g vermelde objecten of enig ander hiermee verbonden object mogen uitsluitend geplaatst worden gedurende de openingstijd van de winkel en dienen buiten de openingstijden in de winkel of anderszins inpandig te worden opgeslagen;

  • i.

   er dient tenminste 2 meter obstakelvrije doorloopruimte voor voetgangers te resteren langs het afhaalpunt en langs de rij, in lijn met de Menukaart Tijdelijke Maatregelen Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam; nooduitgangen, vluchtwegen en calamiteitenroutes voor de brandweer en andere hulpdiensten dienen geheel vrij te worden gehouden;

  • j.

   wachtrijen voor het afhaalpunt mogen zich uitsluitend voor de eigen winkelpui vormen, op open plekken waar ze geen hinder veroorzaken (pleinen) of langs gevels van andere gebouwen, met toestemming van de gebruiker van het pand; in- en uitgangen van panden mogen niet geblokkeerd worden door een wachtrij; de ondernemer is verantwoordelijk voor het toezicht op de wachtrij en het naleven van deze randvoorwaarden, de veilige afstand (anderhalve meter) en het verbod op groepsvorming.

  • k.

   Met speciaalzaak wordt enkel bedoeld die winkels die regulier etenswaren verkopen die slechts kort houdbaar zijn, zoals brood en banket, vlees en vis, groente en fruit, versbereide maaltijden en kaas en andere delicatessen in de dagen vlak voor kerst en oud en nieuw. Detailhandel, horeca (ook als zij verse waren of verse maaltijden verkopen), supermarkten, etc. zijn uitgesloten van deze regeling. De afhaalfunctie van de horeca mag geen beslag leggen op de openbare ruimte.

Ontheffing inschrijfplicht

 • 2.

  De ondernemer die gebruik maakt van deze aanwijzing wordt geacht voor de betreffende periode te zijn ontheven van de inschrijfplicht als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten.

Inwerkingtreding

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Citeertitel

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit vrijstelling vergunningplicht voor staanplaatsen bij winkels voor het afhalen van kort houdbare verse etenswaren.

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2020,

Burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Namens hen,

S.T. Capel

Voorzitter

J.Ros

Waarnemend secretaris

BEZWAARCLAUSULE

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad bezwaar maken.

 

U kunt bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

 

Na het indienen van uw bezwaar informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.

 

Mogelijk kunt u niet beschikken over DigiD. Dan kunt u bezwaar maken per post.

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

 • eventueel uw emailadres

 

Bij verzending per post geldt als verzenddatum van uw bezwaar de poststempel op uw bezwaarschrift.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden geschorst en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld om onomkeerbare situaties te voorkomen Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Toelichting

 

Algemeen deel

 

Als gevolg van de coronamaatregelen van de regering kunnen winkels maar een beperkt aantal klanten tegelijk ontvangen. Dit kan met name rond de kerstdagen leiden tot lange wachtrijen voor de winkels en daarmee tot (te) grote drukte in de winkelstraten. Daarom is de gemeente een campagne gestart om er bij consumenten op aan te dringen om de inkopen tijdig te doen en op minder drukke momenten, zoals in het begin van de week en in de ochtend. Voor een bepaalde categorie winkels is dat naar verwachting onvoldoende om lange wachtrijen te voorkomen. Dit betreft speciaalzaken die etenswaren verkopen die slechts kort houdbaar zijn, zoals brood en banket, vlees en vis, groente en fruit, versbereide maaltijden en noten, kaas en andere delicatessen in de dagen vlak voor kerst en oud en nieuw.

 

Om de druk op de winkels te verlichten is het wenselijk dat consumenten hun boodschappen van tevoren bestellen en betalen, en vervolgens ophalen. Om te voorkomen dat deze afhalers in de wachtrij voor de winkel moeten gaan staan, wil het gemeentebestuur de mogelijkheid bieden om een afhaalpunt direct voor de winkel in te richten. Onder normale omstandigheden is daarvoor een staanplaatsvergunning nodig. Daarom heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid besloten om deze afhaalpunten zonder vergunning mogelijk te maken, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit betekent dat indien een winkelier op een andere wijze of in een andere periode een afhaalpunt wil inrichten, daarvoor wel een staanplaatsvergunning dient te worden aangevraagd.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Besluit 1: de aanwijzing

 

In het eerste besluit wordt aangegeven voor welke periode en voor welke categorie winkels de vrijstelling van de vergunningplicht is bedoeld. Dit betekent dat andere winkels hier geen gebruik van kunnen maken, zoals supermarkten, drogisterijen, speelgoedwinkels en kledingwinkels. Consumenten kunnen de artikelen bij die winkels al langer tevoren aanschaffen of via internet bestellen en thuis of bij een bestaand inpandig afhaalpunt laten bezorgen.

Onder a. is aangegeven dat het afhaalpunt niet voor verkoopactiviteiten mag worden gebruikt. Uitstalling van waren is daarom niet toegestaan.

De categorie waarvoor de vrijstelling van de vergunningplicht is onder b en c verder verduidelijkt.

De afhaalpunten voor van tevoren bestelde kort houdbare etenswaren mogen alleen direct voor de winkel worden gesitueerd. Daardoor kan het afhaalpunt vanuit de winkel worden bevoorraad zonder dat dit verkeersbewegingen of extra drukte oplevert.

Betalen ter plekke wordt niet verboden, maar de gemeente dringt eropaan dat bestellingen én betalingen zoveel mogelijk via internet plaats vinden, zodat het afhalen snel en efficiënt plaats kan vinden.

 

Een afhaalpunt moet zo beperkt mogelijk van omvang zijn. Daarom onder d t/m g bepaald dat het slechts mogelijk is om alleen de strikt noodzakelijke objecten op straat te plaatsen. De omvang is beperkt tot maximaal 3 vierkante meter. Als echter met een kleine statafel kan worden volstaan, dan is het niet de bedoeling dat er een kraam wordt neergezet. Als een overkapping nodig is, dan kan dat uitsluitend een lichte overkapping zijn, zoals een parasol bij een tafel of een doek boven een kraam. Het kan nodig zijn om een koelkast of vrieskist te plaatsen op het afhaalpunt. Daarvoor mag geen aggregaat worden gebruikt. Alleen een elektriciteitsaansluiting in de winkel mag worden gebruikt.

De reclameregels van de gemeente zijn gericht op gebouwen en op vergunde staanplaatsen. Dat betekent dat er geen reclame of versieringen op de objecten zichtbaar mogen zijn aangezien dit kan leiden tot ongewenste aanwas. Ook mag er geen geluidsapparatuur aanwezig of hoorbaar zijn vanuit de winkel.

 

Onder h is bepaald dat het afhaalpunt mag alleen worden ingericht als de winkel is geopend. Als de winkel sluit, dan moet het afhaalpunt direct worden verwijderd en inpandig worden opgeslagen.

 

Onder i is een belangrijke randvoorwaarde opgenomen voor het kunnen inrichten van een afhaalpunt. Er moet altijd 2 meter doorloopruimte beschikbaar blijven voor passanten en mensen die de winkel of het afhaalpunt verlaten. Als dit niet mogelijk is, dan kan geen afhaalpunt worden geplaatst. Dit past binnen het beleid dat de gemeente heeft vastgelegd in de Menukaart voor de openbare ruimte onder corona. Vanzelfsprekend dienen de vluchtroutes, nooduitgangen en calamiteitenroutes voor nood- en hulpdiensten geheel vrij te worden gelaten, ook van eventuele wachtende voor het afhaalpunt. Daarom is onder j ook bepaald dat de regels die gelden voor wachtrijen voor winkels ook gelden voor wachtrijen voor afhaalpunten.

 

Besluit 2: ontheffing inschrijfplicht

 

In besluit 2 worden de winkels die een afhaalpunt inrichten overeenkomstig de voorwaarden uit besluit 1 vrijgesteld van de plicht om zich in te schrijven in het register ambulante handel. De overweging hierbij is dat het gaat om een bij de winkel behorende faciliteit en niet om een zelfstandige staanplaats met als doel ambulante handel te bedrijven.

 

Besluit 3: inwerkingtreding

 

Deze regeling treedt in werking zodra deze is gepubliceerd. De regeling zal worden ingetrokken als er niet langer restricties gelden voor winkels die het aantal klanten beperken dat tegelijk de winkel kan bezoeken.