Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 342354VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 3 december 2020;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

 

Besluit

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Wat in deze Verordening en de bijbehorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van gelijke toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene voor wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden, als daarvoor niet al volgens wettelijke bepalingen vrijstelling bestaat, niet geheven voor:

 

 • a.

  diensten waarvan de kosten door afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, als die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een activiteit uit artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

 • e.

  het afgeven van beschikkingen op aanvragen en bezwaarschriften voor van plaatselijke belastingen;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikking of afschriften daarvan over aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • g.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikking of afschriften daarvan over een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de kas van de gemeente;

 • h.

  dienstverlening aan ambtenaren van het Rijk, de provincie, het Hoogheemraadschap of het waterschap in de uitoefening van hun functie.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstel-wet is het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, lid 3, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieven tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Legesbedragen van minder dan € 5,00 worden niet in rekening gebracht.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald als de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling is, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennis-geving of in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Voor leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend naar de over die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd wijzigingen in de verordening aan te brengen als deze:

 

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerking-treding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de Basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • c.

  een tariefsverlaging betreffen één en ander als met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2020’, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2021’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 17 december 2020.

de griffier,

L. van Heezik

de voorzitter,

G.J. Gorter

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

Hoofdstuk 5

n.v.t.

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

n.v.t.

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

Hoofdstuk 13

n.v.t.

Hoofdstuk 14

Vervallen

Hoofdstuk 15

Vervallen

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

n.v.t.

Hoofdstuk 18

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

n.v.t.

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

n.v.t.

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

n.v.t.

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project

Hoofdstuk 8

Andere tenaamstelling omgevingsvergunning

Hoofdstuk 9

n.v.t.

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Drank en horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Standplaatsen

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1. Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief voor het aanvragen van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap met ceremonieel vertoon, als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte is:

1.1.1.1

Uitsluitend in het gemeentehuis op dinsdag en donderdag om 08.30 uur, in afwijking van 1.1.1 zonder ceremonieel vertoon (exclusief trouwboekje)

Kosteloos

1.1.1.2

Uitsluitend op het gemeentehuis op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur, in afwijking van 1.1.1 met eenvoudig ceremonieel vertoon (exclusief trouwboekje)

€ 154,35

1.1.1.3

Maandag tot en met vrijdag

tussen 09.00 en 16.00 uur (inclusief trouwboekje)

359,20

1.1.1.4

Op een zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur (inclusief trouwboekje)

926,15

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap, als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

Uitsluitend in het gemeentehuis op dinsdag en donderdag om 08.30 uur (exclusief trouwboekje)

Kosteloos

1.1.2.2

Uitsluitend op het gemeentehuis op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur, in afwijking van 1.1.1 met eenvoudig ceremonieel vertoon (exclusief trouwboekje)

154,35

1.1.2.3

Maandag tot en met vrijdag

tussen 09.00 en 16.00 uur (inclusief trouwboekje)

359,20

1.1.2.4

Op een zaterdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur (inclusief trouwboekje)

926,15

1.1.3

Het tarief voor het aanvragen van het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het burgerlijk wetboek (inclusief trouwboekje)

359,20

1.1.4

Het tarief voor het aanvragen van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek (inclusief trouwboekje)

359,20

1.1.5

Het tarief voor van het verstrekken van een trouwboekje voor zover niet inclusief, of duplicaat van een reeds verstrekt trouwboekje bedraagt

44,85

1.1.6

Voor het verschaffen van één of meerdere getuigen bij de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

42,05

1.1.7

Voor het verkrijgen van een verklaring van huwelijks-bevoegdheid geldt het tarief uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.8

Het tarief bedraagt voor naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand, voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

33,35

1.1.9

Tot het verkrijgen van een uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand geldt het tarief uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.11

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bij gebruik van een ruimte buiten het gemeentehuis, het toepasselijke tarief uit de artikelen 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.2.2 en 1.1.2.3, verhoogd met, voor

1.1.11.1

De Verbeelding, Fika enThe Lux

59,45

1.1.11.2

De Eemhof, het Erkemederstrand, Golf4All Harderwijk, Marina de Eemhof (Beachclub en Zuiderzoet) en Hans & Grietje Pannenkoekenhuis

118,95

1.1.11.3

Elke andere, éénmalig te gebruiken alternatieve locatie

238,00

1.1.11.4

Het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of omzetting van de GP in huwelijk of het wijzigen van een afspraak

81,25

Hoofdstuk 2.

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort: het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 17 jaar of jonger is: het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 17 jaar of jonger is: het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.3.2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 17 jaar of jonger is; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart;

het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 17 jaar of jonger is; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.5.3

Wat in deze verordening en de bijbehorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt , is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identi-teitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van; het maximum tarief conform artikel 6 van het besluit paspoortgelden

1.2.7

De bedragen uit artikel 6 van het besluit paspoortgelden, waar naar wordt verwezen, worden afgerond op een veelvoud van € 0,05

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs; het maximum tarief wat door de rijksoverheid wordt vastgesteld

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag dat aan rijksleges wordt geheven

1.3.3

De bedragen die volgen uit de toepassing van artikel 1.3.1 en 1.3.2 worden afgerond op een veelvoud van € 0,05

 

Hoofdstuk 4.

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking;

Mondeling

8,95

Schriftelijk

13,45

bij aanvraag via het internet

0,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, per kwartier of deel daarvan

33,35

1.4.6

Aan in het BRP privacyreglement van de gemeente Zeewolde genoemde derden kunnen gegevens als bedoeld in onderdeel 1.4.1 kosteloos verstrekt worden als dit staat in een Wet of andere rijksregeling

Hoofdstuk 5. n.v.t.

Hoofdstuk 6. vervallen

Hoofdstuk 7. Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.7.1.1

Een afschrift van de programmabegroting inclusief de meerjarenraming

94,05

1.7.1.2

Een afschrift van de productenraming

141,10

1.7.1.3

Een afschrift van de programmarekening

94,05

1.7.1.4

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.4.1

Een afschrift van de geldende Algemene plaatselijke verordening Zeewolde inclusief toelichting

111,25

1.7.1.4.2

Een afschrift van de bouwverordening inclusief toelichting en nadere regels

111,25

Hoofdstuk 8. Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmings­plan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoelt in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

1.8.1.1.2

in formaat A3

1.8.1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.2 , 1.20.1.3 of 1.20.1.4 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk gelden de tarieven zoals genoemd in artikel 1.8.1.1.4

1.8.1.1.4

Voor het leveren van een kleuren of zwart-wit plot op papier op:

A4-formaat

3,50

A3-formaat

4,65

A2-formaat

7,20

A1-formaat

8,40

A0-formaat

12,00

1.8.1.1.5

Voor het leveren van een gescande kaart, tekening e.d.: per kwartier deel daarvan

27,45

1.8.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.2.1

Voor het leveren van een digitaal bestand:

1.8.2.1.1

bebouwd gebied per ha met GBKN als onder­grond

36,50

1.8.2.1.2

landelijk gebied per ha met GBKN als onder­grond

6,80

1.8.2.1.3

bebouwd gebied met matenplan of overzichtskaar-ten als ondergrond met een maximum van € 250,00

8,65

1.8.2.1.4

landelijk gebied met matenplan of overzichtskaarten als ondergrond met een maximum van € 250,00

2,55

1.8.2.2

Voor het leveren van een digitaal bestand GBKN met plusinformatie,

1.8.2.2.1

per hectare bebouwd gebied

56,10

1.8.2.2.2

per hectare landelijk gebied

10,00

1.8.2.2.3

per analoge nalevering

106,10

1.8.2.2.4

bij meerdere exemplaren van dezelfde kaart

12,45

1.8.2.2.5

Er zijn geen kortingen mogelijk

1.8.2.3

Voor het leveren van:

1.8.2.3.1

Een huisnummerkaart DORP per ha.

6,80

met een maximum van

284,30

1.8.2.3.2

Een huisnummerkaart BUITENGEBIED per ha.

1,20

met een maximum van

284,30

1.8.2.3.3

Een infokastkaart (deze zijn per product alleen in zijn geheel afneembaar)

157,15

1.8.2.4

Voor het leveren van overige digitale bestanden

1.8.2.4.1

(o.a. matenplannen per ha. met een minimale afname van 25 ha.)

1,20

1.8.2.5

Vaste kosten per aangevraagd, in de artikelen 1.8.1.1.3 tot en met 1.8.1.1.5 genoemd product per kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het kadastraal register via kadaster online bedraagt:

a. de kosten die het kadaster in rekening brengt

b. een toeslag voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen

plus per kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.4.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 Wet Basisregistratie adressen en gebouwen;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.4.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet; voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.4.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.4.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

26,90

1.8.6

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.6.1

het gemeentelijke adressenbestand, voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

26,90

1.8.6.2

het relatiebestand adres kadastraal perceel;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

26,90

1.8.6.3

het adres coördinaten bestand; voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

26,90

Hoofdstuk 9. Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring over het gedrag geldt het tarief zoals dit door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (Covog) van het Ministerie van Justitie jaarlijks wordt vastgesteld.

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.9.1.2.1

voor een meertalig modelformulier van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand, voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap*, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden, voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand het tarief geldt het tarief, zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

1.9.1.2.2

voor een meertalig modelformulier voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan) geldt het tarief, zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

8,95

1.9.1.4

Voor de toepassing van onderdeel 1.9.1.3 wordt onder een verzoek verstaan één of meer handteke-ningen van dezelfde persoon bij de aanvraag

1.9.1.5

Onder verwijzing naar artikel 4.17 van de Wet Basisregistratie Personen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal

325,00

Hoofdstuk 10. Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berus-tende stukken per kwartier of deel daarvan

32,55

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeente­archief berustend stuk het tarief zoals genoemd in art. 1.10.1 plus:

per pagina op papier van A4-formaat

0,35

per pagina op papier van een ander formaat

0,50

Hoofdstuk 11. n.v.t.

Hoofdstuk 12. Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandswet

202,00

Hoofdstuk 13. n.v.t.

Hoofdstuk 14 vervallen per 1.1.2019

Hoofdstuk 15 vervallen per 1.1.2019

Hoofdstuk 16. Kansspelen

1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheids-vergunning voor kansspelautomaten voor een jaar als bedoeld in artikel 30b Wet op de kans­spelen is

a. per aanvraag voor de eerste automaat

56,50

b. plus een bedrag per extra kansspelautomaat

34,00

1.16.1.1

Artikel 1.16.1 vindt evenredige toepassing bij een aanvraag voor een periode van meer dan een jaar of voor onbepaalde tijd voor een automaat, waarbij per jaar het tarief uit lid a wordt toegepast met een maximum van

226,50

1.16.1.2

Artikel 1.16.1 vindt evenredige toepassing bij een aanvraag voor een periode van meer dan een jaar of voor onbepaalde tijd per extra kansspelautomaat, waarbij per jaar het tarief uit lid b wordt toegepast met een maximum van

136,00

1.16.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning uit artikel 3 Wet op de kansspelen (loterijvergunning) is

39,20

Hoofdstuk 17. n.v.t.

Hoofdstuk 18. Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het ver­krijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als be­doeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommuni­catiewet of als bedoeld in artikel 5 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Zeewolde 2014, tot 25 m1

53,40

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het ver­krijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als be­doeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommuni­catiewet of als bedoeld in artikel 5 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Zeewolde 2014, boven 25 m1

295,25

1.18.1.1

Als het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het in 1.18.1 en 1.18.2 genoemde tarief per m1 sleuf tot 10000 m1 verhoogd met

2,70

1.18.1.2.

Voor tracégedeeltes boven 10000 m1 geldt dat het bedrag, dat volgt uit de toepassing van artikel 1.18.2 per m1 wordt verhoogd met

0,33

1.18.1.3

Als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.18.1 of 1.18.2genoemde tarief verhoogd met

675,45

1.18.1.4

Als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het in 1.18.1 of 1.18.2 genoemde tarief verhoogd met

675,45

1.18.1.5

Als over een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.1.6

Als een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.1.7

Als de in rekening gebrachte leges betrekking hebben op werkzaamheden uit artikel 1.18.1.1, maar deze werkzaamheden geen doorgang vinden bestaat recht op teruggaaf van het in rekening gebrachte legesbedrag van

100 %

Hoofdstuk 19. Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van de ontheffing van bord C6 tbv gesloten verklaren buitengebied voor sluipverkeer

66,20

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een duplicaat van een ontheffing als bedoeld in artikel 1.19.1

66,20

1.19.1.2

tot het verlenen van een vergunning voor het plaat-sen van een E-laadpaal met verwijzing naar artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2020

98,75

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de regeling voertuigen

66,20

1.19.3

Tot verkrijging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) met een maximum van € 69,00 per twaalf maanden

43,75

1.19.3.1

Tot verkrijging van een duplicaat van een gehandi-captenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

43,75

1.19.4

Voor het inrichten van een gereserveerde gehandi-captenparkeerplaats, als bedoeld in artikel 26 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het voertuig van de aanvrager. Vermin-dering is mogelijk als het inkomen in het jaar van de aanvraag, niet hoger is dan de kwijtscheldingsnorm

420,95

1.19.4.1

Voor het inrichten van een gereserveerde

gehandi­captenparkeerplaats, als bedoeld in artikel 26 van het reglement verkeersregels en verkeers-tekens 1990, voor het voertuig van de aanvrager als de aanvraag wordt afgewezen

66,20

1.19.4.2

Voor het wijzigen van een gehandicapten­parkeerplaats als gevolg van een kentekenwijziging

66,20

Hoofdstuk 20. Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van een gedenkteken voor verkeersslachtoffers in openbaar gebied

452,35

1.20.1.2

Voor het afgeven van een beschikking op een aan-

vraag, of elk ander in het belang van de aanvrager opgemaakt document, als niet elders in de Legesverordening en/of tarieventabel genoemd;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

32,55

1.20.1.3

Gewaarmerkte afschriften van stukken, als daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen;

voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

32,55

1.20.1.4

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, als daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

32,55

1.20.1.4.1

vervolgens per pagina op papier van A4-formaat

0,35

1.20.1.4.2

of per pagina op papier van een ander formaat

0,50

1.20.2

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een compostsilo

33,65

1.20.3

Bij het verzenden van opgevraagde informatie worden portokosten doorberekend conform de tarieventabel van Post NL, met een drempelbedrag van € 5,00 met uitzondering van tarieven waarin verzendkosten al zijn opgenomen.

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van afschriften, doorslagen of fotokopieën en/of digitale verstrekking daarvan, binnen het kader van een WOB-verzoek, het bedrag dat daarvoor is vastgelegd in artikel 2 en 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur van 5 februari 1993.

 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzet-belasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische instal-latiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerk-zaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2. n.v.t.

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning*

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo betreft, bedraagt het tarief 1,8% van de bouwkosten met een minimum van

130,35

2.3.1.2

Extra welstandstoets

2.3.1.2.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, in verband met een toetsing aan welstandscriteria, als:

2.3.1.2.2

hierover het advies van de (plaatsvervangend) secretaris van de welstandscommissie is ingewonnen, verhoogd met

40,40

2.3.1.2.3

hierover het advies van de welstandscommissie is ingewonnen verhoogd met 0,4% van de bouwkosten

met een minimumbedrag van

217,25

met een maximumbedrag van

8.237,00

2.3.1.2.4

over de wijziging van de omgevingsvergunning het advies van de (plaatsvervangend) secretaris van de welstandscommissie is ingewonnen, verhoogd met

40,40

2.3.1.2.5

over de wijziging van de omgevingsvergunning het advies van de welstandscommissie is ingewonnen, verhoogd met 0,4% van de meerdere bouwkosten

met een minimumbedrag van

250,00

met een maximumbedrag van

8.237,00

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

327,75

2.3.1.3.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodem-rapport: voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

33,15

 

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als bij de toepassing van regels in het bestemmingsplan een advies wordt ingewonnen van een agrarische deskundige.

1.551,55

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

374,30

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.3 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.3 zelf toepassing vindt

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo betreft en ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:

2.3.3.1

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

2.3.3.1.1

Voor erfafscheidingen

60,35

2.3.3.1.2

bij een bouwsom tot € 2.000,00 (m.u.v. erfafscheidingen)

120,70

2.3.3.1.3

bij een bouwsom van €2.000,00 tot € 5.000,00 (m.u.v. erfafscheidingen)

241,35

2.3.3.1.4

bij een bouwsom van € 5.000,00 tot € 10.000,00 (m.u.v. erfafscheidingen)

603,40

2.3.3.1.5

bij een bouwsom vanaf € 10.000,00 (m.u.v. erfafscheidingen)

1.225,45

2.3.3.2

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

2.3.3.2.1.

Als artikel 4, onderdeel 3 voor erfafscheidingen wordt toegepast

60,30

2.3.3.2.2

Als artikel 4, onderdeel 9 of 11 van bijlage II van het Bor voor evenementen wordt toegepast

344,10

2.3.3.2.3

Als een niet eerder genoemd onderdeel van artikel 4 van bijlage II van het Bor wordt toegepast, bij een bouwsom tot € 2.000,00

120,70

2.3.3.2.4

Als een niet eerder genoemd onderdeel van artikel 4 van bijlage II van het Bor wordt toegepast, bij een bouwsom van € 2.000,00 tot € 5.000,00

241,35

2.3.3.2.5

Als een niet eerder genoemd onderdeel van artikel 4 van bijlage II van het Bor wordt toegepast, bij een bouwsom van € 5.000,00 tot € 10.000,00

603,40

2.3.3.2.6

Als een niet eerder genoemd onderdeel van artikel 4 van bijlage II van het Bor wordt toegepast, bij een bouwsom vanaf 10.000,00

1.225,45

2.3.3.3

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit)

2.3.3.3.1

bij een bouwsom tot € 500.000,00

4.045,05

2.3.3.3.2

bij een bouwsom vanaf € 500.000,00

6.742,90

2.3.3.5

Als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

1.225,45

2.3.3.6

Als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld in artikel 4.1, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, lid 1, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

1.225,45

2.3.3.7

Als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, lid 1, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.225,45

2.3.3.8

Als artikel 2.12, lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

1.225,45

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4.1

als de aanvraag om een omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo betreft en niet ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo voor bedrijfsuitoefening aan huis wordt toegepast

603,40

2.3.4.1.1

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt toegepast (m.u.v. bedrijfsuitoefening aan huis)

1.225,45

2.3.4.1.2

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (m.u.v. evenementen en bedrijfsuitoefening aan huis)

1.225,45

2.3.4.1.2.1

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2e , juncto artikel 4 onderdeel 11 van bijlage II van het Bor, uitsluitend voor evenementen, wordt toegepast

344,10

2.3.4.1.2.2

Als artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 2, juncto artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II van het Bor, uitsluitend voor bedrijfsuitoefening aan huis wordt toegepast

603,40

2.3.4.1.3

Als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijkingsbesluit)

4.045,05

2.3.4.1.4

Als artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

1.225,45

2.3.4.1.5

Als artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

1.225,45

2.3.4.1.6

Als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

1.225,45

2.3.4.1.7

Als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.225,45

2.3.4.1.8

Als artikel 2.12, lid 1, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidings­besluit)

1.225,45

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

548,80

vermeerderd met een bedrag per m² bruto vloeroppervlakte van:

2.3.5.2

0 tot 100 m²

4,30

2.3.5.3

Voor bouwwerken met een vloeroppervlakte van 100 m² tot 300 m² wordt het onder 2.3.5.2 bereken-de tarief verhoogd met een bedrag per m² van

2,15

2.3.5.4

Voor bouwwerken met een vloeroppervlakte van 300 m² tot 1000 m² wordt het onder 2.3.5.3 bere-kende tarief verhoogd met een bedrag per m² van

1,55

2.3.5.5

Voor bouwwerken met een vloeroppervlakte van 1000 m² tot 5000 m² wordt het onder 2.3.5.4 bere-kende tarief verhoogd met een bedrag per m² van

0,70

2.3.5.6

Voor bouwwerken met een vloeroppervlakte groter dan 5000 m² wordt het onder 2.3.5.5 berekende tarief verhoogd met een bedrag per m² van

0,30

2.3.5.7

Als een bouwwerk van rechthebbende/ gebruiker wisselt moet de nieuwe rechthebbende/ gebruiker opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag worden de hiervoor in aanmerking komende leges in rekening gebracht

2.3.5.8

In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin wordt, als het bouwwerk voor wat betreft het gebruik geen wijzigingen ondergaat en er derhalve uitsluitend sprake is van een administratieve handeling, een tarief in rekening gebracht van

33,15

2.3.6

n.v.t.

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

260,80

2.3.7.2

Beoordeling bodemrapport

2.3.7.3

Als ten behoeve van een omgevingsvergunning krachtens een wettelijk voorschrift een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.7.3.1

Voor de beoordeling van de geschiktheid van de bodem als bouwlocatie aan de hand van een milieuhygiënisch bodemonderzoek (historisch, verkennend en/of nader onderzoek)

132,80

2.3.7.3.2

Voor de beoordeling van een archeologisch onderzoek

98,85

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

2.3.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg betreft, waarvoor door een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

395,65

2.3.8.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning het maken, hebben, veranderen of verkrijgen van het gebruik van een uitweg betreft, waarvoor door bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

467,10

2.3.8.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of verkrijgen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo wordt gewijzigd, bedraagt het tarief

233,50

2.3.9

n.v.t.

2.3.10

Kappen

2.3.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning het vellen of doen vellen van houtopstand betreft, waarvoor door een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.10.2

Voor 1 tot en met 5 bomen

46,10

2.3.10.3

Voor 6 tot en met 10 bomen

59,10

2.3.10.4

Voor 11 tot en met 25 bomen

105,20

2.3.10.5

Meer dan 25 bomen

142,45

2.3.11

Opslag van roerende zaken

2.3.11.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief

118,30

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-vergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, per kwartier of deel daarvan

33,15

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-vergunning het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo betreft, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, per kwartier of deel daarvan

33,15

2.3.14

Andere activiteiten

2.3.14.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

2.3.14.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief per kwartier of deel daarvan

33,15

2.3.14.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschaps-verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief per kwartier of deel daarvan

33,15

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.15.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo is het tarief

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking voor de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

2.3.15.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking voor de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.16

Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is het tarief, als een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26,

lid 3 Wabo: het bedrag dat door het adviesorgaan bij de gemeente in rekening wordt gebracht

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

2.3.17.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

1.116,85

2.3.17.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat door het adviesorgaan bij de gemeente in rekening wordt gebracht

Hoofdstuk 4 n.v.t.

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

2.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevings-vergunning voor een project dat geheel of gedeel-telijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.1.1

als de aanvraag voor 4 weken na het in behandeling nemen ervan wordt ingetrokken bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

80%

2.5.1.2

als de aanvraag na 4 weken na het in behandeling nemen doch vóór het verlenen van de vergunning wordt ingetrokken, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergun-ning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 36 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten uit de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op terug-gaaf van een deel van de leges. Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges bedraagt de teruggaaf

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.5.4

Een bedrag minder dan € 30,00 wordt niet

terug­gegeven

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend

Hoofdstuk 6. n.v.t.

Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevings-vergunning als gevolg van een, naar de omstandig-heden beoordeeld, geringe wijziging in het project

130,75

Hoofdstuk 8. Andere tenaamstelling omgevingsvergunning

2.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op een andere naam stellen van een verleende omgevingsvergunning zoals bedoeld in dit hoofdstuk met uitzondering van onderdeel 2.3.5 van dit hoofdstuk (brandveiligheid) bedraagt

130,35

Hoofdstuk 9. Vervallen

Hoofdstuk 10. In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

260,80

2.10.1

Afronding:

2.10.1.2

De leges als bedoeld in titel 2 worden afgerond op een veelvoud van

1,00

 

Titel 3.Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1. Drank en Horeca

3.1

Het tarief is voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

652,20

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020

130,20

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020

65,05

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4, van de Drank- en Horecawet

65,05

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

Kosteloos

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

104,35

Hoofdstuk 2. Organiseren van evenementen

3.2.1

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 voor het houden van een evenement tot een bezoekersaantal van:

3.2.1.1

maximaal 500 bezoekers is

135,80

3.2.1.2

van 501 tot 1000 bezoekers is

263,75

3.2.1.3

van 1000 bezoekers of meer is

396,30

3.2.1.4

een vechtsportwedstrijd of -gala als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f, van de Algemene plaatselijke verordening

396,30

3.2.2

Als voor het in artikel 3.2.1 genoemde een advies moet worden gevraagd van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) worden de leges verhoogd en doorberekend met de kosten die door GHOR in rekening zijn gebracht

3.2.3

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.3.1

Tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 voor van het verkrijgen van een eenvoudige vergunning tot het houden van een evenement waarbij geen vooronderzoek nodig is

95,35

Hoofdstuk 3.Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging daarvan als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

3.618,75

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

3.618,75

3.3.2

Wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020:

723,60

Hoofdstuk 4. Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

530,70

3.4.1

Het verschuldigde bedrag op grond van artikel 3.4 wordt als toetsing door derden noodzakelijk is verhoogd met de door die derden aan de gemeente in rekening gebrachte bedragen

Hoofdstuk 5. Standplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1.1

Tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 artikel 5:18, voor een standplaats op een voor het publiek toegankelijk terrein, niet zijnde een markt, voor een week of gedeelte daarvan

66,20

3.5.1.2

Voor een jaar of deel daarvan, langer dan 1 week

133,55

3.5.1.3

Voor een beschikking tot het innemen van een standplaats op een markt

66,20

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltij-

denwet, het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet of artikel 4 van de Zondagswet voor elk hieraan besteed kwartier of deel daarvan

32,55

3.6.1.1

Tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

66,20

3.6.1.2

Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

66,20

Hoofdstuk 7. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

3.7.1

voor elk hieraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

32,50

3.7.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.2.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2020 ten behoeve van het aanwezig hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

65,05

3.7.2.2

Tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de ligplaatsenregeling voor het innemen of beschikbaar stellen van een ligplaats met een vaartuig

65,05

 

Behoort bij raadsbesluit d.d. 17 december 2020.