Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2020, 342348VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende nadere regels omtrent carbidschieten (Nadere regels inzake carbidschieten gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 1 december 2020;

 

gelet op:

 

het feit dat in artikel 2.73a van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp is bepaald dat carbidschieten in de openlucht verboden is met uitzondering van 31 december, tussen 10.00 en 18.00 uur, buiten de bebouwde kom niet zijnde de openbare weg én indien het college daarvan op uiterlijk 27 december van dat jaar schriftelijk of digitaal in kennis is gesteld;

 

het feit dat het college volgens artikel 2.73a, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Pijnacker-Noordorp, nadere regels kan vaststellen inzake het carbidschieten;

 

 

besluit:

 

de volgende nadere regels inzake carbidschieten vast te stellen:

Artikel 1. Algemeen

Carbidschieten is toegestaan als:

 • a.

  daarbij gebruik wordt gemaakt van een (melk)bus met een inhoud van ten hoogste 40 liter;

 • b.

  daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

 • c.

  degene die het carbidschieten op het terrein van een ander verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;

 • d.

  in totaal niet meer dan twee bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;

 • e.

  er gebruik gemaakt wordt van acetyleengas afkomstig uit de reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengels met vergelijkbare eigenschappen;

 • f.

  het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud, onder toezicht van ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud;

 • g.

  het aanwezige publiek zich bevindt op een minimale afstand van 10 meter van de schietopstelling.

Artikel 2. Afstanden

De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen op een afstand van ten minste:

 • a.

  100 meter van woonbebouwing;

 • b.

  300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;

 • c.

  500 meter van een vogelbeschermingsgebied.

Artikel 3. Schieten

 • 1.

  Er dient te worden geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.

 • 2.

  Er mogen geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten.

 • 3.

  Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen van de (melk)bus waarmee geschoten wordt moet op een dusdanig manier geschieden dat hierdoor geen schade aan mens, dier of goed wordt veroorzaakt.

 • 4.

  De (melk)bus dient te worden ontstoken met een fakkel op een stok terwijl degene die het carbidschieten verricht aan de zijkant van de (melk)bus staat.

Artikel 4. Schootsveld

 • 1.

  Het vrijschootsveld moet ten minste 75 meter zijn en hierin mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen.

 • 2.

  Binnen het vrijschootsveld van 75 meter mag geen publiek aanwezig zijn.

Artikel 5. Terrein

Het terrein van waaraf wordt geschoten is:

 • a.

  afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;

 • b.

  verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt.

 • 2.

  Deze nadere regel kunnen worden aangehaald als “Nadere regels inzake carbidschieten gemeente Pijnacker-Nootdorp”.

Vastgesteld in de vergadering van 1 december 2020.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester