Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 34231Beschikkingen | afhandeling



Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Evenementenvergunning, Plein aan de Molenhoeven 43, 5472 PX Loosbroek.  

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het organiseren van Carnafestival op 24 februari van 14.11 tot 16.00 uur.

Het besluit is verzonden op 10 februari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 februari 2020