Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 342100VerordeningenVerordening tot zesde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kaag en Braassem

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 148 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de verordening tot zesde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kaag en Braassem:

I

Artikel 2:26 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1.

  Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 • 2.

  Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

II

Na artikel 2:50 wordt een nieuw artikel 2:50a toegevoegd dat komt te luiden:

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

 • 1.

  Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

III

Het opschrift van hoofdstuk 2, afdeling 13 wordt als volgt gewijzigd: Afdeling 13. Consumentenvuurwerk en carbidschieten

IV

Na artikel 2:73 wordt een nieuw artikel 2:73a toegevoegd dat komt te luiden:

Artikel 2:73a Carbidschieten

 • 1.

  Onder carbidschieten wordt verstaan het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2.

  Behoudens het bepaalde in het derde lid is carbidschieten verboden.

 • 3.

  Voor het carbidschieten gelden de volgende regels:

  • a.

   het gebruik vindt plaats tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar;

  • b.

   carbidschieten vindt enkel plaats buiten de bebouwde kom;

  • c.

   degene die carbidschiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn;

  • d.

   degene die carbidschiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;

  • e.

   de inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn;

  • f.

   de (melk)bussen of vergelijkbare voorwerpen moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal;

  • g.

   binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het carbidschieten dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;

  • h.

   het vrije schootsveld moet ten minste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden of wegen gelegen zijn;

  • i.

   het carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbijgelegen woonbebouwing;

  • j.

   de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op ten minste:

   • -

    75 meter van de woonbebouwing;

   • -

    300 meter van medische- en zorginstellingen;

  • k.

   300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden; de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of andere vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de voorwerpen waarmee carbid geschoten wordt en de schietrichting kunnen komen;

  • l.

   de toeschouwers dienen op ten minste 25 meter afstand van het carbidschieten te worden gehouden;

  • m.

   er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens, dier en/of milieu;

  • n.

   toestemming is verkregen van de eigenaar of eigenaren van het perceel of de percelen waarop het carbidschieten plaatsvindt;

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

V

Artikel 6:1 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

VI

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 14 december 2020

de griffier,

T.P. Scherpenzeel

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting