Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2020, 341717VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de heffing en de invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden (Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021)

De raad der gemeente Haarlem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 17 november 2020;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

"Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2021".

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  maand: een kalendermaand;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  meter: een meter;

 • d.

  buizen, leidingen, kabels of draden: buizen, leidingen, kabels of draden of daarmee gelijk te stellen voorwerpen bedoeld voor het transport van energie of andere materialen.

Voor een gedeelte van een maand, jaar of meter wordt een gehele maand respectievelijk een geheel jaar of een gehele meter gerekend.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van buizen, leidingen, kabels of draden onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Voor buizen, leidingen, kabels of draden waarvoor op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netwerkbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netwerkbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, of van degene voor wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor een elektrische of andere geleiding, kabel, buis of soortgelijk voorwerp, met uitzondering van die genoemd in lid 2:

  • -

   voor de eerste 25 meter, per meter per jaar € 8,44

  • -

   voor elke volgende meter, per meter per jaar € 0,63;

 • 2.

  Het tarief bedraagt € 2,87 per strekkende meter per jaar voor het hebben van buizen, leidingen, kabels of draden, ten behoeve van het transport of distributie van nutsvoorzieningen.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat schriftelijk aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 • 1.

  De aanslag moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2020’ van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2021".

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 17 december 2020.

De griffier,

de voorzitter