Verordening van de gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende de Verordening watertoeristenbelasting Bergen op Zoom 2021

 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020, nr. RVB20-0054;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

V ERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING 20 2 1

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  lengte: de lengte over alles;

 • c.

  vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een zelfde vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand;

 • d.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 00.00 uur;

 • e.

  maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

 • f.

  schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf binnen het watergebied van de gemeente op of met vaartuigen, waarvoor in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen, die niet als ingezetenen met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam ‘watertoeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene, die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf, als bedoeld in artikel 2, op hem ter beschikking staande ligplaatsen of op hem ter beschikking staande vaartuigen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:

  - de schipper;

  - de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig of;

  - degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degenen, die verblijf houden aan boord van:

 • a.

  een vaartuig, dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

 • b.

  kano’s, roei- en volgboten;

 • c.

  motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

 • d.

  een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degenen waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de Verordening toeristenbelasting Bergen op Zoom 2021.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen, dat verblijf is gehouden. Het aantal verblijven wordt gesteld op het aantal verblijfhoudende personen vermenigvuldigd met het aantal etmalen dat zij verblijf hebben gehouden.

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

Ter zake van vaartuigen met een vaste ligplaats wordt, indien een belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is aangewezen:

 • a.

  het aantal personen, dat verblijf heeft gehouden, bepaald op 2,5;

 • b.

  het aantal etmalen, dat door de onder a bedoelde personen verblijf is gehouden, bepaald op 18.

Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal etmalen, dat verblijf is gehouden, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op de voet van artikel 6 berekende aantal.

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per etmaal € 1,94.

Artikel 9 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van belastingheffing.

De watertoeristenbelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11 Voorlopige aanslag

Na aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 12 Aanslaggrens

Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. Voor toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 13 Aangifte

1. Het uitnodigen tot het doen van aangifte wordt gedaan door:

a. het uitreiken of toezenden van een aangiftebiljet;

b. het op elektronische wijze uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waarin wordt verzocht om aangifte te doen op de wijze als bedoeld in het tweede lid, letter b.

2. Het doen van aangifte geschiedt door:

a. het inleveren of toezenden van het aangiftebiljet met de daarbij gevraagde bescheiden;

b. het op elektronische wijze toezenden van de door de betreffende programmatuur gevraagde gegevens.

Artikel 14 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Het bedrag inzake een bestuurlijke boete is invorderbaar uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  In afwijking van de voorgaande leden moet een voorlopige aanslag worden betaald in zoveel gelijke termijnbedragen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het jaar van de dagtekening overblijven, met dien verstande dat het aantal betalingstermijnen steeds minimaal twee telt. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 15 Kwijtschelding

Bij de invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 16 Registratieplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden een registratie te houden waaruit het aantal etmalen als bedoeld in artikel 5 blijkt.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6.

Artikel 17 Overgangsrecht

De ‘Verordening watertoeristenbelasting Bergen op Zoom 2020, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2019, nr. RVB19-0104, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening watertoeristenbelasting Bergen op Zoom 2021’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De griffier, De voorzitter,

 

Naar boven