Gemeenteblad van Steenbergen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenbergenGemeenteblad 2020, 341340VerordeningenWijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2020 van de gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

 

In behandeling genomen het voorstel van de burgemeester d.d. 30 november 2020

 

Gelet op:

de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet

 

Besluit:

Artikel I

 

De Algemene plaatselijke verordening 2020 van de gemeente Steenbergen, wordt als volgt gewijzigd:

 

A

De titel van afdeling 10 van hoofdstuk 2 wijzigt van “Consumentenvuurwerk” naar “Consumentenvuurwerk en carbidschieten”

 

B

Na artikel 2:73 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk:

Artikel 2:73a Carbidschieten

 • 1.

  Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen (of voorwerpen) als bedoeld in artikel 2:73a te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:73a.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

Steenbergen, 17 december 2020,

De raad voornoemd,

De plaatsvervangende griffier, de burgemeester,

R. Defilet R.P. van den Belt, MBA