Verordening van de Gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende de Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2021

 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van november 2020, nr. RVB20-0054;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 20 2 1

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Holleweg te Bergen op Zoom;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meer lijken worden begraven en/of asbussen worden bijgezet;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken. Een particulier graf is een graf dat gehuurd wordt voor een bepaalde termijn. Op de algemene begraafplaats is dat 20 jaar. Als deze termijn verstreken is, kan worden gekozen het graf te ‘verlengen’ met een bepaald aantal jaren. Doorgaans 5 of 10 jaar. De persoon die het graf huurt en op wiens naam het graf staat bepaalt wie er in het graf mag worden begraven. Op onze begraafplaats mag de persoon in kwestie ook zelf een plek uitzoeken. Na toewijzing van het graf is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf op de begraafplaats.

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken. In een algemeen graf worden meer personen bij elkaar begraven ( maximaal 3 personen). Deze personen hebben geen relatie met elkaar, het enige wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze kort na elkaar zijn overleden. Als overledene kunt u niet kiezen op welke plek van de begraafplaats dit gebeurd. Begraving vind plaats in het graf wat ‘aan de beurt’ is. Een algemeen graf kan tien jaar na het toevoegen van de laatste overledene worden geruimd. Hiervan worden de nabestaanden schriftelijk op de hoogte gesteld, verlengen van de grafrechten is bij een algemeen graf niet mogelijk.

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen. Een particulier urnengraf is een graf dat u huurt voor een bepaalde termijn. Op de algemene begraafplaats is dat 10 jaar. Als deze termijn verstreken is , kunnen de grafrechten worden verlengd met een bepaald aantal jaren. Doorgaans 5 jaar. De persoon die het graf huurt en op wiens naam het graf staat bepaalt wie er in het graf mag worden begraven. Op onze begraafplaats mag de persoon in kwestie ook zelf een plek uitzoeken op de daarvoor bestemde urnenlocaties. Na toewijzing van het urnengraf is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf op de begraafplaats.

 • i.

  asverstrooiing: het verstrooien van as op de anonieme strooiplaats of op een eigen graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2020’, vastgesteld bij besluit van de raad van 18 december 2019 nr. RVB19-0104, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2021’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De griffier, De voorzitter,

 

 

TARIEVE NTABEL

Behorend e bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 20 2 1

 

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten

 

 

 

 

1.1

Particulier graf:

 

 

1.1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

1.511,00

1.1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

774,00

1.1.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

387,00

 

 

 

 

1.2

1 Persoonsgraf:

 

 

1.2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 1 persoonsgraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

1.511,00

1.2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een 1 persoons graf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

774,00

1.2.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een 1 persoons graf met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

387,00

 

 

 

 

1.3

Eigen urnengraf:

 

 

1.3.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven

387,00

1.3.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

253,00

 

 

 

 

1.4

Eigen urnenwal:

 

 

1.4.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urn in de urnenwal voor een periode van 10 jaar wordt geheven (inclusief afdekplaat, exclusief graveren)

748,00

1.4.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen urn in de urnenwal met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

253,00

 

 

 

 

1.5

Eigen urnenkelder:

 

 

1.5.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnenkelder voor een periode van 10 jaar wordt geheven (inclusief kelder, exclusief monument)

402,00

1.5.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen urnenkelder met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

253,00

 

 

 

 

1.6

Kindergraf:

 

 

1.6.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

468,00

1.6.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

253,00

1.6.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf met telkens een periode van 5 jaar wordt geheven

126,50

 

 

 

 

1.7

Algemeen graf:

 

 

1.7.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een algemeen graf voor een periode van 10 jaar wordt geheven (inclusief steen met naam geboorte en sterf datum) exclusief graveren

1.083,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Begraven

Werkdagen

Zaterdag

2.1.

Voor het begraven in een eigen of familiegraf wordt geheven voor:

 

 

 

 

2.1.1.

het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

523,00

819,00

2.1.2.

het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

296,00

415,00

 

 

 

 

 

 

2.2.

Voor het begraven in een algemeen graf wordt geheven voor:

 

 

 

 

2.2.1.

het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

523,00

819,00

2.2.2.

het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

296,00

415,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

 

 

3.1.1.

in een eigen urnengraf of bestaand graf

283,00

398,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 – Asverstrooiing

 

 

 

 

4.1.

 

5.1

5.2

Voor het verstrooien van as van één persoon op een eigen graf wordt geheven:

Hoofdstuk 5 - Opgraven

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

 

 

283,00

 

631.00

349,00

398,00

 

747,00

487,00

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2020

 

De griffier,

Artikel  

 

Naar boven