Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 341005VerordeningenBesluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 01-12-2020;

 

gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet;

 

Besluit:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beek 2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 februari 2019 als volgt te wijzigen:

 

A

 

Er wordt een nieuwe afdeling 10a en artikel 2:73a toegevoegd, dat luidt:

 

Afdeling 10a Carbid schieten

 

Artikel 2:73a Carbid schieten

  • 1.

    Het is verboden in de open lucht carbid te schieten

  • 2.

    Het college kan ontheffing verlenen van het in lid 1 gestelde verbod

  • 3.

    Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt.

 

Beek, 17-12-2020

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter