Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 340998VerordeningenTweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

 

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2021;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de:

 

Tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2021.

 

 

 

 

Artikel 1  

 

Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2021 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

2021

1.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

 

Artikel 2  

 

Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2021 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

2021

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (Eigen Verklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu.

 

 

 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

3. De verordening kan worden aangehaald als “Tweede wijziging van de Legesverordening 2021”

 

Oisterwijk, 15 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk,

Secretaris, de burgemeester,

Marc Knaapen Hans Janssen