Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 340993VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten Beek 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020;

 

gelet op de artikelen 149 en 229 van de Gemeentewet;

en artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h Gemeentewet

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

"Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten Beek 2021"

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaats De Nieuwe Hof en Sint Martinus / De Stegen;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen;

 • c.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstelling

De rechten worden niet geheven voor het begraven van een doodgeborene, die met de overleden vader/moeder in een kist wordt begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  De maatstaven en tarieven als bedoeld in lid 1 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van de bij deze verordening behorende tarieventabel zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 van 8 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten Beek 2021

 

Beek, 17 december 2020

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Beek 2021 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 5 lid 3 van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

Tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021

 

Hoofdstuk I Maatstaven en tarieven lijkbezorgingsrechten

 

 

2021

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een GRAF voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

 

1.1.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

 

1.1.1.1

voor zover dit een enkeldiep graf betreft

€ 1.370,00

1.1.1.2

voor zover dit een dubbeldiep graf betreft

€ 1.978,65

1.1.1.3

Voor zover dit een driediep graf betreft

€ 2.572,10

1.1.1.4

vervallen

1.1.2

Op de algemene begraafplaats aan De Stegen / St. Martinusstraat

1.1.2.1

vervallen

1.1.2.2

vervallen

1.1.2.3

vervallen

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een URNENGRAF voor een periode van 20 jaar wordt geheven:

1.2.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.2.1.1

voor zover dit een enkeldiep urnengraf betreft

€ 1.037,50

1.2.1.2

voor zover dit een dubbeldiep urnengraf betreft

€ 1.494,20

1.2.1.3

voor zover dit een driediep urnengraf betreft

€ 1.949,15

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een URNENNIS wordt geheven:

1.3.1

op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.3.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.370,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een bijzetting van een ASBUS OF URN wordt geheven:

Op de algemene begraafplaats aan De Stegen / St. Martinusstraat en op begraafplaats De Nieuwe Hof

1.4.1

voor zover het betreft de bijzetting van een asbus of urn van een overleden familielid in een reeds bestaand (familie-)graf

€ 456,70

1.5

vervallen

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar als bedoeld in 1.1 t/m 1.3 wordt geheven

€ 448,25

1.6.1

vervallen

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder op begraafplaats De Nieuwe Hof of begraafplaats aan De Stegen/St.Martinussstraat (voor een zogenaamde bijzetting in een reeds gereserveerde ruimte) wordt geheven:

2.1.1

in een graf

€ 448,25

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt op begraafplaats De Nieuwe Hof afgerond 25% van het sub 2.1.1 vermelde bedrag geheven.

2.2.1

in een graf

€ 112,05

2.2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar wordt afgerond 50 % van het sub 2.1.1 vermelde bedrag geheven

2.3.1

in een graf

€ 224,10

2.4

Voor het begraven in grond bijzondere begraafplaats als bedoeld in art. 40 lid 1 Wet op de lijkbezorging:

2.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanwijzen bijzondere begraafplaats

€ 216,05

voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats

€ 5.402,00

Hoofdstuk 3 Reserveren

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1

in een urnennis, urnengraf of graf

€ 448,25

4.1.2

vervallen

4.1.3

vervallen

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

5.1.1

op een verstrooiingsplaats

€ 109,00

5.1.2

vervallen

5.1.3

vervallen

Hoofdstuk 6 Grafsteen

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafsteen als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Hof gemeente Beek wordt geheven:

6.1.1

voor gedenktekens, per gedenkteken

€ 17,25

6.1.2.

voor het recht stellen van een grafteken

€ 141,50

Hoofdstuk 7 Reserveren

Hoofdstuk 8 Reserveren

Hoofdstuk 9 Opgraven of ruimen

9.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 897,65

9.1.1

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 224,10

9.1.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf op begraafplaats De Nieuwe Hof wordt geheven:

€ 448,25

9.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

9.2.1

uit een graf

€ 897,65

9.2.2

Uit een urnengraf of urnennis

€ 448,25

9.2.3

vervallen

9.2.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus in hetzelfde graf, urnengraf of urnennis wordt geheven:

€ 224,10

9.2.5

bij het weer terugplaatsen van de asbus in een ander graf, urnengraf of urnennis op begraafplaats De Nieuwe Hof wordt geheven:

€ 448,25

9.3

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 897,65

9.4

Voor het na opgraven van een graf en bijeen brengen van de overblijfselen van een lijk voor crematie of begraven elders wordt geheven:

€ 897,65

9.5

Voor het na opgraven van een asbus of urn en ter beschikking houden van een asbus of urn voor herbegraven of verstrooiing elders wordt geheven:

€ 448,25

Hoofdstuk 10 Overige diensten

10.1

Voor het aanbrengen van een inscriptie in een gedenkplaat van een urnennis

€ 108,75

 

HOOFDSTUK II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.1

  De “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020” van 22 oktober 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 

 • 2.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2021;

 

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten Beek 2021”.

 

Beek, 3 november 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

Ron de Louw

Gemeentesecretaris

 

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester