Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 340992VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Beek 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

en artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h Gemeentewet ;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Beek 2021".

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • -

  kalenderjaar: een tijdvak van twaalf kalendermaanden beginnende op 1 januari;

 • -

  kalenderhalfjaar: een tijdvak van zes kalendermaanden beginnende op 1 januari of 1 juli;

 • -

  (verzamel-)container en/of emmer: een ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval door of vanwege de gemeente per perceel of per groep van percelen ter beschikking gesteld of geplaatst inzamelmiddel.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Deze maatstaven en tarieven worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 6. Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de belasting die per belastingjaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting die per kilogram én per lediging/inworp wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderhalfjaar.

 • 3.

  Het eerste belastingtijdvak gaat in op de datum van ingang van de heffing

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in de hoofdstukken 1.1 en 1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 onderdeel 4 en 5 en hoofdstuk 1.4 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel, is verschuldigd na afloop van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting, als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voordat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat, voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel, aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 6.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 7.

  Voor de toepassing van het vorig lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 8.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 onderdeel 4 en 5 en hoofdstuk 1.4 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag als bedoeld in hoofdstuk 1.1. van de tarieventabel bij deze Verordening Afvalstoffenheffing worden betaald: in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat en het bedrag daarvan niet hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel bij deze Verordening Afvalstoffenheffing worden betaald binnen een maand na dagtekening van de aanslag dan wel bij automatische betalingsincasso in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt een maand na dagtekening en de tweede termijn een maand later.

 • 4.

  Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de Uitvoeringsregel automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10. Overdracht van Bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van de bij deze verordening behorende tarieventabel zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 11. Geen kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan alleen voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1, onderdeel 1.1.1, van de tarieventabel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend, indien de belasting niet anders dan met buitengewoon bezwaar kan worden betaald.

Artikel 12. Overgangsrecht

De “Verordening Afvalstoffenheffing 2017” van 8 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing Beek 2021.

 

Beek, 17 december 2020

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter

Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2021 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Beek 2021

Het College van burgemeester en wethouders van Beek;

 

Gelet op artikel 5 lid 2 van de Verordening Afvalstoffenheffing Beek 2021;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2021 bij de Verordening Afvalstoffenheffing Beek 2021”

 

ALGEMEEN

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

 

MAATSTAVEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING

 

HOOFDSTUK 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

€ 175,86

1.1.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van:

1.1.2.1

een éxtra container van 240 liter (overig huishoudelijk afval):

€ 59,50

1.1.2.2

een éxtra container van 140 liter (gft-afval):

€ 59.50

1.1.2.3

een éxtra emmer:

€ 30,00

HOOFDSTUK 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing.

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor groente-, fruit- en tuinafval:

1.2.1.1

welke periodiek in een container wordt ingezameld, per kilogram:

€ 0,10

1.2.1.2

welke periodiek in een dubbele verzamelcontainer in het compartiment uitsluitend bestemd voor 60 liter zakken wordt ingezameld, per inworp:

€ 1.49

1.2.1.3

welke periodiek in een dubbele verzamelcontainer in het compartiment uitsluitend bestemd voor 30 liter zakken wordt ingezameld, per inworp:

€ 0,75

1.2.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor overig huishoudelijk afval:

1.2.2.1

welke periodiek in een container wordt ingezameld, per kilogram:

€ 0,26

1.2.2.2

welke periodiek in een dubbele verzamelcontainer in het compartiment uitsluitend bestemd voor 60 liter zakken wordt ingezameld, per inworp:

€ 1.49

1.2.2.3

welke periodiek in een dubbele verzamelcontainer in het compartiment uitsluitend bestemd voor 30 liter zakken wordt ingezameld, per inworp:

€ 0,75

1.2.2.4

per lediging van de container of emmer:

€ 0,80

1.2.3

Indien de gemeente buiten haar schuld – om wat voor reden dan ook – niet kan beschikken over de informatie die nu de basis vormt voor de gemeentelijke heffing, is de gemeente gerechtigd middels een forfaitaire heffing toch de kosten bij de aanbieder van het huishoudelijk afval in rekening te brengen indien de dienstverlening toch heeft plaatsgevonden. De gebruikelijke heffingsgrondslag vervalt voor de duur van deze forfaitaire heffing.

1.2.4

Tarief voor het afleveren van een extra container :

€ 25,00

1.2.5

Tarief voor het omwisselen van een container:

€ 25,00

HOOFDSTUK 1.3 Medische indicatie

 

 • 1.3.1

  Aan mensen met een medische indicatie (incontinentie- en stomapatiënten) wordt een tegemoetkoming in het extra afvalaanbod verstrekt volgens de volgende bepalingen:

  • a.

   Voor eenpersoonshuishoudens geldt, voor zover het aangeboden afval 58 kg per halfjaar te boven gaat, een tegemoetkoming gelijk aan het nog te betalen bedrag met een maximum bedrag per halfjaar van: € 37,30

  • b.

   Voor meerpersoonshuishoudens geldt, voor zover het aangeboden afval 167,5 kg per halfjaar te boven gaat, een tegemoetkoming gelijk aan het nog te betalen bedrag met een maximum bedrag per halfjaar per geïndiceerd persoon van € 37,30

  • c.

   Bij mutaties (aanvraag/beëindiging) gedurende het heffingstijdvak wordt de tegemoetkoming herleid tot maandbedrag.

  • d.

   Het tarief voor een eventuele extra container/emmer wordt vrijgesteld.

  • e.

   Voor de bepaling van het huishoudtype geldt als peildatum de eerste dag van het heffingstijdvak (1 januari en 1 juli)

 

 • 1.3.2

  Om voor een tegemoetkoming medische indicatie in aanmerking te komen dient belanghebbende bij de eerste aanvraag en bij elke wijziging van de situatie waarvoor de medische indicatie is aangevraagd een aanvraagformulier in te vullen en onder overlegging van een actuele medische verklaring (van apotheek, huisarts, behandelend specialist of ziekenfonds) bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

 

HOOFDSTUK 1.4 Milieupark tarieven

 

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1.1. en 1.2. gelden voor het aanbieden van afval op het milieupark de volgende tarieven:

 

Prijs per kg

Aantal kg per m3 (*)

Prijs per m3

Asbest

€ 0,20

300

€ 60,00

Grof restafval

€ 0.20

300

€ 80,00

puin

€0,08

1.000

€ 80,00

A/B/C hout

€ 0,08

333

€ 26,55

(*) Bij de bepaling van het aantal kilogram per kubieke meter afval is uitgegaan van het soortelijk gewicht van de afvalstroom uitgaande van een verdichting van het afval van 50%, aangezien de afvalstromen los op aanhangers worden aangeleverd (geen massieve m3).

Het minimumtarief dat per milieuparkbezoek in rekening wordt gebracht bedraagt € 2,00.

 

HOOFDSTUK 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 2.1

  De “Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2020” van 22 oktober 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 

 • 2.3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Afvalstoffenheffing 2021”.

 

Beek, 8 december 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

 

Paul de Jonge

Waarnemend Gemeentesecretaris

 

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester