Wijziging Legesverordening 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen,

 

Besluit

de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

Artikel 1.1.14 en de hoofdstukken 2, 3, en 9 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2021 behorende tarieventabel worden vervangen door:

1.1.14 De leges bedragen voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 24,60

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve een aanvraag:

1.2.1 van een nationaal paspoort

1.2.1.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,75

1.2.1.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55

1.2.2 Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,75

1.2.2.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55

1.2.3 Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,75

1.2.3.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55

1.2.4 Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

1.2.4.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 74,75

1.2.4.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 56,55

 

 

1.2.5 Van een Nederlandse identiteitskaart (NIK):

1.2.5.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 64,00

1.2.5.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 32,90

1.2.6 Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 50,90

1.2.7 De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden inden de aanvrager niet in staat is om de aanvraag persoonlijk op het stadhuis te doen of niet in staat is het aangevraagde document persoonlijk af te halen conform artikel 28 van de Paspoortwet, uitgezonderd de verpleeghuizen, worden vermeerderd met € 16,05

1.2.8 De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden, indien de reisdocumenten per post worden bezorgd, vermeerderd met maximaal

€ 16,05

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.3.1.1 Afgeven, vernieuwen van een rijbewijs € 49,95

1.3.1.2 Omwisselen buitenlandse rijbewijzen € 41,00

1.3.1.3 Verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 3,35

1.3.1.4 De leges als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij een reeds eerder aan de aanvrager verstrekt rijbewijs, niet ouder dan 11 jaar na afgifte, moet worden ingeleverd doch niet wordt ingeleverd worden verhoogd met € 19,25

1.3.1.5 bij het afgeven van een rijbewijs als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij sprake is van een spoedprocedure wordt het tarief 1.3.1.1 vermeerderd met € 34,10

1.3.1.6 De leges, waarbij geen identiteitsdocumenten (documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld) kunnen worden overlegd, maar waarbij wel een identiteit dient te worden vastgesteld, bedragen € 12,65

1.3.2 De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden, indien de rijbewijzen per post worden bezorgd, vermeerderd met maximaal € 15,00

1.3.3 De leges bedragen van de CBR-verklaring € 37,80

1.3.4 De leges bedragen voor het toesturen van de CBR-verklaring (inclusief de kosten van enveloppe, portokosten) € 47,80

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen:

1.9.1 Een verklaring omtrent het gedrag € 41,35

1.9.2 Een bewijs van in leven € 14,00

1.9.3 Een legalisatie van een handtekening € 14,00

1.9.4 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002.

ARTIKEL II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

ARTIKEL III

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

ARTIKEL IV

Deze verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging Legesverordening 2021”.

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales

Naar boven