Verordening tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020

De raad van de gemeente Maasdriel,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2020,

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet,

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020.

Artikel 1

Onder gelijktijdige intrekking van artikel 2:73A van de Algemene Plaatselijke Verordening 2020 komt het nieuwe artikel 2:73A te luiden:

 

 • 1.

  Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een (melk)bus op explosieve wijze verbranden van acethyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2.

  Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en18.00 uur en alleen plaatsvindt op een van de volgende buiten de bebouwde kom gelegen locaties:

  • in Hedel bij de Soepkom (recreatiegebied ’t Gelre’s End) en

  • in Rossum op het trapveldje (grasveld aan de Maasdijk) mits:

   • a.

    hiervan tenminste 7 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college;

   • b.

    de melding tevens is voorzien van een kaart waarop precies is ingetekend waar het afschieten plaatsvindt en de schootrichting is aangegeven;

   • c.

    degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is 18 jaar of ouder is;

   • d.

    degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is niet onder invloed van alcohol of drugs is;

   • e.

    gebruik wordt gemaakt van (melk) bussen of vergelijkbare voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter die worden afgesloten met een zacht materiaal (plastic voetbal of plastic zak);

   • f.

    het zogenaamde vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en binnen deze ruimte geen openbare paden, wegen en -wateren en spoorwegen zijn gelegen;

   • g.

    het carbid schieten alleen in tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing wordt gehouden;

   • h.

    de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt op ten minste 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;

   • i.

    de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat andere groepen niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen staan;

   • j.

    er geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens, dier en milieu;

   • k.

    schriftelijke toestemming is verkregen van de eigenaar of eigenaren van het perceel of de percelen waarop het carbid schieten plaatsvindt en dat deze op eerste vordering onmiddellijk ter inzage wordt afgegeven;

   • l.

    alle door bevoegde ambtenaren van de politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen strikt en onverwijld worden opgevolgd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels vaststellen ter bescherming van de openbare orde, volksgezondheid en veiligheid.

 • 5.

  Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2

Deze verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

H.P. Van Ommeren

de voorzitter,

H. van Kooten

Naar boven