Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register (zaaknummer 715503)

 

 

De burgemeester van de gemeente Hilversum

 

Overwegende;

- Dat artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 

- Dat artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van art. 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar voldoet aan de verplichting ingevolge artikel 437, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht tot het aantekening houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

 

- Dat het Digitaal Opkopersregister dat de handelaren gaan gebruiken kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert, maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

- Dat het RDW-kentekenregister reeds voorziet in een verplichte registratie van Nederlandse gekentekende voertuigen en getekende tweewielers. Het kentekenregister van het RDW werkt voldoende om heling van gestolen voertuigen tegen te gaan;

 

- Dat artikel 2.5.3 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat een handelaar, of een voor hem handelend persoon, verplicht is de burgemeester, of de door deze aangewezen ambtenaar, er schriftelijk van in kennis stelt dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte maakt, daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het volledige adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik genomen;

 

- Dat artikel 2.5.3 sub e van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat een handelaar verplicht is zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan de burgemeester of een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5.2 en 2.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 437 van het uitvoeringsbesluit Wetboek van Strafrecht;

 

 

Besluit:

 

1. Dat het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

2. Dat het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 

3. Dat het papieren register niet langer wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, tenzij de burgemeester schriftelijk toestemming geeft voor het gebruik van het papieren register;

 

4. Dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s), werkzaam in Domein 1 (Openbare Ruimte), worden aangewezen als ambtenaar bedoeld als in artikel 2.5.3 sub a en e van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

5. Dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt onder intrekking van het aanwijzingsbesluit van de burgemeester ter uitvoering van artikel 2.5.2 APV d.d. 10 mei 2012.

 

 

 

 

Hilversum, 8 december 2020,

De burgemeester van Hilversum

 

 

 

P.I. Broertjes

Naar boven