VERORDENING EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2021 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z052622/D342858

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 met kenmerk D342856;

 

HEEFT BESLOTEN:

1. De “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021 “ vast te stellen.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

a. onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

b. onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

c. onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot vandoor het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 2.000,65 (incl BTW). Voor elke strekkende meter boven deze aansluitlengte wordt het recht vermeerderd met € 111,20 (incl BTW).

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De aanslag moeten worden betaald in één termijn, waarvan de termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013, laatstelijk gewijzigd op 21 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, lid 2 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de

bekendmaking.

2. De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2021.

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021'.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 17 november 2020.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel

Naar boven