Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenheffing 2005 Gemeente Brummen

Kenmerk Z052622 / D342858

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020 met kenmerk D342856;

 

Heeft besloten:

 

  • 1.

    Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005

 

 

Artikel I

De Verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 9,62

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

een afvalzak (30ltr) kleine inworpopening bestemd voor restafval € 0,86;

een afvalzak (60ltr) grote inworpopening bestemd voor restafval € 1,63;

een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,47;

een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,92;

een container van 240 liter bestemd voor restafval € 6,34;

een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,68;

een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,10;

een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 1,76;

een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De raad van de gemeente Brummen

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter, A.J. van Hedel

Naar boven