Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2020, 339419Overige besluiten van algemene strekkingSUBSIDIEREGELING NON-FORMELE EDUCATIE REGIO MIDDEN GELDERLAND 2021

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

gelet op artikel 4.23 van Algemene Wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen, de

 

"Subsidieregeling non-formele educatie regio Midden Gelderland 2021"

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Contactgemeente: de door het ministerie aangewezen gemeente op grond van artikel 2.3.1 lid 2 van de WEB, gemeente Arnhem;

 • b.

  deelaspecten van de eindtermen van de WEB: zoals bedoeld in de Regeling eindtermen educatie 2013;

 • c.

  non-formele educatie: niet diplomagerichte educatie van taal-, reken- en digitale vaardigheden, maar wel gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders van non-formele educatie hebben geen diploma-erkenning nodig;

 • d.

  regio Midden Gelderland: deelnemende gemeenten binnen deze regio zijn: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

 • e.

  subregio's: vier regio's binnen de regio Midden Gelderland, namelijk

 • - Arnhem (gemeente Arnhem);

 • - De Liemers (gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar);

 • - Overbetuwe Lingewaard (gemeenten Overbetuwe Lingewaard);

 • - Veluwezoom ( gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal)

 • f.

  Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland: het overleg van wethouders van deelnemende gemeenten die Onderwijs in hun portefeuille hebben.

 • g.

  SiSa: Single information Single audit;

 • h.

  WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

   

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het non-formele educatie aanbod in de regio Midden Gelderland binnen de context van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland.

 • 2.

  De activiteit levert een bijdrage gericht op de deelaspecten van de eindtermen van de WEB in relatie tot één of meerdere leefgebieden.

   

Artikel 3 Eisen en criteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er sprake zijn van een aantoonbare samenwerking van tenminste twee organisaties met rechtspersoonlijkheid. Alle deelnemende organisaties dienen de aanvraag te ondertekenen.

 • 2.

  De activiteit zoals bedoeld is in artikel 2 van deze regeling dient gericht te zijn op inwoners van de deelnemende gemeenten zoals genoemd in artikel 1.d, die minimaal 18 jaar oud zijn en niet vallen onder de Wet Inburgering.

 • 3.

  De activiteit zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling, moet bijdragen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten in de subregio dat aansluit op de vraag van de deelnemer.

 • 4.

  De activiteit waarvoor in januari subsidie is aangevraagd, dient uitgevoerd te worden in hetzelfde jaar als waarin de subsidieaanvraag is gedaan.

 • 5.

  De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd tussen 1 april en 1 juni dient gestart te worden in hetzelfde jaar als waarin de subsidieaanvraag is gedaan.

   

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks in december door het college van de contactgemeente voor het daaropvolgende jaar per subregio vastgesteld. Dit gebeurt op advies vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland.

 • 2.

  Op 1 maart worden eventueel nog niet toegekende budgetten uit de subregio's samengevoegd tot één regionaal budget. De hoogte van dit regionale budget zal door het college van de contactgemeente als subsidieplafond voor de periode 1 april tot en met 31 mei worden vastgesteld.

   

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 januari tot en met 10 januari, waarna de subsidie wordt verdeeld conform artikel 5A van deze regeling.

 • 2.

  Indien het college van de contactgemeente een subsidieplafond vaststelt voor de periode 1 april tot en met 31 mei op grond van artikel 4, tweede lid van deze regeling, kunnen tussen 1 april en 1 juni weer aanvragen worden ingediend, waarna de subsidie wordt verdeeld conform artikel 5 B van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieaanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een door de contactgemeente verstrekt formulier.

 • 4.

  De aanvraag dient te zijn voorzien van een advies van de kerngroep laaggeletterdheid in de subregio waar de activiteit uitgevoerd wordt.

 • 5.

  In de aanvraag dient het doel en de opbouw van de activiteit aangegeven te worden.

 • 6.

  In de aanvraag dient te worden aangegeven op welke wijze de voortgang en ontwikkeling van de deelnemers wordt bijgehouden.

 • 7.

  In de aanvraag dient een integrale kostprijs per cursist en een totale kostprijs voor de activiteit te worden opgenomen.

 • 8.

  Binnen 4 weken na indiening van de aanvraag besluit het college van de contactgemeente. Binnen 2 weken na het besluit verzendt het college de beschikking.

   

Artikel 5 A Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college van de contactgemeente aangebrachte rangschikking per subregio, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond per subregio is bereikt.

 • 2. Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college van de contactgemeente punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum:

 • a. in hoeverre het aanbod is gericht op de prioritaire doelgroepen zoals genoemd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland (max. 40 punten):

 • - Inwoners met Nederlands als moedertaal

 • - inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de WW of Participatiewet;

 • - inwoners die in armoede leven en/of schulden hebben;

 • - inwoners die kinderen hebben in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

 • b. de mate waarin het aanbod is verbonden met onderwerpen in het sociale domein zoals genoemd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland (max 20 punten)

 • c. de mate waarin wordt aangetoond dat het aanbod aansluit op een vraag van de doelgroep (max 20 punten)

 • d. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan een gevarieerd educatieaanbod in de subregio (max 20 punten)

 • e.de prijs/kwaliteitverhouding (max 20 punten)

   

Artikel 5 B Wijze van verdeling periode 1 april tot en met 31 mei

 • 1.

  Voor de periode 1 april tot en met 31 mei geldt dat honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college van de contactgemeente, totdat het met betrekking tot deze periode vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

   

Artikel 6 Hoogte van subsidie

Aanvragen voor subsidie kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.750,- per cursist per traject.

 

Artikel 7 Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college van de contactgemeente een voorschot van 100% worden verstrekt.

 

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  De activiteit waarvoor in januari subsidie is aangevraagd, dient uitgevoerd te worden in hetzelfde jaar als waarin de subsidieaanvraag is gedaan.

 • 2.

  De activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd tussen 1 april en 1 juni dient gestart te worden in hetzelfde jaar als waarin de subsidieaanvraag is gedaan.

 • 3.

  De aanvrager dient kosteloos medewerking te verlenen aan onderzoek naar de kwaliteit en de resultaten van educatie.

 • 4.

  De aanvrager houdt de doorstroom van deelnemers naar eventuele vervolgtrajecten bij.

   

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

 

Artikel 10 Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk twee maanden na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie was toegekend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college van de contactgemeente.

 • 2.

  De subsidieontvanger maakt voor de vaststelling gebruik van een door de contactgemeente verstrekt formulier.

 • 3.

  In de verantwoording wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt hoe de activiteiten zijn gerealiseerd, welke resultaten daarbij zijn behaald en in hoeverre deelnemers zijn doorgestroomd naar vervolgtrajecten.

 • 4.

  Het college van de contactgemeente neemt uiterlijk binnen 6 weken na indiening van de aanvraag tot vaststelling een besluit. Binnen 3 weken na het besluit verzendt het college van de contactgemeente de beschikking.

   

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college van de contactgemeente kan na afstemming met het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 12: Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Artikel 13: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 januari 2021 in werking.

 

Artikel 14: Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Subsidieregeling non-formele educatie regio Midden Gelderland 2021"

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,