Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2020, 33937VerordeningenBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende het verlenen van extern mandaat aan de DPG van de GGDrU en tot het aanwijzen van de DPG van GGDrU als toezichthouder (Mandaat- en aanwijzingsbesluit college gemeente Woerden - DPG GGDrU 2017)

 

Gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden besloten tot vaststelling van het volgende besluit:

 

'Mandaat- en aanwijzingsbesluit college gemeente Woerden - DPG GGDrU 2017'

 

 

Artikel 1 Mandaat en aanwijzing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van de besluiten als bedoeld in de bijlage 1 bij dit mandaatbesluit (zie onderaan).

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden wijst de Directeur Publieke Gezondheid aan als toezichthouder als bedoeld in de artikelen 1.61, eerste lid en 2.19, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Schakelbepaling

Onder de verlening van het mandaat als bedoeld in artikel 1 wordt mede verstaan:

 • a.

  Ondermandaat voor het nemen en ondertekenen van besluiten aan medewerkers van de GGDrU is toegestaan;

 • b.

  Het voorbereiden van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • c.

  Het doen uitvoeren van de besluiten als bedoeld in artikel 1, met in begrip van het verrichten van alle feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen die daartoe strekken.

Artikel 3 Uitgezonderde besluiten en beslissingen

 • 1.

  Van de mandaatverlening als bedoeld in artikel 1 zijn uitgesloten de bevoegdheden tot het nemen van de navolgende besluiten en beslissingen:

 • a.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder;

 • b.

  Het verlenen van een ondermandaat voor de bevoegdheid tot het aanwijzen van een andere door de wet genoemde functionaris als bedoeld in artikel 1 sub a tot en met c;

 • c.

  Het nemen van een besluit op bezwaar gericht tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 1;

 • d.

  Het behandelen van beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen bij de bestuursrechter tegen primaire besluiten en besluiten op bezwaar en hoger beroepsprocedures gericht tegen uitspraken van de rechtbank.

 • 2.

  Onder de uitsluitingsgronden als bedoeld in het eerste lid onder c en d valt niet het verlenen van ondersteuning ten behoeve van de voorbereiding van het nemen van een besluit op bezwaar respectievelijk van de behandeling van het beroep en hoger beroep en van de voorlopige voorziening.

Artikel 4 Instructies

 • 1.

  Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden verleent het college van burgemeester en wethouders uitsluitend schriftelijke instructies, tenzij sprake is van een spoedeisend geval.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stemt zijn schriftelijke instructies als bedoeld in het eerste lid vooraf af met de Directeur Publieke Gezondheid van de GGDrU.

Artikel 5 Aanwijzing

Bij de uitoefening van een bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon als toezichthouder of een andere door de wet genoemde functionaris maakt de Directeur Publieke Gezondheid gebruik van de het model aanwijzingsbesluit als bedoeld in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 6 Uitvoering van het mandaat

Het algemeen bestuur stemt schriftelijk in met de verlening van dit mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid door kennisgeving daarvan aan het college van burgemeester en wethouders voordat de Directeur Publieke Gezondheid het mandaat uitvoert dan wel doet uitvoeren.

Artikel 7 Wijze van ondertekening

Een op grond van dit mandaat genomen besluit wordt door de gemandateerde ondertekend met de vermelding "Het college van burgemeester en wethouders van degemeente Woerden, namens het college drs. N.A.M. Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGDrU".

Artikel 8 Aanduiding

Dit besluit kan aangehaald worden als ‘Mandaat- en aanwijzingsbesluit college - DPG GGDrU 2017’.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, waarbij dit besluit, met uitzondering van onderdeel f van bijlage 1 van dit besluit, terugwerkende kracht heeft tot en met 18 april 2017. Onderdeel f van bijlage 1 bij dit besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld op 4 februari 2020 te Woerden.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer

Secretaris De burgemeester  

Bijlage 1

 

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU

Artikel 1

Tot de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit college aan DPG GGDrU behoren de bevoegdheden zoals geregeld in de navolgende wettelijke bepalingen:

 • a.

  artikel 4 Wet op de lijkbezorging (bevoegdheid tot aanwijzing lijkschouwer);

 • b.

  artikel 6.1, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning (bevoegdheid tot aanwijzing als toezichthouder);

 • c.

  artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (mandatering/machtiging van bevoegdheden van de DPG/toezichthouder);

 • d.

  het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 1.65 en 2.23 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • e.

  artikel 7 Leerplichtwet 1969 (bevoegdheid tot het aanwijzen van een arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog);

 • f.

  artikel 5:1 en artikel 5:2 van de Wet verplichte GGZ (vanaf 1 januari 2020).