Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2020, 338816VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 3 november 2020,

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2020;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2020

 

ARTIKEL 1  

Het tarief in artikel 11 van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

was:

Artikel 11 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 45,54.

 

wordt:

Artikel 11 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 47,13.

 

ARTIKEL 2  

De bepaling die ingevolge artikel 1 wordt gewijzigd, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum hebben voorgedaan.

ARTIKEL 3  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van de ingang van heffing is 1 januari 2021.

ARTIKEL 4  

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot eerste wijziging Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.

Mw. W.J.A. Verkleij ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier

Bijlage behorend bij de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2020

Geraamde kosten opleggen naheffingsaanslagen 2021

Personeelskosten

€ 294.413,04

Informatieverwerking

€ 88.244,24

Overheadkosten

€ 17.948,24

Totale kosten naheffingsaanslagen

€ 400.605,52

Geraamde aantal naheffingsaanslagen 2021

aantal naheffingsaanslagen

8500

Kosten naheffingsaanslag:

€ 47,13

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2020,

 

De griffier van de gemeente Noordwijk,