Verordening tot intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 Leiderdorp

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020,

nr. Z/20/104468/205873;

gezien het advies van het Politiek Forum van 7 december 2020;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t:

vast te stellen de:

 

Verordening tot intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020

Artikel I  

Met ingang van 1 januari 2021, wordt de volgende verordening ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

De Verordening hondenbelasting 2020, vastgesteld door de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 16 december 2019;

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Hondenbelasting 2020” van 16 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de intrekking, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de intrekking van deze verordening is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Leiderdorp op 14 december 2020,

de griffier,

de heer B.A.M. Rijsbergen

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen

Naar boven