Gemeenteblad van Heiloo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeilooGemeenteblad 2020, 338209Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heiloo, Reglement Draagvlakmeting BIZ Stationscentrum Heiloo

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

gelet op artikel 7, lid 4, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

overwegende dat de raad van de gemeente Heiloo op 7 december 2020 de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Stationscentrum Heiloo 2021-2023’ heeft vastgesteld;

gelet op artikel 4, lid 1, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

gelet op de tussen de gemeente Heiloo en de Vereniging BIZ Stationscentrum Heiloo te sluiten Uitvoeringsovereenkomst;

besluit;

 

vast te stellende het navolgende

 

Reglement Draagvlakmeting BIZ Stationscentrum Heiloo

 

 •  

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

        

 • 1.

  belastingobject: de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • 2.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Heiloo;

 • 3.

  de gemeente: de gemeente Heiloo;

 • 4.

  de verordeningen: de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage voor de BIZ Stationscentrum Heiloo 2021-2023;

 • 5.

  de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • 6.

  de BIZ: de bedrijveninvesteringszone;

 • 7.

  de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

 • 8.

  de bijdrageplichtigen: degenen die na inwerkingtreding van de Verordening daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zijn.

 •  

 

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

 

 • 1.

  Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de wet op aan de beleidsmedewerker Economische Zaken van de afdeling Beleid & Vastgoed van de BUCH werkorganisatie, Cluster Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, de heer J.P. Algra.

 • 2.

  Er is een stemcommissie die belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de draagvlakmeting en die bestaat uit een voorzitter en maximaal 2 leden, allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente.

 • 3.

  De beleidsmedewerker Economische Zaken van de afdeling Beleid & Vastgoed van de BUCH werkorganisatie, Cluster Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, de heer J.P. Algra bepaalt de samenstelling van de stemcommissie die zo mogelijk bestaat uit de beleidsmedewerker J.P. Algra (voorzitter) en 2 beleidsmedewerkers, de heer M. Arens van de afdeling Beleid & Vastgoed van de BUCH werkorganisatie, Cluster Economische Zaken en de heer P. Hink Senior Juridisch Adviseur van de afdeling Bedrijfsvoering, Team Advies van de BUCH werkorganisatie. Tezamen vormen zij de stemcommissie.

 • 4.

  De gemeente voert in de periode 18 januari 2021 t/m 14 februari 2021 de draagvlakmeting uit zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van de wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen.

 • 5.

  De telling geschiedt door de stemcommissie.

 • 6.

  De voorzitter van de stemcommissie maakt de uiteindelijke uitslag bekend en maakt hier een verslag van op een wijze waardoor niet bekend wordt hoe een bijdrageplichtige heeft gestemd.

 

Artikel 3 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen de inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de Verordening daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zijn.

 • 3.

  De meest actuele gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie zijn de basis op het moment van draagvlakmeting.

 • 4.

  Voorafgaande aan de draagvlakmeting wordt door publicatie op de website www.heiloo.nl en door publicatie op de website van de gemeente aangekondigd dat de draagvlakmeting wordt uitgevoerd.

 • 5.

  Bijdrageplichtigen die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden bij de gemeente Heiloo, afdeling Beleid & Vastgoed, bij de heer J.P. Algra, joanalgra@debuch.nl, tel. 088-9097362 of de heer M. Arens, marcelarens@debuch.nl, tel. 088-9097251. 

 

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 

 • 1.

  Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2.

  De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 3.

  Het stembiljet vermeldt de dag en het tijdstip waarop het biljet door de gemeente uiterlijk moet zijn ontvangen.

 • 4.

  Naast het stembiljet ontvangen de bijdrageplichtigen ook:

 • een brief met een korte uitleg van de procedure; 

 • een informatiebrochure met uitleg van de BIZ;

  een retourenvelop met antwoordnummer van de gemeente. 

 • 5.

  De stembiljetten worden op de volgende manieren uitgedeeld:

 • Per post 

 • Persoonlijk tijdens stemavond en door een groep betrokkenen (waarbij getekend moet worden voor ontvangst)

 • 6.

  De stembiljetten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

 •  

 • Opsturen via retourenvelop naar de gemeente Heiloo 

 • Afgeven bij het gemeentehuis Heiloo 

 • Via een door de gemeente ingesteld e-mailadres.

 •  

 • 7.

  Inleveren tijdens de stemavond op een nog nader te bepalen datum te organiseren door de BIZ vereniging i.s.m. de stemcommissie/gemeente.

 • 8.

  Het stembiljet wordt in een gesloten antwoordenvelop verzonden dan wel ingeleverd via een scan of foto naar het door de gemeente ingestelde e-mailadres.

 • 9.

  De stem dient uiterlijk 14 februari 2021, 24:00 uur bij de gemeente binnen te zijn.

 • 10.

  Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot drie dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de voorzitter verzoeken om een nieuw stembiljet bij de gemeente Heiloo. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuwe uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als enig geldig uitgereikte stembiljet.

 • 11.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

 •  

Artikel 5 Ongeldigheid stembiljet

 

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet: 

 • waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt; 

 • waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken; 

 • dat anderszins foutief is ingevuld;

 • wanneer het niet in een gesloten envelop is ingeleverd; 

 • dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen. Voor het bepalen van het moment van ontvangst wordt aangesloten op hetgeen hierover in de Algemene wet bestuursrecht is bepaald.

 •  

2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

3. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

 

 • 1.

  Van voldoende steun is ingevolge artikel 5 van de wet sprake indien blijkt dat:

 • ten minste de helft van de bijdrageplichtigen heeft gestemd, en

 • ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

 • 2.

  De voorzitter van de stemcommissie stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

 • 3.

  Ongeldig uitgebrachte stemmen en blanco stemformulieren tellen niet mee.

 • 4.

  Op het moment dat de voorzitter van de stemcommissie het verslag over de uitslag als bedoeld in artikel 2, lid 6 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • 5.

  Twee maanden na de eerste aanslagoplegging zullen alle lijsten en stemformulieren die hier betrekking op hebben onder verantwoording van de voorzitter van de stemcommissie worden vernietigd, tenzij zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten.

   

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.heiloo.nl en door berichtgeving aan de bijdrageplichtigen.

 

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De voorzitter van de stemcommissie beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Draagvlakmeting BIZ Stationscentrum Heiloo.

 • Aldus vastgesteld op 8 december 2020 burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo,

  Mevrouw F.H.W. de Jong (MSc – MCD) De heer T.J. Romeyn

  secretaris burgemeester