Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Hattem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de regeling productverantwoordelijkheid gemeente Hattem;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het ‘Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020’ bestaande uit het mandaatbesluit aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris, het ondermandaatbesluit aan de eenheids-managers en het ondermandaatbesluit aan de medewerkers.

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

 • b.

  De burgemeester: de burgemeester van de gemeente Hattem;

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Ondermandaat: de bevoegdheid van een gemandateerde om aan hem gemandateerde bevoegdheid –al dan niet onder voorwaarden- door te mandateren aan een andere functionaris;

 • e.

  Mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • f.

  Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • g.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • h.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten;

 • i.

  Productverantwoordelijk medewerker: een medewerker, niet zijnde een leidinggevende, die van zijn leidinggevende of van zijn opdrachtgever de verantwoordelijkheid over een budget heeft gekregen, met een daaraan gekoppeld concreet doel.

 

Artikel 2 Algemene uitgangspunten

Door gemandateerde vindt in ieder geval vooraf terugkoppeling plaats c.q. het besluit wordt aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan ter beslissing voorgelegd indien:

 • 1.

  een besluit voor de gemeente naar verwachting ingrijpende bestuurlijke, beleidsmatige, financiële, organisatorische en/of publicitaire consequenties krijgt of vermoedelijk kan krijgen;

 • 2.

  een besluit betrekking heeft op nieuw beleid dan wel sterk afwijkt van het tot dan toe gevoerde beleid;

 • 3.

  de burgemeester, het college of de hiërarchisch hogere functionaris dit kenbaar heeft gemaakt.

 

Hoofdstuk 2 De algemeen directeur/gemeentesecretaris

 

 

Artikel 3 Gemandateerde bevoegdheden algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • 1.

  Door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, wordt aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden;

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor de toepassing van hetgeen in het eerste lid staat opgenomen, geldt de vervangingsregeling zoals deze is opgenomen in de regeling productverantwoordelijkheid gemeente Hattem.

 

Artikel 4 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden algemeen direc-teur/gemeentesecretaris

Hetgeen in bijlage 1 van deze regeling staat opgenomen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Artikel 5 Beperking volmacht algemeen directeur/gemeentesecretaris

De volmacht, zoals bedoeld in artikel 4, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen krediet beschikbaar is.

 

Hoofdstuk 3 Ondermandaat eenheidsmanagers

 

 

Artikel 6 Ondergemandateerde bevoegdheden eenheidsmanagers

 • 1.

  Door de algemeen directeur/gemeentesecretaris wordt aan de eenheidsmanagers ondermandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot zijn taken behoort zoals deze zijn opgenomen in de regeling productverantwoordelijkheid gemeente Hattem.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van het aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris verleende mandaat, alsmede de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 

Artikel 7 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden eenheidsmanagers

Hetgeen in artikel 4 van deze regeling staat opgenomen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de eenheidsmanagers bij aangelegenheden als vermeld in bijlage 2.

 

Artikel 8 Beperking volmacht eenheidsmanagers

De volmacht, zoals bedoeld in artikel 7, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daar geen krediet beschikbaar is.

 

Hoofdstuk 4 Ondermandaat medewerkers

 

 

Artikel 9 Ondergemandateerde bevoegdheden medewerkers

 • 1.

  Door de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de eenheidsmanagers wordt aan de medewerkers ondermandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen van besluiten ter uitvoering van bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot de doelstellingen en hoofdtaken van de afdelingen behoort en zoals deze zijn opgenomen in de regeling productverantwoordelijkheid gemeente Hattem.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen van het aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en aan de eenheidsmanagers verleende (onder)mandaat, alsmede de vastgestelde taken en met inachtneming van het daarvoor geldende recht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  Het mandaat heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen betrekking op besluiten die leiden tot vaststelling of wijziging van het gemeentelijk beleid.

 

Artikel 10 Van mandaat uitgesloten bevoegdheden medewerkers

Hetgeen in artikel 7 van deze regeling staat opgenomen is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de medewerkers bij aangelegenheden als vermeld in bijlage 3.

 

Artikel 11 Beperking volmacht medewerkers

De volmacht, zoals opgenomen in artikel 10, sterkt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen krediet beschikbaar is.

 

Hoofdstuk 5 Plaatsvervanging

 

 

Artikel 12 Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van de gemandateerde, treedt de hierna aangewezen vervanger in de plaats:

 • 1.

  de gemeentesecretaris wordt vervangen door de loco-gemeentesecretaris;

 • 2.

  een eenheidsmanager wordt vervangen door een plaatsvervangend eenheidsmanager;

 • 3.

  individuele medewerkers worden vervangen door hun eenheidsmanager.

 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

 

 

Artikel 13 Redactie en ondertekening

In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.

 

De ondertekening vindt plaats als volgt:

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

 

(persoonlijke ondertekening

, functie van de gemandateerde.

 

Respectievelijk als volgt:

namens de burgemeester van Hattem,

 

(persoonlijke ondertekening)

, functie van de gemandateerde.

 

Artikel 14 Inlichtingen

 • 1.

  De gemandateerden stellen de burgemeester, dan wel het college van burgemeester en wethouders in kennis van een krachtens mandaat genomen besluit waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat kennisneming door de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van belang is.

 • 2.

  De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over krachtens mandaat genomen besluiten.

 

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het mandaatbesluit gemeente Hattem 2015 wordt op het tijdstip als omschreven in het tweede lid ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 4 van het Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020 blijven voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

1. Het doen van voorstellen aan de raad;

2. Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie;

3. Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld;

4. Het nemen van besluiten die leiden tot vaststelling of wijziging van gemeentelijk beleid;

5. Het nemen van besluiten inhoudende de beslissing op een bezwaarschrift;

6. Besluiten tot het instellen van (hoger) beroep en cassatie;

7. Het nemen van een crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:1 lid 1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

8. Hulp inroepen van ambtenaren van politie bij de tenuitvoerlegging of uitvoering van de crisismaatregel, de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel onderscheidenlijk de zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

9. Het nemen van een beschikking tot inbewaringstelling als bedoeld in artikel 29 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten;

10. Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s;

11. Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie;

12. Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan;

13. Het vaststellen en/of wijzigen van het Personeelshandboek.

 

 

Privaatrecht

Aanbestedingen

Zie bijlage 4.

 

Contracten

1. Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten etc.;

2. Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

a. op grond van de Gemeentewet de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

b. op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

c. de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

3. Het aanstellen of ontslaan van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

1. Het besluit tot het aangaan van civiele procedures;

2. Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures;

3. Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor geen financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

1. Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen;

2. Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure;

3. Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen en legaten;

4. Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van schenkingen van voorwerpen en van geldbe dragen;

5. Het besluit tot het doen van een schenking;

6. Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement;

7. Het afgeven van garanties en borgstellingen;

8. Het verstrekken van leningen en het aangaan van financiële participaties.

 

 

 

B. Machtiging

Het ondertekenen van overeenkomsten met een ander bestuursorgaan, waarbij de wederpartij wordt vertegenwoordigd door een bestuurder, met dien verstande dat in dat geval de burgemeester een machtiging kan verlenen aan een wethouder.

 

 

C. Personeelsaangelegenheden

1. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 7:669 en artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW);

2. Het verlenen van ontslag waarbij een ontslagvergoeding wordt toegekend, die meer bedraagt dan € 25.000, - anders dan de transitievergoeding;

3. Het inzetten van ambtenaren in geval van een staking bij een particulier bedrijf.

 

 

D. Overige aangelegenheden

1. Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Hattem in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen;

2. Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder- deel b van de Gemeentewet;

3. Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

 

 

 

 

Bijlage 2 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 7 tweede lid van het Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020 blijven voorbehouden aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

1. Het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak op grond van de inspraakverordening;

2. Het vaststellen van de inspraakprocedure voor een voorgenomen besluit;

3. Het nemen van besluiten voor individuele gevallen, die niet onder een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel vallen, waaronder begrepen het toepassing geven aan hardheidsclausules in algemeen verbindende voorschriften die door de raad zijn vastgesteld;

 

Privaatrecht

Aanbestedingen/contracten

Zie bijlage 4.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

Niet van toepassing.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Niet van toepassing.

 

B. Personeelsaangelegenheden

1. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst anders dan bedoeld in Bijlage 1, onderdeel C, lid 1;

2. Het besluit tot het toekennen van een transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW;

3. Het nemen van besluiten over de formele arbeidsduur, de totale organisatie betreffende;

4. Het besluit tot de uitvoering van de regeling generatiepact;

5. Het jaarlijks aanwijzen van verplichte brugdagen;

6. Alle overige handelingen en/of besluiten zoals genoemd in het Personeelshandboek, Cao gemeenten en andere wet- en regelgeving op het gebied van personeel.

 

 

Bijlage 3: Aangelegenheden welke ingevolge artikel 10 tweede lid van het Mandaat-besluit gemeente Hattem 2020 blijven voorbehouden aan de eenheidsmanagers.

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

1. Het nemen van het besluit tot het verlenen, weigeren en vaststellen, wijzigen en intrekken van incidentele subsidies welke niet zijn opgenomen in de subsidieregeling;

2. Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het doen van meldingen ten behoeve van de eigen eenheid, waaronder het doen van meldingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens;

3. Het nemen van besluiten tot een last onder bestuursdwang, dan wel daarvoor in de plaats het opleggen van een last onder dwangsom aan een overtreder, zowel op verzoek van derden, dan wel ambtshalve, alsmede de weigering een dergelijk besluit te nemen;

4. Het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

5. Aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering/controller blijft voorbehouden het openen van bankrekeningen, sluiten en wijzigen hiervan.

6. Aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering /controller blijft voorbehouden het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en collegiale financiering;

7. Aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering /controller blijft voorbehouden het uitzetten van gelden via onderhandse leningen en collegiale financiering;

8. Aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering /controller blijft voorbehouden het afboeken van oninbare vorderingen;

9. Aan de eenheidsmanager Publiek & Service blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen in het kader van belastingheffing;

10. Aan de eenheidsmanager Publiek & Service blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het aanwijzen van eenmalige trouwlocaties;

11. Aan de eenheidsmanager Publiek & Service blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het aanwijzen van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag.

 

Privaatrecht

Aanbestedingen/contracten

Zie bijlage 4.

 

Civiele en strafrechtelijke procedures

Niet van toepassing.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

Het namens de gemeente uitbrengen van een offerte voor een door de gemeente te verrichten levering of diensten.

 

Machtiging

1. Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van de gemeente in een publiekrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke procedure;

2. Het ondertekenen van notariële akten.

 

B. Personeelsaangelegenheden

1. Het uitvoeren van de regelingen zoals genoemd in het Personeelshandboek;

2. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;

3. Het tekenen namens werkgever van een stageovereenkomst;

4. Het tekenen namens werkgever van een werkervaringsovereenkomst;

5. Het tekenen namens werkgever van een overeenkomst voor de inhuur van personeel en het accorderen van declaraties (facturen) die hieruit voortvloeien;

6. Het toekennen van vergoedingen als bedoeld in hoofdstuk 3 Cao gemeenten;

7. Het verlenen van vakantieverlof zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof en verlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo);

8. Bij uitdiensttreding van een werknemer, het laten uitbetalen van niet opgenomen verlof;

9. Het verlenen van toestemming tot deelneming aan opleidingen, studiebijeenkomsten, congressen, seminars binnen het daarvoor beschikbare opleidingsbudget.

 

 

 

Bijlage 4: Aangelegenheden met betrekking tot aanbestedingen en het aangaan van overeenkomsten:

 

De gemeentesecretaris, eenheidsmanagers en productverantwoordelijke medewerkers

zijn namens het college bevoegd tot:

1. Het opvragen van offertes;

2. Het nemen van alle besluiten tijdens een aanbestedingsprocedure;

3. Het aangaan van overeenkomsten.

 

Voor de hierboven genoemde bevoegdheden geldt dat deze moeten passen binnen de

kaders van de productramingen tot een maximale hoogte van en /of geldende

inkoopprocedure:

 

 

Bedrag:

Inkoopprocedure:

productverantwoordelijke medewerkers

Tot € 5.000

n.v.t.

Eenheidsmanagers

Tot aan geldende drempelbedrag geldende inkoopbeleid

Enkelvoudig onderhandse aanbestedingen

Eenheidsmanagers

Tot aan geldende drempelbedrag geldende inkoopbeleid

Meervoudig onderhandse aanbestedingen en raamovereenkomsten

Gemeentesecretaris

Tot aan geldende drempelbedrag geldende inkoopbeleid

Nationale en Europese aanbestedingen

 

De drempelbedragen behorende bij de verschillende inkoopprocedures staan vermeld in

het geldende inkoopbeleid.

 

 

 

 

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders en burgemeester van Hattem,

d.d. 21 januari 2020

het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

de secretaris, de burgemeester,

De burgemeester van Hattem,

A.S.F. van Asseldonk

Naar boven