Subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021

Toelichting

Sinds 2017 valt de uitvoering van het topsportbeleid en hiermee de aanvraag, beoordeling en toekenning van de (financiële) ondersteuning van topsportevenementen onder gemeentelijke regelgeving. Sinds de vaststelling van de Subsidieregeling Topsportevenementen Den Haag 2017 is deze jaarlijks is verlengd. Recent zijn in het Haags Sportakkoord 2020-2022 verder uitgewerkte ambities voor topsport geformuleerd die mede aanleiding zijn om het topsportevenementenbeleid aan te passen en een nieuwe subsidieregeling op te stellen. De verplichtingen waaraan de organisatie van een topsportevenement moeten voldoen zijn uitgebreid. Doordat organisatoren ook aan meer en verscherpte criteria moeten voldoen, verwachten we hoogwaardigere topsportevenementen die passen bij de ambities in het Haagse topsportevenementenbeleid met een grotere impact in de stad. De regeling is voor meerdere jaren opgesteld in lijn met de nieuwe Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 en vervangt per 1 januari 2021 de subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2017.

 

Besluitvormin g

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020,

 

besluit vast te stellen de navolgende Subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

- ASV:

Algemene subsidieverordening Den Haag 2020;

- Awb:

Algemene wet bestuursrecht;

- A-status:

status van een sporter als A-sporter toegekend door NOC*NSF op basis van mondiale topsportprestaties;

- Bond-status:

status van een sporter als Bondsporter, toegekend aan een sporter in een topsportprogramma op basis van mondiale top 16 topsportprestaties en toegekend door een sportbond die geen financiering ontvangt van NOC*NSF;

- convenant gezonde sportevenementen:

convenant tussen de Gemeente Den Haag, andere gemeenten, sportmarketingbureaus, NOC*NSF, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) om sportevenementen gezonder te organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar, ondertekend in december 2018 te Amsterdam;

- GAISF:

Global Association of International Sports Federations, overkoepelende organisatie voor alle internationale Olympische- en niet Olympische sportfederaties;

- gemeentelijk vastgoed:

bebouwde en onbebouwde onroerende zaken in eigendom van of in gebruik door de gemeente Den Haag;

- grote topsportevenementen:

topsportevenementen met minimaal 2.500 bezoekers in totaal en bij meerdaagse topsportevenementen minimaal 1.250 per dag;

- HP-status:

status van een sporter als High Potential-sporter toegekend door NOC*NSF na overleg met de sportbond, op basis van buitengewoon perspectief op snelle aansluiting bij mondiale top;

- Haags Sportakkoord:

Haagse vertaling van het Nationaal Sportakkoord, een tussen de gemeente en diverse Haagse stakeholders gesloten convenant betreffende de toekomst van de sport in Den Haag, vastgesteld door de gemeenteraad in november 2020;

- kleine

topsportevenementen:

topsportevenementen met minimaal 250 toeschouwers per dag;

- IOC:

International Olympisch Comité;

- IT-status:

status van een sporter als internationaal sporttalent, toegekend aan een sporter volgens het talentprofiel van de sportbond en NOC*NSF;

- internationale sportfederatie:

niet-gouvernementele organisatie die één of meerdere sporten op wereldniveau beheert;

- Nationaal Sportakkoord:

convenant tussen het ministerie van VWS, de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) betreffende de toekomst van de Nederlandse sport, gesloten te Den Haag op 29 juni 2018;

- NOC*NSF:

Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie;

- Selectie-status:

status van een sporter als Selectie-sporter toegekend door NOC*NSF op voordracht van een sportbond;

- sportbond:

de vereniging die nationaal representatief is voor de betreffende tak van sport en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel;

- topsportevenement:

een wedstrijd, toernooi, eenmalig incidenteel of eenmalig uniek sportprogramma op het hoogste landelijk, Europees of mondiaal niveau (senioren of junioren) in een sportdiscipline die voorkomt op de lijst van Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van NOC*NSF of de status van topsportevenement heeft gekregen van een internationale federatie aangesloten bij IOC of GAISF;

- topsportvoorzieningen:

voorzieningen geschikt en bedoeld voor beoefening van topsport in Den Haag: Sportcampus Zuiderpark, Hofbad, ADO Den Haag Stadion, Beachstadion, het Sportstrand, Topzeilcentrum, Scheveningse Haven, Skateboardpark Haagse Sport Centrale (voormalige RAC-hallen), Uithof en High Performance Hockey Training Centre.

 

Artikel 1:2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1:4 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 1:3 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidieregeling is het mogelijk maken van topsportevenementen die de sportparticipatie van de inwoners van Den Haag bevorderen.

 • 2.

  Het achterliggende maatschappelijke doel is door middel van topsportevenementen de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Den Haag te bevorderen door hen een leven lang in beweging te houden en topsportevenementen te ondersteunen die:

  a. gelegenheid bieden aan Haagse topsporters, talenten en topsportverenigingen om zich te meten met de nationale en internationale concurrentie; en

  b. Haagse inwoners trots maken, inspireren, verbinden en stimuleren zelf meer te gaan sporten en bewegen.

 

Artikel 1:4 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het organiseren van een topsportevenement in Den Haag dat bijdraagt aan het in artikel 1:3 genoemde doel.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt op voorwaarde dat het topsportevenement georganiseerd wordt onder auspiciën van een door NOC*NSF erkende sportbond of een door IOC of GAISF erkende internationale sportfederatie.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het organiseren van kleine en grote topsportevenementen met een subsidie aanvraag van € 15.000 of minder, indien wordt voldaan aan een van onderstaande criteria:

  a. het topsportevenement plaatsvindt binnen de topsportvoorzieningen in de stad;

  b. het topsportevenement georganiseerd wordt door of namens een erkende Haagse topsportvereniging of een door NOC*NSF erkende sportbond met een topsport- of talentenopleidingscentrum gevestigd in Den Haag;

  c. aan het topsportevenement meerdere nationale topatleten deelnemen, die erkend worden met een A-, HP-, Selectie-, Bond- of IT- status van NOC*NSF.

 • 4.

  In aanvulling op het derde lid wordt subsidie uitsluitend verstrekt voor het organiseren van grote topsportevenementen met een subsidie aanvraag van meer dan € 15.000, indien wordt voldaan aan minimaal twee van de drie criteria.

 

Artikel 1:5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

 

Artikel 1:6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college direct zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 1:4.

 • 2.

  Voor subsidie in aanmerking komen de BTW over de gesubsidieerde kosten voor zover die BTW niet teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  a. de kosten voor overhead die meer bedragen dan 15 % van de kosten van de subsidiabele activiteiten;

  b. de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur;

  c. de kosten die eerder door het college op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn gesubsidieerd;

  d. structurele financiële verplichtingen; en

  e. vooraf opgenomen posten voor onvoorziene kosten.

 

Artikel 1:7 Hoogte van de subsidie

Een subsidie voor een topsportevenement bedraagt maximaal 33 % van de subsidiabele kosten met een maximum per aanvraag en per aanvrager van:

 • a. € 15.000,00 voor kleine topsportevenementen;

 • b. € 100.000,00 voor grote topsportevenementen.

 

Artikel 1:8 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van:

  a. € 125.000,00 voor kleine topsportevenementen;

  b. € 325.000,00 voor grote topsportevenementen.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode bij afzonderlijk besluit wijzigen.

 

Artikel 1:9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag subsidie en termijnen

 

Artikel 2:1 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Onverminderd artikel 8, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  a. een verklaring waaruit blijkt in hoeverre de subsidieontvanger als BTW belaste ondernemer is aan te merken;

  b. een specificatie van verrekenbare en niet-verrekenbare BTW;

  c. een verklaring waaruit blijkt of en in hoeverre de subsidieontvanger als belastingplichtige op grond van de vennootschapsbelasting is aan te merken;

  d. een communicatieplan;

  e. een plan voor nevenactiviteiten die uitsluitend gericht zijn op de doelstelling bedoeld in artikel 1:3 lid 2 b.

 • 2.

  De aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van het door het college voor deze regeling vastgestelde aanvraagformulieren.

 

Artikel 2:2 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 ingediend uiterlijk 16 weken voorafgaand aan de start van het topsportevenement.

 

Artikel 2:3 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020, uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de start van het topsportevenement en nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

 

Hoofdstuk 3 Verplichtingen en betaling

 

Artikel 3:1 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 tot en met 14 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020, gelden voor de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen:

  a. de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole door het college om te beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt;

  b. indien de subsidieontvanger het topsportevenement niet volledig kan uitvoeren conform de ingediende plannen als vermeld in de aanvraag, stelt subsidieontvanger het college hiervan onverwijld op de hoogte;

  c. de subsidieontvanger draagt er zorg voor dat het topsportevenement met de stad Den Haag wordt geassocieerd en draagt actief uit dat het topsportevenement in Den Haag plaatsvindt;

  d. de subsidieontvanger stelt vooraf en na afloop van het topsportevenement informatie en beeldmateriaal betreffende het topsportevenement rechtenvrij ter beschikking aan de gemeente;

  e. minimaal 5% van het subsidiebedrag wordt besteed aan lokale zichtbaarheid van het topsportevenement in de stad Den Haag;

  f. de subsidieontvanger betrekt Haagse sportverenigingen, het Haagse sportonderwijs, het Haagse bedrijfsleven en andere stakeholders uit “Team Den Haag” zoals genoemd in het Haags Sportakkoord bij de organisatie van het topsportevenement; en

  g. het topsportevenement gaat uit van de inclusieve gedachte en een positieve sportcultuur.

 • 2.

  Het college kan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening tevens verplichten:

  a. om een zakelijk zekerheidsrecht aan de gemeente te verlenen of een andere vorm van zekerheidsstelling voor de vorderingen die ontstaan uit vorderingen op grond van artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht;

  b. om de activiteiten van de subsidieontvanger te laten plaatsvinden in of op gemeentelijk vastgoed, voor zover het gemeentelijk vastgoed geschikt is om deze activiteiten uit te oefenen, of daartoe redelijkerwijs geschikt te maken is;

  c. om het betreffende gemeentelijk vastgoed meervoudig of gezamenlijk te (laten) gebruiken; en

  d. om de huisvesting waarin de activiteiten plaatsvinden, in medegebruik te geven of te verhuren aan andere subsidieontvangers van de gemeente teneinde meervoudig of gezamenlijk gebruik van het betreffende vastgoed te realiseren.

 • 3.

  Het college kan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen die:

  a. bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid;

  b. bijdragen aan het bevorderen van diversiteit;

  c. bijdragen aan de uitvoering conform de richtlijnen van het convenant gezonde sportevenementen.

 

Artikel 3:2 Kostensoorten

Subsidie die bij de beschikking tot verlening verdeeld is over verschillende kostensoorten, mag van de ene kostensoort naar de andere kostensoort worden overgeheveld.

 

Artikel 3:3 Bevoorschotting

Bevoorschotting vindt plaats op de volgende wijze:

 • a. bij subsidies tot maximaal € 15.000,00: 100% van de verleende subsidie in één keer;

 • b. bij subsidies vanaf € 15.000,00: 90% van de verleende subsidie in één keer.

 

Hoofdstuk 4 Eindverantwoording en vaststelling na verlening vooraf

 

Artikel 4:1 Indieningstermijn aanvraag tot vaststelling

In afwijking van artikel 17, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 dient de subsidieontvanger de aanvraag tot vaststelling in uiterlijk 3 maanden na het plaatsvinden van het topsportevenement.

 

Artikel 4:2 Wijze van verantwoorden

 • 1.

  Voor de aanvraag tot vaststelling wordt gebuikt gemaakt van de door het college voor deze regeling vastgestelde formulieren en bevat:

  a. een voor openbaarmaking geschikt inhoudelijk verslag conform artikel 17, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020;

  b. een voor openbaarmaking geschikt financieel verslag conform artikel 17, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020; en

  c. een verklaring dat de verantwoording juist en volledig is. Bij verantwoording door een rechtspersoon wordt hiervoor een bestuursverklaring of directieverklaring ingediend volgens het door burgemeester en wethouders vastgestelde model.

 • 2.

  Het inhoudelijk verslag bevat in ieder geval:

  a. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de gerealiseerde activiteiten;

  b. een beknopte beschrijving van de uitvoering van de gerealiseerde activiteiten. Uit deze beschrijving moet blijken of en in hoeverre aan de subsidievoorschriften is voldaan;

  c. een beknopte beschrijving van de mate waarin de resultaten zoals opgenomen in de aanvraag zijn gehaald; en

  d. een beknopte beschrijving van de mate waarin de in de aanvraag geformuleerde doelstellingen zijn gehaald.

 • 3.

  Het financieel verslag bevat in ieder geval:

  a. een overzicht van de inkomsten en uitgaven die vergelijkbaar aansluiten bij de posten in de begroting. Bij afwijkingen op de hoofdposten van de begroting die groter zijn dan 10% geeft u hierop een toelichting; en

  b. de BTW moet zichtbaar in de financiële verantwoording worden opgenomen;

 • 4.

  Bij subsidieverlening kan worden afgeweken van het eerste lid.

 

Artikel 4:3 Termijn vaststelling subsidie

Het college stelt in afwijking van artikel 20, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 de subsidie vast binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling.

 

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

 

Artikel 5:1 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 5:2 Evaluatie

Het college evalueert deze subsidieregeling tweejaarlijks na inwerkingtreding van de regeling.

 

Artikel 5:3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt op een door het college te bepalen tijdstip. Indien het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

Artikel 5:4 Intrekking

De Subsidieregeling Topsportevenementen Den Haag 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

 

Artikel 5:5 Overgangsrecht

De bepalingen van de Subsidieregeling Topsportevenementen Den Haag 2017 blijven van toepassing op subsidies voor topsportevenementen die vóór 1 januari 2021 zijn verstrekt op basis van de Subsidieregeling Topsportevenementen Den Haag 2017.

 

Artikel 5:6 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1:3

Topsportevenementen zijn een stimulans en gelegenheid voor Haagse topsporters, talenten en topsportverenigingen om zich te meten met de nationale en internationale concurrentie en zetten Den Haag als (top)sportstad aan zee op de kaart. Dit heeft een aantrekkende werking en creëert trots en verbondenheid bij de inwoners van Den Haag. Topportevenementen bieden mogelijkheden voor verbinding met en tussen Haagse inwoners die hen stimuleren en inspireren om zelf te gaan sporten en bewegen.

 

Artikel 1:4

Een topsportevenement moet van het hoogste landelijke of internationale niveau zijn en geen regulier sportprogramma of competitie. Conform het Haags Sportakkoord moet het een breed draagvlak bij de Haagse bevolking kennen en aansluiten bij de energie en ambitie van sportpartners in de stad. Het topsportevenement wordt bij voorkeur georganiseerd in een sport die beschikt over een goede structuur om talentvolle sporters optimaal te ontwikkelen.

 

Artikel 1:6

Bijdragen van derden zijn bijvoorbeeld inschrijfgelden, sponsoring, bartering en reclame van partijen of personen anders dan de rechtspersoon die het topsportevenement organiseert.

 

Artikel 3:1

Met inclusie en positieve sportcultuur bij een topsportevenement in Den Haag wordt bedoeld dat iedereen welkom is zonder te worden buitengesloten of gediscrimineerd, zoals ook bedoeld in zowel het Nationaal als ook het Haags Sportakkoord. Het moet (rolstoel) toegankelijk zijn voor iedereen met of zonder lichamelijke- of geestelijke handicap.

Duurzaamheid betreft uiteenlopende onderwerpen als beperking van afval, gebruik van recyclebare materialen, afvalscheiding, CO2-uistoot, waterbesparing, energiebesparing, verkeer en vervoer, gebruik van openbaar vervoer, fiets.

Met diversiteit bedoelen we alle zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen, zoals competenties, talent, culturele achtergrond, gender en seksuele geaardheid. 

In de subsidieregeling is een grondslag opgenomen voor het college om verplichtingen op te leggen die bijdragen aan de uitvoering van het topsportevenement conform de richtlijnen van het convenant gezonde sportevenementen. Het convenant gezonde sportevenementen ziet er op toe dat sportevenementen gezonder worden georganiseerd door bijvoorbeeld rookvrij te zijn, gezonde voedingskeuzes te stimuleren en gezonde sportsponsoring bij sportevenementen gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Het convenant kan teruggevonden worden via www.teamfit.nl.

 

Den Haag, 15 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Ilma Merx

 

de burgemeester,

Jan van Zanen

 

Naar boven