Besluit van de raad van de gemeente Nissewaard, houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2021)

De raad van de gemeente Nissewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Bestuur van 24 november 2020;

 

besluit vast te stellen de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraven: het ter aarde bestellen van een lijk of het bijzetten van een urn;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  urn: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  particuliere urnenplaats: een graf, grafkelder, daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;

 • f.

  algemene urnenplaats: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van urnen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in 6, 7 en 8 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt vooruitbetaald.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten genoemd in 6, 7 en 8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten genoemd in 6, 7 en 8 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de rechten genoemd in 6, 7 en 8 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die genoemd in 6.1 tot en met 6.14 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Wijze van heffing

De lijkbezorgingsrechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Intrekking oude verordening

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 14 Datum van ingang van de heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 9 december 2020.

de griffier,

mr. S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

 

1

Verlenen van rechten

Euro

1.1

Uitgifte particulier graf voor 20 jaar

2.055,92

1.2

Verlenging particulier graf 10 jaar

1.079,82

1.3

Uitgifte enkel particulier graf voor 20 jaar

1.027,96

1.4

Verlenging enkel particulier graf voor 10 jaar

544,81

1.5

Uitgifte particulier graf met beperkte afmeting voor 20 jaar

822,36

1.5a

De in 1.5 genoemde graven kunnen worden uitgegeven vanaf 1 januari 2013. De beschikbaarheid ervan is beperkt. Slechts individueel geruimde particuliere graven (op de rij) met dezelfde beperkte afmetingen komen in aanmerking voor uitgifte als nieuw particulier graf met beperkte afmetingen als bedoeld in 1.5.

1.6

Verlenging particulier graf met beperkte afmeting voor 10 jaar

435,86

1.7

Uitgifte particulier kindergraf voor 20 jaar

719,57

1.8

Verlenging particulier kindergraf voor 10 jaar

381,37

1.9

Uitgifte particuliere urnenplaats voor 3 jaar

184,70

1.10

Uitgifte particuliere urnenplaats voor 5 jaar

318,36

1.11

Uitgifte particuliere urnenplaats voor 10 jaar

616,78

1.12

Verlenging particuliere urnenplaats per jaar

61,68

1.13

Indien als gevolg van een besluit tot sluiting van een in 1.1 tot en met 1.11 genoemd(e) graf of urnenplaats de uitgifte of de verlenging plaatsvindt voor een termijn korter dan de termijn genoemd in 1.1 tot en met 1.11, voor elk jaar – een gedeelte van een jaar wordt als een heel jaar aangemerkt in het voordeel van de belastingplichtige – het evenredige deel van het tarief genoemd in 1.1 tot en met 1.11.

 

2

Begraven en bijzetten

Euro

2.1

Begraven van een lijk in een algemeen of particulier graf

1.023,58

2.2

Begraven van een lijk in een kindergraf (1-11 jaar)

255,90

2.3

Begraven van een lijk in een kindergraf (tot 1 jaar)

153,53

2.4

Plaatsen van een urn in een particuliere urnenplaats

308,70

02.5

Toeslag voor begraven van een lijk op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur, alsmede zaterdag, zondag en christelijk erkende feestdagen

247,85

2.6

Toeslag voor het plaatsen van een urn op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur, alsmede zaterdag, zondag en christelijk erkende feestdagen

132,19

2.7

De verhoging van het recht, genoemd in 2.5 en 2.6, wordt niet toegepast als het begraven of het plaatsen van een urn door de burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid is gelast.

2.8

Verstrooien van as

184,23

 

3

Openen en sluiten van een graf of een urnenplaats

Euro

3.1

Openen en sluiten van een algemeen of particulier graf

450,81

3.2

Openen en sluiten van een kindergraf

169,76

3.3

Openen en sluiten van een algemene of particuliere urnenplaats

339,04

 

4

Opgraven, ruimen van een lijk of verzetten van een lijkkist

Euro

4.1

Opgraven of schudden van een lijk

670,42

4.2

Het in 4.1 genoemde tarief betreft uitsluitend de gemeentelijke personele kosten. Indien specifieke wensen of omstandigheden ertoe leiden dat extra inzet of materiaal nodig is, volgt een verhoging op basis van meerwerk.

4.3

Verzetten van een lijkkist

670,42

4.4

Opgraven, afzonderen of ruimen van een urn voor het aflopen van de termijn

289,42

 

5

Aanbrengen grafbedekking

Euro

5.1

Vergunning voor het plaatsen van grafbedekking

63,31

5.2

Vergunning voor het stichten van een grafkelder

Op aanvraag

 

6

Onderhoudsrecht

Euro

6.1

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particulier graf voor 20 jaar

2.216,31

6.2

Verlenging onderhoudsrecht particulier graf voor 10 jaar

1.108,16

6.3

Vooruitbetaling onderhoudsrecht enkel particulier graf voor 20 jaar

1.108,16

6.4

Verlenging onderhoudsrecht enkele particulier graf voor 10 jaar

554,08

6.5

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particulier graf met beperkte afmeting voor 20 jaar

886,52

6.6

Verlenging onderhoudsrecht particulier graf met beperkte afmeting voor 10 jaar

443,26

6.7

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particulier kindergraf voor 20 jaar

664,89

6.8

Verlenging onderhoudsrecht particulier kindergraf voor 10 jaar

332,45

6.9

Vooruitbetaling onderhoudsrecht algemeen graf voor 15 jaar

997,34

6.10

Vooruitbetaling onderhoudsrecht algemeen kindergraf voor 20 jaar

498,67

6.11

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particuliere urnenplaats voor 3 jaar

199,47

6.12

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particuliere urnenplaats voor 5 jaar

332,45

6.13

Vooruitbetaling onderhoudsrecht particuliere urnenplaats voor 10 jaar

664,89

6.14

Verlenging onderhoudsrecht particuliere urnenplaats per jaar

66,49

 

7

Onderhoudsrecht per jaar - onderhoud aangevangen in 2014 of later

Euro

7.1

Tegel op een algemeen graf, algemeen kindergraf of urnenplaats

93,46

7.2

Liggende zerk op een particulier graf of kindergraf

127,16

7.3

Staande steen op een particulier graf of kindergraf

127,16

7.4

Tegel op een particulier graf

127,16

7.5

Beplanting op een particulier graf

37,11

 

8

Onderhoudsrecht per jaar - onderhoud aangevangen vóór 2014

Euro

8.1

Tegel op een algemeen, particulier of kindergraf

59,75

8.2

Liggende zerk op een particulier graf of kindergraf

149,90

8.3

Staande steen op een particulier graf of kindergraf

104,45

8.4

Tegel op een urnenruimte

59,75

8.5

Beplanting op een particulier graf

37,11

 

9

Overige heffingen

Euro

9.1

Gebruik van de geluidsinstallatie

53,87

9.2

Luiden van de klok

35,02

 

Naar boven