Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2020, 337280VerordeningenLegesverordening Peel en Maas 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het raadsvoorstel 2020

Zaaknummer: 1894/2020/2247436

 

Gelet op het bepaalde in artikel 156, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

 

Gehoord de beraadslagingen.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges Peel en Maas 2021

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grond-exploitatie) zijn of worden verhaald, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.2.1a Bro;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   1.2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart;

  • 3.

   1.3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

  • 4.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9 1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   1.15 Hoofdstuk 15 Kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Peel en Maas van 3 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Peel en Maas 2021.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 15 december 2020

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. N.G.M.T. Jansen W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlagen

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Peel en Maas

 

TARIEVENTABEL 202 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas

 

Legestarief 2021

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

1.1

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

193,00

1.1.1.2

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

386,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag

193,00

1.1.2.2

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

386,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag

211,00

1.1.3.2

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

390,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voltrekken van een huwelijk dan wel dan wel registreren van een partnerschap in een bijzondere trouwlocatie (dus als gemeentehuis aangewezen door het college van burgemeester en wethouders) wordt bij 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 vermeerderd met

240,00

1.1.5

Indien de voltrekking van het huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap geen doorgang vindt, bedraagt het tarief:

 

1.1.5.1

bij het annuleren in de laatste twee weken voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

125,00

1.1.5.2

bij het annuleren twee weken of langer voor de huwelijksdatum dan wel de registratiedatum

45,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie)

74,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

37,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag:

 

1.1.8.1

indien de te benoemen babs een geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of babs heeft:

200,00

1.1.8.2

indien de te benoemen babs geen geldige benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of babs heeft en nog beëdigd moet worden:

400,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

1.2

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

73,00

1.2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,50

1.2.1.4

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.1.5

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,00

1.2.1.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,50

1.2.1.7

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.1.8

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,00

1.2.1.9

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

53,50

1.2.1.10

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,50

1.2.1.11

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.1.12

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

57,50

1.2.1.13

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt

29,50

1.2.2

Voor een spoedlevering van de in de artikelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.13 genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

49,50

 

 

 

1.3

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,00

 

 

 

1.4

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 10 t/m 1.000 verstrekkingen

78,48

 

met een toeslag per verstrekking van

1,28

1.4.2.2.2

voor 1.001 t/m 10.000 verstrekking

728,48

 

met een toeslag per verstrekking van

0,63

1.4.2.2.3

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

4.028,48

 

met een toeslag per verstrekking van

0,30

1.4.2.4.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

10,00

1.4.3

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.4.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag via het E-loket (digitale aanvraag) tot het verstrekken van gegevens van de aanvrager, per verstrekking

7,00

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

1.5

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

 

 

 

1.6

Hoofdstuk 6 Gereserveerd (voorheen verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens)

 

 

 

 

1.7

Hoofdstuk 7 Verstrekking van bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van een niet nader in deze tarieventabel omschreven document, per pagina

0,30

 

 

 

1.8

Hoofdstuk 8 Verstrekking van overige informatie en documenten (papier en digitaal)

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wkpb.

25,75

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

25,75

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

25,75

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.4.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4:

0,30

1.8.4.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.8.4.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.8.4.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

1.9

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

10,70

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

10,70

 

 

 

1.10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (opgenomen in H8).

 

 

 

 

1.11

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

192,00

 

 

 

1.12

Hoofdstuk 12 Gereserveerd

 

1.13

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

1.14

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

 

 

 

1.15

Hoofdstuk 15 Kansspelen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.15.1.1

voor een periode van maximaal vier jaar voor één kansspelautomaat per jaar

56,50

1.15.1.2

voor een periode van maximaal vier jaar voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat per jaar

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat per jaar

34,00

1.15.2

N.v.t.

 

1.15.3

N.v.t.

 

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid

447,00

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een speelautomatenhal

1.192,00

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor leeftijdsvereiste exploitatie speelautomatenhal en wijziging leidinggevende

89,00

 

 

 

1.16

Hoofdstuk 16 Gereserveerd

 

 

 

 

1.17

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

Vergunningen/instemmingsbesluiten kabels en leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of instemming voor:

 

1.17.2

het (ver)leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen, als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet

216,00

1.17.3

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf tot 1.001 m1 van

1,85

1.17.4

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf tussen 1.000 m1 en 5.001 m1 van

1,69

1.17.5

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf boven 5.000 m1 van

1,29

1.17.6

het maken van handholes, per handhole

216,00

 

 

 

1.18

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

75,00

1.18.1.2

N.v.t.

 

1.18.1.3

tot het verstrekken van een individuele gehandicaptenparkeerplaats (Verkeersbesluit)

89,00

1.18.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.4.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

56,75

 

 

 

1.19

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

101,00

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

 

 

 

 

2.1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1.

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

gebruiksfunctie:

 

 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012;

 

2.1.1.2

gebruiksoppervlakte:

 

 

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012;

 

2.1.1.3

vooroverleg:

 

 

een vooroverleg volgende uit een verzoek hierom en daarmee als zodanig erkend door gemeente en aanvrager/verzoeker, waarvan een concept- aanvraag deel uit maakt.

 

2.1.1.4

concept- aanvraag:

 

 

een concept- aanvraag is een schriftelijk verzoek, middels de vastgestelde formulieren en daarmee als zodanig erkend door gemeente en aanvrager/verzoeker tot advisering inzake één of meerdere deelaspecten van een voorgenomen project voordat er sprake is van een aanvraag tot een (omgevings)vergunning

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

2.2

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/concept- aanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

2.2.1.1

concept- aanvraag/ vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de WABO vergunbaar is

521,00

 

 

 

2.3

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen/activiteiten die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Een aanvraag als hiervoor bedoeld is in behandeling genomen in de zin van dit hoofdstuk, op het moment van versturen van een bevestiging van ontvangst van de aanvraag, in welke vorm dan ook.

 

 

Heffingsgrondslag

 

 

Dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 

 

a. de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven onder artikel 2.1. van deze titel;

 

 

b. vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel;

 

 

c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Ook kan het aantal meters m1 waarop de aanpassingen betrekking hebben berekend worden.

 

 

 

 

 

Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 

2.3.1.1.1

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 

 

- bijeenkomstfunctie;

 

 

- gezondheidsfunctie

 

 

- logiesfunctie;

 

 

- winkelfunctie

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.1.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.1.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

19,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.1.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

3.844,00

 

vermeerderd met

17,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.1.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

9.004,00

 

vermeerderd met

6,36

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.1.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2000 m², bedraagt het tarief:

18.544,00

 

vermeerderd met

5,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.1.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

61.344,00

 

vermeerderd met

2,78

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.1.7

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht

 

 

 

 

2.3.1.1.2

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 

 

- kantoorfunctie;

 

 

- sportfunctie;

 

 

- onderwijsfunctie

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.2.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.2.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

19,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.2.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

3.844,00

 

vermeerderd met

17,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.2.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

9.004,00

 

vermeerderd met

6,36

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.2.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2000 m², bedraagt het tarief:

18.544,00

 

vermeerderd met

5,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.2.6

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht

 

 

 

 

2.3.1.1.3

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 

 

- woonfunctie;

 

 

- overige gebruiksfunctie;

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.3.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.3.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

19,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.3.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

3.844,00

 

vermeerderd met

17,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.3.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

9.004,00

 

vermeerderd met

6,36

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.3.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 2001 m² tot en met 10000 m², bedraagt het tarief:

18.544,00

 

vermeerderd met

5,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.3.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

61.344,00

 

vermeerderd met

2,73

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.3.7

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht

 

2.3.1.1.4

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.1.5

Wanneer sprake is van de gebruiksfunctie industriefunctie,

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.5.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.5.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

6,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.5.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

1.504,00

 

vermeerderd met

5,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.5.4

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

3.064,00

 

vermeerderd met

2,00

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.5.5

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 2001 m² tot en met 10000 m², bedraagt het tarief:

6.064,00

 

vermeerderd met

1,00

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.5.6

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

14.064,00

 

vermeerderd met

0,40

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10001 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.5.7

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.3.1.1.6

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 

 

- industriefunctie (glastuinbouw);

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.6.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.6.2

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

0,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.6.3

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 10.001 m² tot en met 30.000 m², bedraagt het tarief:

3.881,00

 

vermeerderd met

0,15

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10.001 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.6.4

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 30.000 m², bedraagt het tarief:

6.881,00

 

vermeerderd met

0,10

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 30.001 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.7

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 

 

- industriefunctie (foliekassen);

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

 

 

 

2.3.1.1.7.1

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

388,00

2.3.1.1.7.2

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 20 m² , bedraaagt het tarief:

388,00

 

vermeerderd met

0,30

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.8

Wanneer sprake is van bouwwerken geen gebouw zijnde

 

2.3.1.1.8.1

wordt het volgende tarief gehanteerd:

298,00

2.3.1.1.8.2

vermeerderd met:

5,85

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is

 

2.3.1.1.8.3

vermeerderd met

1,30

 

per m1 voor erfafscheidingen

 

 

In afwijking van 2.3.1.1.8.2 wordt bij aardbeienstellingen en kweekvelden het tarief 2.3.1.1.8.1

 

2.3.1.1.8.4

vermeerderd met

0,10

 

per m2 van het (grond)oppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is.

 

 

 

 

2.3.1.1.9

Wanneer sprake is van het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

271,00

 

 

 

 

Tijdelijke bouwwerken

 

2.3.1.1.10

Wanneer sprake is van tijdelijke bouwwerken

 

 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.3.1.1.10.1

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

157,50

2.3.1.1.10.2

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m2 , bedraagt het tarief:

157,50

 

vermeerderd met

10,60

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 21 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.10.3

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

2.065,50

 

vermeerderd met

9,30

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 201 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.10.4

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

4.855,50

 

vermeerderd met

3,60

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 501 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.10.5

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2000 m², bedraagt het tarief:

10.255,50

 

vermeerderd met

3,05

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 2001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.10.6

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

34.655,50

 

vermeerderd met

1,48

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 10001 m2.

 

 

 

 

2.3.1.1.10.7

Indien de aanvraag betrekking heeft op een in de periode tot 1 juli 2021 op te richten tijdelijk bouwwerk om een horecaterras te beschermen tegen weersinvloeden wordt het legesbedrag zoals opgenomen in de voorgaande leden 2.3.1.1.10.1 t/m 2.3.1.1.10.6 verminderd met 100%.

 

2.3.1.1.10.7.1

Als het Rijk besluit om de maatregelen in verband met de beperking van de gevolgen van het corona-virus te verlengen en de 1,5 meter afstandsregel te handhaven, kan het college van burgemeester en wethouders de periode genoemd in het voorgaande lid verlengen met dezelfde tijd als de maatregelen worden verlengd.

 

 

 

 

 

Tijdelijke bouwwerken industrie

 

2.3.1.1.11

Wanneer sprake is van tijdelijke bouwwerken wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.3.1.1.11.1

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m2 , bedraagt het tarief:

156,00

2.3.1.1.11.2

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 21 m2 tot en met 200 m2, bedraagt het tarief:

156,00

 

vermeerderd met

3,10

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 21 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.11.3

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 201 m2 tot en met 500 m2, bedraagt het tarief:

714,00

 

vermeerderd met

2,60

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 201 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.11.4

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 501 m2 tot en met 2000 m2, bedraagt het tarief:

1.494,00

 

vermeerderd met

1,00

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 501 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.11.5

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 2000 m2, bedraagt het tarief:

2.994,00

 

vermeerderd met

0,50

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 2001 m2

 

 

 

 

2.3.1.1.11.6

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m2, bedraagt het tarief:

6.994,00

 

vermeerderd met

0,40

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 10001 m2

 

 

 

 

 

Bouwkundige aanpassingen

 

2.3.1.1.12

Bij een constructieve doorbaak, bedraagt het tarief:

 

 

per doorbraak per meter (< 1 m = m1)

116,00

2.3.1.1.12.1

Bij een gevelwijziging bedraagt het tarief:

 

 

per gewijzigde gevel per meter (totaal <1 m = m1)

78,75

2.3.1.1.12.2

voor het wijzigen of vernieuwen van het gevelmateriaal per meter

20,80

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

1.042,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking (3.6 lid 1 onder c WRO)):

669,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1.179,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.144,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo en artikel 4, lid 11, bijlage 2 van het Bor wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1.215,00

2.3.3.5

Wanneer het genoemde in artikelen 2.3.3.2 t/m 2.3.3.4 betrekking heeft op huisvesting arbeidsmigranten worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

2.3.3.5.1

bij huisvesting voor minder dan of gelijk aan 20 arbeidsmigranten wordt het onder 2.3.3.2, 2.3.3.3 of 2.3.3.4 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

8.000,00

2.3.3.5.2

bij huisvesting van 21 tot en met 80 arbeidsmigranten wordt het onder 2.3.3.2, 2.3.3.3 of 2.3.3.4 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

16.000,00

2.3.3.5.3

bij huisvesting van 81 tot en met 200 arbeidsmigranten wordt het onder 2.3.3.2, 2.3.3.3 of 2.3.3.4 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

24.000,00

2.3.3.5.4

bij huisvesting van 201 tot en met 400 arbeidsmigranten wordt het onder 2.3.3.2, 2.3.3.3 of 2.3.3.4 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

30.000,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toepast (afwijking van exploitatieplan):

1.215,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

3.125,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

3.125,00

2.3.3.9

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

3.028,00

2.3.3.10

Als voor de aanvraag een ruimtelijke onderbouwing dient te worden vervaardigd, wordt het onder 2.3.3.3 genoemde bedrag verhoogd met de kosten van die activiteit, zoals deze voorafgaand aan het opstarten van de benodigde procedure aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting c.q. een offerte die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verkrijgen, wijzigen en/of uitbreiden van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief indien: de betreffende gebruiksoppervlakte bedraagt:

 

 

a. tot en met maximaal 100 m2

615,50

 

b. meer dan 100 m2 tot en met 500 m2

615,50

 

vermeerderd per m2 vanaf 101 m2 met

1,01

 

c. meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2

1.019,50

 

vermeerderd per m2 vanaf 501 m2 met

0,26

 

d. meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m2

1.409,50

 

vermeerderd per m2 vanaf 2.001 m2 met

0,03

 

e. meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m2

1.499,50

 

vermeerderd per m2 vanaf 5.001 m2 met

0,0046

 

f. meer dan 50.000 m2

1.706,50

 

vermeerderd per m2 vanaf 50.001 m2 met

0,002

2.3.4.2

Een geweigerde gebruiksvergunning komt niet voor teruggaaf in aanmerking.

 

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale Erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening gemeente Peel en Maas, bedaagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

745,00

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarvoor dit op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is vereist, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

258,00

 

 

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen van weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening c.q. beleidsregel een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

208,00

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

238,00

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

134,00

 

 

 

2.3.10

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

238,00

 

 

 

2.3.11

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

207,50

 

 

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.13

Advies

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

2.3.13.2

Indien de begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag (verder) in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

1.014,50

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkt uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

2.3.14.2

Indien de specificatie als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager voor de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het bedrag bedoeld in 2.3.14.1.2 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.3.15

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het oprichten, hebben, veranderen van handelsreclame langs provinciale wegen waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de WABO, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

86,00

 

 

 

2.4

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg/conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg/ conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan één activiteit, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 2 of meer activiteiten:

5%

 

met een maximum van

546,00

2.4.3

Indien de aanvraag om een vergunning volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten en het vastgestelde toetsingsprotocol, bestaat aanspraak op vermindering van het legesbedrag.

 

2.4.4

De vermindering bedraagt:

10%

 

met een maximum van

1.094,00

 

 

 

2.4.5

n.v.t.

-

 

 

 

2.4.6

Indien de aanvraag naast volledig digitaal ingediend ook digitaal verleend wordt stijgt het kortingspercentage genoemd onder 2.4.4 met

2%

 

met een maximum van

765,00

 

 

 

2.5

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan:

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1., 2.3.2.en 2.3.6. , intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van de in 2.5.1. genoemde onderdelen verschuldigde leges. Van teruggaaf is geen sprake wanneer er toepassing is gegeven aan artikel 2.5.6. tenzij de intrekking tevens geldt voor de activiteiten waarop artikel 2.5.6. van toepassing is.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.,2.3.2.en 2.3.6., weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van de in 2.5.3.1. genoemde onderdelen verschuldigde leges

 

2.5.3.2

Indien op basis van wettelijke onvolledigheid/niet ontvankelijkheid het verzoek als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 niet (verder) in behandeling wordt genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges. Het minimum bedrag aan leges mag echter nooit minder bedragen dan

164,00

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.4

Indien er sprake is van het weigeren van een omgevingsvergunning bestaat geen recht op teruggave van het in Titel 3 onderdeel 3.4.1 genoemde bedrag

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan:

54,50

 

wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen.

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13. en 2.3.14. wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Indien een aanvraag tot wijziging van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, die reeds is verleend maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden enkel de leges welke betrekking hebben op de wijziging berekend volgens de in 2.3 genoemde heffingsgrondslagen. De oorspronkelijke omgevingsvergunning wordt gezien als huidige toestand. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld in essentie van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

2.6

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

149,75

 

 

 

2.7

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen

 

2.7.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om planologische medewerking:

731,00

2.7.1.1

Indien een definitieve aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan, omgevingsvergunning inclusief besluit tot het opheffen van de strijdigheid met het bestemmingsplan of wijziging van het bestemmingsplan op basis van een eerder behandeld principeverzoek binnen 1 jaar na de datum van verzending van het positief standpunt in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

2.7.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

4.147,00

2.7.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan:

5.360,00

2.7.4

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of een exploitatieplan:

5.188,00

2.7.5

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor de herziening van een (gedeelte van een) bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening, nadat er eerst een omgevingsvergunning inclusief besluit tot het opheffen van de strijdigheid met het bestemmingsplan is genomen:

1.543,00

2.7.6

Wanneer het genoemde in artikelen 2.7.3 t/m 2.7.5. betrekking heeft op huisvesting arbeidsmigranten worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

2.7.6.1

bij huisvesting voor minder dan of gelijk aan 20 arbeidsmigranten wordt het onder 2.7.3, 2.7.4 of 2.7.5 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

8.000,00

2.7.6.2

bij huisvesting van 21 tot en met 80 arbeidsmigranten wordt het onder 2.7.3, 2.7.4 of 2.7.5 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

16.000,00

2.7.6.3

bij huisvesting van 81 tot en met 200 arbeidsmigranten wordt het onder 2.7.3, 2.7.4 of 2.7.5 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

24.000,00

2.7.6.4

bij huisvesting van 201 tot en met 400 arbeidsmigranten wordt het onder 2.7.3, 2.7.4 of 2.7.5 genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

30.000,00

2.7.7

Als voor de aanvraag een bestemmingsplan(herziening) dient te worden vervaardigd, wordt het onder 2.7.3, 2.7.4 en 2.7.5 genoemde bedrag verhoogd met de kosten van die activiteit, zoals deze voorafgaand aan het opstarten van de benodigde procedure aan de aanvrager zijn meegedeeld en blijken uit een begroting c.q. een offerte die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.7.7.1

De aanvrager krijgt de gelegenheid om binnen 7 werkdagen na de verzenddatum schriftelijk aan te geven of hij met het begrote bedrag akkoord gaat dan wel dat hij op een andere wijze voorziet in het leveren van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 

2.7.8

Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit

 

2.7.8.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

524,00

2.7.9

Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

 

2.7.9.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

524,00

2.7.10

Toetsen bepaalde werken of werkzaamheden aan exploitatieplan

 

2.7.10.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag te toetsen of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels van een exploitatieplan:

524,00

2.7.10.2

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) of op een andere manier zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

2.8

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

308,25

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

3.1

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

690,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 (wijziging inrichting) van de Drank- en Horecawet

446,00

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a  (wijziging aanhangsel) van de Drank- en Horecawet

106,00

3.1.3

N.v.t.

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van verlenging van de sluitingstijden voor horecabedrijven

298,00

 

 

 

3.2

Hoofdstuk 2 Gereserveerd

 

 

 

 

3.3

Hoofdstuk 3 Sexbedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

2.040,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

2.040,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

317,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

317,00

 

 

 

3.4

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

101,00

 

 

 

3.5

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

 

 

 

3.6

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.6.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

42,50

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.2.1

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing

42,50

 

 

 

3.7

Hoofdstuk 7 Overig

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een:

 

3.7.1.1

Vervallen (Inzamel(ings)vergunning (collecteren en direct dialogue))

 

3.7.1.2

Vervallen Inzamel(ings)vergunning (afvalstoffen)

 

3.7.1.3

Vervallen (Ontheffing aanbieden gedrukte / geschreven stukken en afbeeldingen)

 

3.7.1.4

Ontheffing aantasting groenvoorziening door voertuigen

89,50

3.7.1.5

Ontheffing asverstrooiing

89,50

3.7.1.6

Ontheffing beperking verkeer in natuurgebieden

89,50

3.7.1.7

Vervallen (Ontheffing betreden plantsoen)

 

3.7.1.8

Vervallen (Ontheffing geluidshinder )

 

3.7.1.9

Vervallen (Ontheffing houden bijen)

 

3.7.1.10

Vervallen (Ontheffing houden hinderlijke of schadelijke dieren)

 

3.7.1.11

Ontheffing parkeren voertuigen autobedrijven c.s.

89,50

3.7.1.12

Ontheffing parkeren grote voertuigen

89,50

3.7.1.13

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen (1 maand)

179,00

3.7.1.14

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen (1 jaar)

221,00

3.7.1.15

Vervallen (Ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de weg)

 

3.7.1.16

Vervallen (Ontheffing nachtverblijf buiten kampeerterrein)

 

3.7.1.17

Vervallen (Ontheffing artikel 87 RVV, huifkarren e.d.), zie 1.18.1.5

 

3.7.1.18

Vervallen (Ontheffing artikel 7.1 Voertuigenreglement)

 

3.7.1.19

Ontheffing samenscholing

89,50

3.7.1.20

Ontheffing stalling kampeermiddelen

89,50

3.7.1.21

Vervallen (Ontheffing te koop aanbieden voertuigen)

 

3.7.1.22

Vervallen (Ontheffing uitrijden meststoffen op feestdagen en in weekenden)

 

3.7.1.23

Vervallen (Ontheffing uitvliegen duiven)

 

3.7.1.24

Vervallen (Ontheffing verbod van vrijheid van meningsuiting )

 

3.7.1.25

Vervallen (Vergunning ter beschikking stellen consumentenvuurwerk)

 

3.7.1.26

Vervallen (Verklaring geen bezwaar opstijgen luchtballon, helicopter. e.d. binnen gemeentegrens)

 

3.7.1.27

Vervallen (Verklaring geen bezwaar wedstrijden op de weg art. 10 Wvw) zie 1.18.1.6

 

3.7.1.28

Vervallen (Vrijstelling verplichting mbt verkoopregister)

 

3.7.1.29

Vervallen (Ontheffing zondagswet)

 

3.7.1.30

Ontheffing betreden gesloten woning of lokaal

89,50

3.7.1.31

Huisnummerbesluit (op verzoek)

89,50

3.7.1.32

Vervallen (Kapvergunning ivm omgevingsvergunning)

 

3.7.1.33

Vervallen Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen (weg)

 

3.7.1.34

Vervallen (Besluit aanstellen verkeersregelaars)

 

3.7.1.35

Besluit onttrekking weg aan openbaar verkeer

89,50

3.7.1.36

Exploitatievergunning openbare inrichting (art. 2:13 APV)

690,00

3.7.1.37

Exploitatievergunning openbare inrichting wijzigen

327,00

3.7.1.38

Exploitatievergunning voor een inrichting die nachtverblijf verschaft (art. 2:22 APV)

932,00

3.7.1.39

Standplaatsvergunning op grond van artikel 5.12 van de APV

43,00

3.7.1.40

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.7.1.41

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau indien sprake is van een inspectie door de GGD

1.753,00

3.7.1.42

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een inspectie door de GGD

438,00

3.7.1.43

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie door de GGD

329,00

 

 

 

3.8

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

43,00

 

 

 

3.9

Vermindering

 

3.9.1

Indien de aanvraag om een vergunning of ontheffing volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten en het vastgestelde toetsingsprotocol, bestaat aanspraak op vermindering van het legesbedrag.

 

3.9.2

De vermindering bedraagt

10%

 

met een maximum van

104,00

 

 

 

3.9.3

n.v.t.

-

 

 

 

3.9.4

Indien de aanvraag naast volledig digitaal ingediend ook digitaal verleend wordt stijgt het kortingspercentage genoemd onder 3.9.2 met

2%

 

met een maximum van

145,00

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit van 15 december 2020

 

 

 

 

De griffier