Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2020, 337109VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgeld (Verordening marktgeld 2021)

De Raad van de gemeente Maassluis;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2021, zaaknummer 87390

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Maassluis 2021

 

(Verordening marktgeld 2021)

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van de markthandel.

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de aanvrager van een standplaats dan wel van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht bedraagt voor elke vierkante meter ter beschikking gestelde oppervlakte van de standplaats:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan € 0,65 met een minimum van € 9,75;

 • b.

  per kwartaal € 7,50.

Artikel 4. Ontstaan van de belastingplicht

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de standplaats.

Artikel 5. Toepassing van de verordening

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kwartaal verstaan: één kalenderkwartaal en onder dag: één etmaal.

 • 2.

  Gedeelten van eenheden van tijd en oppervlakte worden voor een geheel gerekend.

Artikel 6. Wijze van heffing en tijdstip van betaling

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in lid 1 bedoelde kennisgeving.

 • 3.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moet het recht -in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990- worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het derde lid gestelde termijn.

Artikel 7. Ontheffing

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn/haar wil, geen gebruik heeft kunnen maken van de standplaats, waarvoor het in artikel 3, sub b, bedoelde recht is voldaan, wordt het bedrag, dat hij/zij bij toepassing van het tarief, bedoeld in artikel 3, sub a, minder had moeten betalen, gerestitueerd.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 10. Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgeld 2020’ van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgeld 2021’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 15 december 2020,

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan