Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 336974VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de “Verordening leges Grave 2021”

De raad van de gemeente Grave

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020.

 

gehoord het advies van de Auditcommissie van 24 november 2020;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

overwegende dat recent de maximumtarieven met ingang van 1 januari 2021 voor de reisdocumenten en rijbewijzen zijn bekendgemaakt;

 

overwegende dat in het op 10 november 2020 vastgestelde “Dekkingsplan programmabegroting 2021-2024” op het terrein van de leges een aantal maatregelen zijn opgenomen die nog via dit besluit moeten worden geformaliseerd;

 

overwegende dat zo spoedig als mogelijk uitvoering wordt gegeven aan de op 10 november 2020 aangenomen motie over de aanpassing van het tarief voor het innemen van een marktstandplaats;

 

 

 

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE “VERORDENING LEGES GRAVE 2021”

Artikel I  

In de legestarieventabel worden in titel 1, hoofdstuk 1 “Burgerlijke stand” de navolgende tariefbepalingen vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag

263,00

463,00

1.1.1.2

vrijdag

314,00

514,00

1.1.1.3

zaterdag en op dagen, waarop blijkens een voorafgaande openbare kennisgeving krachtens een besluit van burgemeester en wethouders het stadhuis gesloten zal zijn

734,00

934,00

1.1.3

Bij voltrekking van een huwelijk buiten het stadhuis als bedoeld in het besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2006 wordt boven het tarief verschuldigd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 een bedrag geheven van

220,00

420,00

Artikel II  

In de legestarieventabel worden in titel 1, hoofdstuk 2 “Reisdocumenten” de navolgende tariefbepalingen vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 03-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag (wettelijk maximum):

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,30

56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,30

56,55

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

73,20

74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

55,30

56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

55,30

56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

58,30

64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

30,70

32,90

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

49,80

50,90

Artikel III  

In de legestarieventabel wordt in titel 1, hoofdstuk 3 “Rijbewijzen” vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (wettelijk maximum)

40,65

41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792).

Vanaf de inwerkingtreding van genoemde wet geldt dan een tarief van:

43,95

44,50

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 of 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

Artikel IV  

In de legestarieventabel wordt in titel 1, hoofdstuk 4 “Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)”de navolgende tariefbepalingen vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

11,80

18.00

1.4.3.2

tot de afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

11,80

18,00

Artikel V  

In de legestarieventabel wordt in titel 1, hoofdstuk 18 “Verkeer en vervoer” de navolgende tariefbepalingen vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing parkeerschijfzone binnenstad of een vergunning als bedoeld in de Parkeerverordening Grave:

1.18.1.1

voor een periode van maximaal 3 maanden

20,70

23,20

1.18.1.2

voor een periode van maximaal 6 maanden

31,10

34,80

1.18.1.3

voor een periode van maximaal 12 maanden

50,30

56,25

Artikel VI  

In de legestarieventabel wordt in titel 3, hoofdstuk 2 “Organiseren evenementen en overige vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV)” de navolgende tariefbepalingen vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tot 100

3.2.1.1

voor maximaal één dag

43,50

87,00

3.2.1.2

voor langer dan één dag

87,00

174,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 100 en 500

3.2.2.1

voor maximaal één dag

57,00

114,00

3.2.2.2

voor langer dan één dag

114,00

228,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV(evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers tussen 500 en 2.500

3.2.3.1

voor maximaal één dag

71,60

143,20

3.2.3.2

voor langer dan één dag

143,20

286,40

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning) met een verwacht aantal bezoekers van meer dan 2.500

3.2.4.1

voor maximaal één dag

195,00

390,00

3.2.4.2

voor langer dan één dag

390,00

780,00

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een wijziging van een evenementenvergunning

12,00

24,00

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

18,70

37,40

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk vergroten van een bestaand terras of het plaatsen van een tijdelijk terras in verband met een evenement, per evenement

12,00

24,00

Artikel VII  

In de legestarieventabel wordt in titel 3, hoofdstuk 4 “Marktstandplaats” de navolgende tariefbepaling vervangen door:

 

Tarief 2021 raadsbesluit 10-11-2020 (€)

Tarief 2021

raadsbesluit 15-12-2020

(€)

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 lid 1 van de APV voor het innemen of hebben van een standplaats ter uitoefening van de handel op of aan de weg dan wel op een vanaf de weg onmiddellijk bereikbare plaats (zogenaamde standplaatsvergunning) voor elke dag of gedeelte daarvan, waarvoor de vergunning geldt

23,50

15,00

Artikel VIII  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

  • 2.

    De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 15 december 2020.

D.S.J. Thissen

griffier

A.M.H. Roolvink MSc

voorzitter