Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 336964Verordeningen1e wijziging van de Verordening hondenbelasting grave 2021

De raad van de gemeente Grave

 

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2020;

 

gehoord het advies van de Auditcommissie van 24 november 2020;

 

overwegende dat in het op 10 november 2020 vastgestelde “Dekkingsplan programmabegroting 2021-2024” op het terrein van de hondenbelasting een maatregel is opgenomen die nog via dit besluit moet worden geformaliseerd;

Artikel I  

In artikel 5 (Belastingtarief) wordt lid 1, sub a vervangen door:

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 82,80

Artikel II  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 15 december 2020.

De raad voornoemd,

D.S.J. Thissen

griffier

A.M.H. Roolvink MSc

voorzitter