Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 336622Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 en paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk” en de ontwerpomgevingsvergunning gecoördineerd ter inzage liggen. Op 28 mei 2020 heeft de raad een coördinatiebesluit genomen waardoor het bestemmingsplan en de vergunning gecoördineerd behandeld worden.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voorzien in de realisering van twee half vrijstaande woningen aan de Schutsboomstraat 57 in Schaijk.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk” en alle bijbehorende stukken, en de ontwerpomgevingsvergunning inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van maandag 21 december 2020 tot en met 31 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPsch2021schutsb57-OW01.

Zienswijze

Een ieder kan binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Een ieder kan ook binnen de genoemde termijn zijn of haar zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning bij het college kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Ter info

In de bevoegdheid verandert als gevolg van de gecoördineerde behandeling niets. Vaststelling van het bestemmingsplan geschiedt door de raad, het college verleent de omgevingsvergunning.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Limburg via telefoonnummer 0486-458111.