1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2018

De raad van de gemeente Vaals

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Vaals, d.d. 1 december 2020, nummer 1.06.

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen: de “1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Vaals 2018”;

 

Navolgende wijzigingen worden aangebracht:

 

Afdeling 13 artikel 2.71:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

2.71 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.

2.71 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  consumentenvuurwerk:

  consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002 (Vuurwerkbesluit) van toepassing is, doch zulks met uitzondering van het categorie F1 (fop en scherts)vuurwerk.

 • b.

  carbidschieten: het in een bus, container, opslagvat of vergelijkbaar voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 

Na artikel 2.73 wordt een nieuw artikel toegevoegd, dat luidt als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2.73a Carbidschieten

 • 1.

  Carbidschieten is, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, verboden.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, Wet Explosieven voor Civiel Gebruik of het Wetboek van Strafrecht.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 

Citeertitel: 1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vaals 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Vaals d.d. 14 december 2020.

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Naar boven