Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2020, 335908VerordeningenVerordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021

Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020, zaak kenmerk Z.046610

 

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

• gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020, zaak

kenmerk Z.046610;

• gelet op artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

• besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 20 21

Artikel I Wijziging belastingtarieven

Artikel 7 van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020 wordt alsvolgt gewijzigd:

 

 

Artikel 7 Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting: 0,2630%

b. de eigenarenbelasting:

i voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1137%

ii. voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,2728%

2. Voor belastingbedragen tot € 5,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige

volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende

zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

 

Artikel III

 

Deze verordening wordt aangehaald als " Verordening belastingen op roerende- zaakbelastingen 2021".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 10 december 2020.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De vicevoorzitter,

 

 

F.J.J. (Frans) van Gelder