Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2020, 335806VerordeningenVerordening forensenbelasting 2021

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 2020, zaak kenmerk Z.046610

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2020, zaak kenmerk Z.046610

Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

V ERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 20 21

 

Artikel 1 Definities

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 

1. Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

 

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 

De belasting bedraagt per woning € 426,33

 

Artikel 5 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet een aanslag worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

2 In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

 

Artikel 9 Overgangsrecht

 

De "Verordening forensenbelasting 2020" van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 11 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2021".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 10 december 2020

 

 

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De vicevoorzitter,

 

 

F.J.J. (Frans) van Gelder