Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2020, 335774VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2021

Nr.

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaats Geertruidenberg (Haven 123, te Geertruidenberg), de algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk) en de “oude” algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk);

 • b.

  enkeldiep graf: een graf waarin één laag wordt begraven;

 • c.

  dubbeldiep graf: een graf waarin twee lagen worden begraven;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een lijk;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een kinderlijk tot 12 jaar;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis in een columbarium waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • i.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • j.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • k.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot van een persoon of asbus op gerechtelijk gezag;

 • b.

  het begraven of bijzetten van de as van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven, dan wel in één asbus worden bijgezet.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 3.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2020" van 7 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2021".

 

Geertruidenberg, 12 november 2020

De raad van Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, M. Witte

Bijlage

Tarieventabel behorende bij de

Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2021

Omschrijving

 

Inschrijving in het begraaf/urnenregister

 

10,00

Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder)

429,50

Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar)

290,00

Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte)

499,00

Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf

145,00

Kosten plaatsen columbarium-element tbv bijzetten van een urn/asbus

307,50

Begraven op afwijkende tijdstippen

 

116,00

Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder)

899,50

Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar)

609,50

Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (> 12 jr)

899,50

Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (< 12 jr)

609,50

Recht voor het bijzetten van een asbus/urn in een particulier graf

0,00

Recht voor het bijzetten van een asbus/urn in een columbarium 10 jaar incl onderhoud

754,50

Verlenging bijgezet houden van een asbus/urn in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud

754,50

Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar

 

*

899,50

Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar

452,50

Verlenging reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar

452,50

Reservering in een bestaand graf (dubbeldiep)

 

452,50

Ruimen van een graf op verzoek

435,00

Voor het schudden van een graf op verzoek

435,00

Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek

 

870,50

Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt

 

206,00

Toestemming plaatsen gedenkteken

 

87,00

*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 november 2020.

 

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M. Witte