Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2020, 335604VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2021

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2021

 

 

 

 

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen, als bedoeld in artikel 1 van de ‘Marktverordening gemeente Halderberge 2010”, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

1. Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 2,35 per m¹ met een minimum van 4 m¹.

 

2. De bijdrage in de promotiekosten bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 0,10 per m¹.

 

3. Het marktgeld wordt, indien er stroom van de gemeente wordt afgenomen, per kwartaal of gedeelte daarvan verhoogd. Hiervoor is een verdeling gemaakt in categorieën.

 Categorie 0: Kooplieden die geen enkel apparaat op stroom gebruiken.

 Categorie 1: Kooplieden die alleen een kassa of weegschaal in gebruik hebben.

 Categorie 2: Kooplieden die daarnaast nog verlichting en/of kleine apparaten zoals een

magnetron of soortgelijke apparatuur in gebruik hebben.

 Categorie 3: Kooplieden die apparatuur van cat. 1 en 2 en daarbij nog koeling / diepvriezers of

andere apparaten met een meer dan gemiddeld stroomverbruik in gebruik hebben.

 

De in rekening te brengen bedragen daarbij zijn:

 Categorie 0: € 0 per kwartaal.

 Categorie 1: € 27 per kwartaal.

 Categorie 2: € 52 per kwartaal.

 Categorie 3: € 79 per kwartaal.

 

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is een kwartaal.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 

Artikel 6 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of de schriftelijke kennisgeving.

 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden Halderberge 2020’ van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgelden Halderberge 2021’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2020,

De griffier, De voorzitter,

drs. A. Koenen drs. B.J.A. Roks