Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 335004Plannen | ruimtelijkVoornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie.

Op 30 januari 2020 is het voornemen tot voorbereiding van het Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie bekend gemaakt. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 22-1-2020, No. 201800747/1/R3, ECLI:NL:RVS:2020:217 blijkt dat een bestemmingsplan, in het onderhavige dus het paraplubestemmingsplan bouw- en cultuurhistorie, en een beheersverordening niet tegelijkertijd op een gebied van toepassing kunnen zijn. Voor het plangebied Herfte Wijthmen geldt een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan. Om die reden is dit plangebied uit het paraplubestemmingsplan gehaald en wordt er een apart bestemmingsplan gemaakt. Dit is het bestemmingsplan Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie. Daarnaast zijn de percelen met een agrarische bestemming in dit plangebied niet meegenomen, omdat er dan onderzoek moet worden gedaan naar de stikstofdepositie. Gelet op het feit dat het plan slechts het toevoegen van de bestemming Waarde - Cultuurhistorie omvat en het stikstofonderzoek extra geld en tijd kost, is besloten deze percelen niet mee te nemen. Deze percelen worden ter zijner tijd meegenomen in het Omgevingsplan.

In het onderhavige bestemmingsplan worden in tegenstelling tot een paraplubestemmingsplan, de percelen volledig bestemd, waarbij de bestemming Waarde cultuurhistorie wordt toegevoegd.

Het plangebied wordt globaal gevormd door de buurtschappen Veldhoek, Maatgrave, Herfte alsmede het dorp Wijthmen en omgeving.

Het bestemmingsplan is bedoeld om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met cultuurhistorische waarden in Zwolle en op grond van de wettelijke plicht vanuit het Besluit ruimtelijke ordening, de cultuurhistorie op een eenduidige manier in het bestemmingsplan te verankeren.

In de geldende beheersverordening Herfte Wijthmen is nog geen beschermende regeling voor cultuurhistorisch waardevolle objecten opgenomen. In dit voorliggende bestemmingsplan wordt in deze lacune voorzien en gaat voor alle panden met een hoge cultuurhistorische waarde een eenduidige regeling ‘Waarde – Cultuurhistorie -1’ gelden. Voor panden met een zeer hoge cultuurhistorische waarde wordt de dubbelbestemming ‘Waarde Cultuurhistorie- 2’ met een sloopverbod opgenomen.

Het bestemmingsplan wijzigt de regels van de geldende beheersverordening op het punt van de cultuurhistorie. Voordat deze wijzigingen worden vastgesteld krijgt iedereen gedurende ca. 10 maanden de gelegenheid om de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de huidige beheersverordening alsnog te benutten. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld vervallen de geldende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

De geldende beheersverordening, die door het bestemmingsplan worden herzien, is te bekijken via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/? .

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Herfte, Wijthmen, cultuurhistorie is in te zien via de website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP20005-0002

Na het verstreken van de termijn van 10 maanden zal het bestemmingsplan verder in procedure worden gebracht. U wordt dan in de gelegenheid gebracht een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Er worden geen stukken ter inzage gelegd.

Er kunnen geen zienswijzen worden ingediend op het voornemen om het bestemmingsplan voor te bereiden.

Zodra het ontwerp van het bestemmingsplan gereed is verschijnt hierover een publicatie in het Gemeenteblad en de Staatscourant. In deze publicatie wordt aangegeven gedurende welke termijn het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Ook wordt in de publicatie de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen toegelicht.

Vragen?

Neemt u dan tijdens kantoortijden gerust contact op met Jolanda van den Berg( juridisch planoloog) Zij is bereikbaar op telefoonnummer 038 4982396 of per email j.van.den.berg@zwolle.nl. Of met Henry Kranenborg.( beleidsadviseur cultureel erfgoed). Hij is bereikbaar op telefoonnummer 038-4982465 of per email HL.Kranenborg@zwolle.nl .