Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2020, 334755VerordeningenTarieventabel Beek 2021 werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte behorende bij de Tarievenverordening werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van Beek

 

Gelet op artikel 3, derde lid van de Tarievenverordening werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende:

 

"Tarieventabel Beek 2021 werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte”

ALGEMEEN

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze is verschuldigd.

HOOFDSTUK I Tarieven werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte.

Voor het uitvoeren van werken en het verrichten van diensten worden de kosten daarvan volgens onderstaande tarieven in rekening gebracht.

 

Aantal

Geleverde goederen en/of diensten

Tarief in €

A. Verhuur materialen

1 st.

Dranghek met voet (zelf afhalen en terugbezorgen)

2,60

1 st.

Vlag en/of vlaggenmast of -korf per evenement (zelf halen en terugbezorgen)

17,30

1

Huur meterkast per evenement (zwerfkast)

102,80

B. Bestratingswerkzaamheden

1e m2

Trottoirbestrating

69,50

volg.m2

Trottoirbestrating

45,00

1e m2

Asfalt bestratingswerken

132,50

volg.m2

Asfalt bestratingswerken

101,40

C. Aanleg particuliere inritten of rioolaansluitingen

1

de aanlegkosten voor particuliere inrit of rioolaansluiting op basis werkelijke aanlegkosten, verhoogd met BTW

werkelijke kosten

1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor aanleg particuliere inrit verhoogd met de leges, zoals vermeld in de tarieventabel leges

tarieventabel leges Titel 1 no. 1.19.7

1

voor afhandeling aanleg rioolaansluitingen verhoogd met een vaste opslag voor administratieve behandelingskosten

121,50

D. Overige werkzaamheden.

1 uur

Uurloon voor derden incl. overhead (buitendienst)

50,00

1 uur

Vrachtwagen (groot) incl. chauffeur

76,70

1 uur

Vrachtwagen (klein) incl. chauffeur

60,20

 

 

HOOFDSTUK II Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 2.1

  De “Tarieventabel werken en diensten afdeling Beheer Openbare Ruimte 2020” van 22 oktober 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 

 • 2.2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 

 • 2.3

  De datum van ingang van dit tarievenbesluit is 1 januari 2021;

 

 • 2.4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarieventabel Beek 2021 werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte”.

Beek, 3 november 2020 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw

Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester