Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 334671Overige overheidsinformatieKennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit Bodemkwaliteit

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd geven kennis van hun voornemen om op grond van art. 44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit de Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vast te stellen en gebruik te maken van de bevoegdheid die in dat artikel is gegeven.

Met deze openbare kennisgeving wordt een ieder in kennis gesteld van het gebruik van deze bevoegdheid. Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar of beroep mogelijk. Minimaal een week na publicatie van deze kennisgeving wordt het definitieve besluit genomen en worden de Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Bodemkwaliteitskaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd zijn het bevoegd gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem binnen de gemeente Landerd. De bodemkwaliteitskaart gaat over de landbodem. De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

Wat is PFAS eigenlijk?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen: brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

Inwerkingtreding

Het besluit wordt vanaf één week na deze kennisgeving door het college van burgemeester en wethouders genomen. De bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS treedt één dag na publicatie in werking.

Inzage

De bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS inclusief toepassingsnormen is gedurende 6 weken vanaf 21 december 2020 tot 1 februari 2021 in te zien op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 te Zeeland. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen beperkt toegankelijk. Bel voor een afspraak met het algemene telefoonnummer van de gemeente Landerd of stel uw vraag via info@landerd.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.