Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 334403VerordeningenVerordening Marktgelden voor de gemeente Landerd 2021

De raad van de gemeente Landerd;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 27 oktober 2020 ;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet

BESLUIT:

 

vast te stellen de verordening Marktgelden voor de gemeente Landerd 2021

Artikel 1 Aard van de belasting

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats en elektriciteitskosten als bedoeld in de "Marktverordening gemeente Landerd 2018".

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht wordt geheven naar de oppervlakte van de toegewezen standplaats.

 • 2.

  Het recht bedraagt voor een standplaats te Schaijk,

  • per kalenderkwartaal per m2 € 9,15.

 • 3.

  met een minimum van € 78,25.

  De elektriciteitskosten bedragen :

  Soort

  Verbruik per jaar

  Bedrag per kwartaal

  Categorie A

  tot en met 200 kW

  € 12,90

  Categorie B

  van 201 kW en met 400 kW

  € 25,80

  Categorie C

  van 401 kW tot en met 800 kW

  € 51,60

Artikel 4 Verschuldigdheid en wijze van heffing

 • 1.

  Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de toewijzing van de standplaats.

 • 2.

  Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 3.

  Het recht moet worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het derde lid gestelde termijn.

Artikel 5 Teruggaaf

Op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet vindt teruggaaf van het betaalde recht plaats, indien de belastingplichtige door omstandigheden, welke hem niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021

Artikel 7 Overgangsbepaling

De Marktgeldverordening 2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgelden Landerd 2021 “.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Landerd van 10 december 2020

De raad voornoemd,

de griffier,

E.E. Weijenberg

de voorzitter,

M.C. Bakermans