Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 333789VerordeningenBasisregistratie Personen (BRP) Middelburg 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg,

 

Gelet op

- De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP);

- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en de Uitvoeringswet AVG;

- Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg

 

BESLUITEN:

 

1. In te trekken: het Reglement basisregistratie Personen (BRP) d.d. 8 maart 2018.

2. Vast te stellen: het Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Middelburg 2020.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  De Wet: De Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 • b.

  BRP: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • c.

  Besluit: het Besluit basisregistratie personen;

 • d.

  Verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg

 • e.

  Informatiebeheer: de functionaris die op grond van de regeling beheer en toezicht basisregistratie personen (BRP) is belast met de dagelijkse zorg van de BRP.

 • f.

  Orgaan van de gemeente: onderdeel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Middelburg of organen die vallen onder een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Middelburg deelneemt;

 • g.

  Derde: elke natuurlijk persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • h.

  GBA-V: de centrale component van de BRP dat een kopie bevat van alle persoonslijsten die in de gemeentelijke voorzieningen aanwezig zijn, bedoeld om online BRP-gegevens te verstrekken aan overheidsorganen op grond van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wat betreft een beperkte groep authentieke gegevens ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken;

 • i.

  Authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Gelet op artikel 3.8 Wet BRP en gelet op artikel 6, lid 1 sub e. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunnen gegevens uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Middelburg aan organen van de gemeente worden verstrekt, voor zover deze organen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken.

 • 2.

  Een verstrekking als bedoeld in het eerste lid, kan ad hoc (rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen), spontaan (mutatieverstrekking) en door middel van een selectie plaatsvinden;

 • 3.

  In bijlage 1 van dit reglement zijn de organen van de gemeente Middelburg vermeld aan wie gegevens worden verstrekt, over welke categorieën personen en welke gegevensset zij verstrekt krijgen.

 • 4.

  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties van de organen van de gemeente Middelburg zoals vernoemd in bijlage 1 van dit reglement.

 

Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

Aan organen van de gemeente worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de vervulling van hun taken. De organen van de gemeente zijn op grond van artikel 1.7, eerste lid van de wet, verplicht deze gegevens te gebruiken, tenzij sprake is van een in het tweede lid van dat artikel genoemde uitzondering.

 

Artikel 4 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een orgaan van de eigen gemeente die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop terugmeldingen door organen van de gemeente plaatsvinden en de wijze waarop deze meldingen worden afgehandeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de Wet de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen.

 

Artikel 5: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem, overeenkomstig artikel 2, lid 1 sub a, van de verordening, personen gegevens worden verstrekt over ingezetenen van de gemeente Middelburg, voor zover de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 2.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem, overeenkomstig artikel 2, lid 1 sub b, van de verordening, gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg, voor zover de derde behoort tot een aangewezen categorie van derden, als bedoeld in artikel 6;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 2 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 5.

  Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de Wet basisregistratie personen.

 

Artikel 6 Aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  De in bijlage 2 van dit reglement opgenomen werkzaamheden worden aangewezen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang;

 • 2.

  De in bijlage 2 van dit reglement opgenomen categorieën van derden worden aangewezen als derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren.

 

Artikel 7 Protocolplicht

 • 1.

  De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaren volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking in overeenstemming met artikel 3.11 Wet BRP.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Basisregistratie Personen (BRP) Middelburg 2020.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Het Reglement Basisregistratie Personen (BRP) d.d. 8 maart 2018 wordt ingetrokken en vervalt na de inwerkingtreding van dit reglement.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2020

de secretaris, de burgemeester,

Mr. A. van den Brink Mr. H.M. Bergmann

Toelichting Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP)

 

Algemeen

De Raad heeft in de Verordening basisregistratie personen Middelburg regels gesteld over de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) over ingezetenen van de gemeente Middelburg aan organen van de eigen gemeente en aan derden.

De nadere regeling van deze verstrekkingen heeft de Raad opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Zolang de gemeente Middelburg zelf de gegevens over de eigen inwoners beheert, verstrekt het college zelf gegevens aan de eigen gemeentelijke organen. Het betreft uitsluitend verstrekkingen over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg. Naast de eigen inwoners behoren hiertoe ook overleden en geëmigreerde personen, die op het moment van overlijden of emigratie ingezetene van Middelburg waren. Verstrekking vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Het gebruik van gegevens over ingeschreven personen uit de BRP, die niet in Middelburg wonen, kan alleen plaatsvinden voor zover daarin is voorzien in het op grond van artikel 3.2 Wbrp door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde autorisatiebesluit. Hierin is opgenomen voor de uitvoering van welke taken aan de gemeente als bestuursorgaan, systematisch gegevens worden verstrekt uit de BRP. Het betreft hier verstrekkingen uit de door het Rijk beheerde centrale voorziening (GBA-V).

In bijlage 1 zijn de taken opgenomen waarvoor de verschillende gemeentelijke organen over de ingeschrevenen van de eigen gemeente gegevens uit de basisregistratie verstrekt krijgen. Per taak is aan de hand van het daaraan gekoppelde profiel bepaald welke gegevensset wordt verstrekt.

 

Artikel 5. Verstrekkingen aan derden

De verstrekking op grond van dit artikel kan alleen plaatsvinden aan:

1. derden die voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ingezetene over wie gegevens worden gevraagd.

2. derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang;

Voor een groot aantal derden is de verstrekking van gegevens uit de BRP al voorzien in de Wet BRP.

Op lokaal niveau kunnen werkzaamheden worden aangewezen met een gewichtig maatschappelijk belang, dat samenvalt met het gemeentelijk belang. Op verzoek van een derde, die behoort tot één van de aangewezen categorieën van derden, kunnen gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg voor zover zij de genoemde werkzaamheden uitvoeren.

In bijlage 2 bij dit reglement is opgenomen welke werkzaamheden het betreft en aan welke categorieën van derden gegevens kunnen worden verstrekt.

Beperking

 Er worden geen gegevens verstrekt als de persoon wiens gegevens worden gevraagd, om beperking van de verstrekking van gegevens aan derden, heeft verzocht (artikel 3.21, eerste lid Wbrp).

 Een verstrekking op grond van dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op de algemene gegevens als bedoeld in artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP.