Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2020, 333651VerordeningenVerordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2021 gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening 2021;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende: VERORDENING tot 1e WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2021

Artikel 1 Wijzigingen

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt hoofdstuk 2 vervangen door:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1. (zakenpaspoort) :

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) :

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart :

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 32,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

1.2.7

Het tarief, zijnde een toeslag op de in voorgaande onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen, voor het bezorgen van een reisdocument op een adres in Nederland anders dan het gemeentehuis bedraagt :

€ 5,10

 

 

in titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 wordt hoofdstuk 3 vervangen door :

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot :

 

1.3.1.1

Het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs met een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaren voor één van de categorieën A,AM,B,BE of T.

Bij vernieuwen of omwisselen wordt de geldigheidsduur gerekend vanaf de datum dat het oude rijbewijs is verlopen.

€ 20,50

1.3.1.2

In andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.3.1.1.

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet, kan worden overlegd, verhoogd met

€ 34,00

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt onderdeel 1.9.1 vervangen door :

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt onderdeel 1.16.1 vervangen door :

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,00

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,00

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 224,00

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 224,00

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.1.5

Het in 1.16.1.1 en 1.16.1.2 gestelde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt

  • 3.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘1e Wijziging Legesverordening Woensdrecht 2021’.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 december 2020,

de burgemeester, de secretaris,