Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 333500BeleidsregelsBeleidsregel CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 

Gelet op:

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en

- artikel 3, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen;

 

BESLUIT:

de navolgende Beleidsregel CV-verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  RRE: eenmalige specifieke Regeling Reductie Energieverbruik, een regeling van het ministerie van BZK waarvan de uitvoering via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland loopt. Deze regeling is opgesteld voor gemeenten om woningeigenaren te stimuleren in het nemen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening Hoogeveen;

 • d.

  Drents Energieloket (DEL): een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland noord, Techniek Nederland en Slim wonen met Energie dat al jaren werkt aan de doelen die de RRE ook nastreeft;

 • e.

  Eigenaar bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning;

 • f.

  Waterzijdig inregelen: Het controleren en optimaliseren van een centrale verwarmingsinstallatie waarmee de energiezuinigheid van het systeem en het comfort in de verwarmde ruimtes verbetert.

Artikel 2 Doel

Deze beleidsregel heeft als doel om 1.800 particuliere woningeigenaren in Drenthe te stimuleren om met het waterzijdig inregelen hun bestaande centrale verwarmingsinstallaties te optimaliseren.

Artikel 3 Aanvraag

De door de eigenaar-bewoner in te dienen subsidieaanvraag kan nadat het waterzijdig inregelen van de centrale verwarmingsinstallatie is uitgevoerd worden ingediend bij het DEL via de website: www.haaldewarmteinhuis.nl . Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft in elk geval:

 • a.

  de adresgegevens van de bestaande woning van eigenaar-bewoner waar de het waterzijdig inregelen van de centrale verwarming heeft plaatsgevonden;

 • b.

  het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de eigenaar-bewoner.

Artikel 4 Voorwaarden voor te verstrekken subsidie

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de in artikel 3 genoemde eisen en een uitvoeringsverklaring van het uitvoerende installatiebedrijf moet worden ingediend met daarop vermeld een of meer van de onderstaande werkzaamheden:

 • -

  i) Het in kaart brengen van de oppervlakte van de verwarmde ruimten in de woning en het aantal in die ruimten aanwezige radiatoren;

 • -

  ii) Het controleren van de instellingen van de verwarmingsketel;

 • -

  iii) Het controleren van de instelmogelijkheden per radiator;

 • -

  iv) Het zo efficiënt mogelijk afstellen – waterzijdig inregelen – van alle radiator kranen.

 • 2.

  De eigenaar-bewoner moet verklaren dat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd in de bestaande woning van de aanvrager.

 • 3.

  Er dient voor minimaal €200,- aan subsidie te worden aangevraagd.

 • 4.

  Er kan voor een woning slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiabele periode

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf na inwerkingtreding van deze beleidsregel tot en met 31 maart 2021.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van €360.000,-. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer verstrekt.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregel;

 • b.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college of daartoe gemandateerde partij uiterlijk binnen 6 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Het college of de daartoe gemandateerde partij kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3.

  Het college of de daartoe gemandateerde partij stelt de subsidie direct vast.

 • 4.

  De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

Artikel 9 Betaling van de subsidie

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling aan de aanvrager is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 2 weken na vaststelling.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 10 Slotartikel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregel heeft een looptijd tot en met 31 maart 2021.

 • 3.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel CV- verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe.