Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2021

B E S L U I T:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere besluit vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2021, onder gelijktijdige intrekking van vigerende uitvoeringsbesluiten van parkeerverordeningen zoals deze gelden voor kernen van de gemeente Veere, zoals:

* Uitvoeringsbesluit zoals deze als bijlage is gehecht aan de Parkeerverordening voor de kern Veere (geldend per 1 april 2015) en het uitvoeringsbesluit zoals op 15 maart 2018 voor de kern Veere is gepubliceerd in het Gemeenteblad.

* Uitvoeringsbesluit zoals deze als bijlage is gehecht aan de Parkeerverordening kern Domburg (geldend per 1 april 2015).

AFDELING I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1 - Definities en begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  autodeelplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodelen;

 • b.

  autodelen: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

 • c.

  bedrijven: rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen beroepsactiviteiten, waaronder dienstverlening en vrijgevestigde beroepen in het voor belanghebbendenparkeren aangewezen gebied;

 • d.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone;

 • e.

  belastingobject: de onroerende zaak, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

 • f.

  bewoner: een ingezetene die is ingeschreven in de basisregistratie personen van de Gemeente Veere;

 • g.

  bezoekersvergunning: een parkeervergunning voor sociaal bezoek als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub b van de Parkeerverordening;

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veere.

 • i.

  eigen parkeervoorziening: een parkeerplaats op eigen terrein, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg en/of een parkeerplaats dan wel garage(box) - huur of koop - op/bij het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, splitsingsakte, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de bewoner die woonachtig is of het bedrijf dat gevestigd is op het betreffende adres;

 • j.

  garage(box): een eigen parkeervoorziening die onlosmakelijk verbonden is aan een appartementencomplex en waarvan uit de splitsingsakte blijkt dat deze gekoppeld is aan een appartement en aldus niet los verhandelbaar is of die onlosmakelijk verbonden is aan een woning in de vorm van één kadastraal object waardoor deze niet los verhandelbaar is;

 • k.

  gereguleerd parkeergebied: de gebieden, zones, straten en wegdelen waar parkeren louter is toegestaan aan vergunninghouders;

 • l.

  hoofdverblijf: de centrale levensplaats van een persoon, waar zich naar omstandigheden het middelpunt van zijn persoonlijke en economische belangen bevinden;

 • m.

  kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • n.

  kentekenbewijs: kentekenbewijs zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • o.

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • p.

  mantelzorger: persoon die mantelzorg verleent en bij het Loket Wmo van de gemeente Veere geregistreerd staat als mantelzorger en/of bij de huisarts van de persoon aan wie mantelzorg wordt verleend bekend is als mantelzorger;

 • q.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990, met uitzondering van voertuigen hoger dan 2,40 meter en zwaarder dan 28.000 kilogram;

 • r.

  nulvergunningengebied: de gebieden in de dorps- en stadskernen waarvoor geldt dat de nulvergunningenregeling van kracht is;

 • s.

  nulvergunningenregeling: een parkeerafspraak vastgelegd in het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning die inhoudt dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op een parkeervergunning voor straatparkeren;

 • t.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • u.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • v.

  parkeervergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • w.

  parkeerverordening: de door de gemeenteraad op 10 december 2020 vastgestelde Parkeerverordening gemeente Veere 2021 (Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren);

 • x.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • y.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • z.

  standplaatshouder: degene aan wie een standplaats is toegewezen op een markt in één of meer van de kernen van de Gemeente Veere;

 • aa.

  tweede woning: woonruimte die niet gebruikt wordt als hoofdverblijf;

 • ab.

  verblijfsaccommodatie: op overnachtende toeristen gerichte rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen, zoals hotels, pensions en bed&breakfasts;

 • ac.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;

 • ad.

  werknemer: directie- of personeelslid van een bedrijf dat gevestigd is in het gereguleerd parkeergebied;

 • ae.

  zone: de gebieden, zones, straten en wegdelen met parkeerapparatuurplaatsen, een en ander conform de kaart op de website van de Gemeente Veere, met titel ‘Betaaldparkeergebieden Gemeente Veere’.

 

Artikel 2 - Aanwijzing belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen

Alle parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom van Veere, Domburg en Zoutelande zijn belanghebbendenplaatsen, met uitzondering van parkeerapparatuurplaatsen.

Het parkeren op belanghebbendenplaatsen is in Zoutelande toegestaan met parkeervergunning of met een dagkaart.

Het parkeren op belanghebbendenplaatsen is in Domburg en Veere toegestaan met parkeervergunning.

De weggedeelten en terreinen zoals afgebeeld en benoemd in bijlage 1 zijn parkeerapparatuurplaatsen en staan gedetailleerd op de kaarten op de website van de Gemeente Veere, met titel ‘Betaaldparkeergebieden Gemeente Veere’.

 

Artikel 3 - Mogelijkheid tot het verlenen van extra parkeervergunningen

 • 1.

  Het college heeft de bevoegdheid om méér parkeervergunningen te verlenen aan bewoners, bedrijven, verblijfsaccommodaties en voor werkzaamheden/dienstverlening dan is bepaald in artikel 5 (bewoners), artikel 7 (bedrijven), artikel 9 (werkzaamheden/dienstverlening), artikel 10 (woon-werkverkeer) en artikel 11 (verblijfsaccommodaties) van dit uitvoeringsbesluit.

 • 2.

  Van de in het eerste lid van dit artikel genoemde bevoegdheid maakt het college uitsluitend gebruik indien sprake is van voldoende vrije parkeercapaciteit, zodanig dat het verlenen van extra parkeervergunningen niet leidt tot een ongewenste verstoring in het gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit.

 • 3.

  Aan het verlenen van extra parkeervergunningen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan het college als voorwaarde verbinden dat deze vergunningen uitsluitend geldig zijn op specifiek aan te wijzen parkeerterreinen, voor zover de artikelen 5, 7, 9, 10 en 11 van dit uitvoeringsbesluit nog geen specifieke terreinen aanwijzen c.q. de bevoegdheid hiertoe regelen.

 • 4.

  Het college heeft de bevoegdheid om parkeervergunningen te verlenen aan doelgroepen die niet zijn benoemd in artikel 5 en verder van dit uitvoeringsbesluit, waaronder maatschappelijke organisaties als verenigingen, hengelsportverenigingen, clubs, scholen en kerken, voor zover deze doelgroepen gevestigd zijn in gereguleerd parkeergebied of in gereguleerd parkeergebied een georganiseerde activiteit hebben.

 

Artikel 4 - Weigering van parkeervergunningen

Het bepaalde in artikel 7 van de Parkeerverordening is onverminderd van kracht en wordt in deze verordening om redenen van duidelijkheid herhaald.

Het college weigert een parkeervergunning indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals gesteld bij of krachtens de Parkeerverordening en het hierop gebaseerde voorliggende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

Het college weigert een parkeervergunning als bedoeld in artikel 4 van de Parkeerverordening indien de aanvrager beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening.

Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel wordt in afwijking van de rest van deze verordening van kracht op 1 januari 2022, tenzij uit de voorbereidingen in 2021 blijkt dat een toets op parkeren op eigen terrein in praktijk niet goed zal functioneren of niet haalbaar is - in welk geval het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komt te vervallen.

Het college weigert een parkeervergunning in het geval van bouwinitiatieven:

die leiden tot een toename van de woningvoorraad en waarvan de omgevingsvergunning na 1 januari 2021 is aangevraagd;

die leiden tot een toename van adressen niet zijnde zelfstandige woningen en waarvan de omgevingsvergunning op of na 1 januari 2021 is aangevraagd;

waarbij de nulvergunningenregeling van kracht is (geregeld in bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning).

Het college weigert een parkeervergunning indien:

bij parkeerapparatuurplaatsen door het verlenen van (extra) parkeervergunningen te weinig parkeerruimte beschikbaar blijft voor eigenaren van motorvoertuigen die geen parkeervergunning hebben en aldus moeten betalen;

bij belanghebbendenplaatsen door het verlenen van (extra) parkeervergunningen te weinig parkeerruimte beschikbaar blijft voor belanghebbenden om te kunnen parkeren.

Indien de aanvraag wordt geweigerd op een van de gronden genoemd in het vijfde lid van dit artikel, kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst.

 

AFDELING II. PARKEERVERGUNNINGEN

 

 

Artikel 5 - Parkeervergunningen voor bewoners

Parkeervergunningen voor bewoners als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub a van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Bewoners kunnen voor motorvoertuigen een parkeervergunning aanvragen indien hun woonadres is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Per belastingobject worden ten hoogste twee parkeervergunningen verstrekt.

 • 3.

  Een parkeervergunning is alleen geldig in de woonplaats van de aanvrager en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 4.

  Eigenaren van een tweede woning kunnen voor een motorvoertuig een parkeervergunning aanvragen indien het adres van de tweede woning is gelegen in gereguleerd gebied. Per belastingobject worden ten hoogste twee parkeervergunningen verstrekt. Een parkeervergunning is alleen geldig in de plaats waarin de tweede woning is gelegen en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 5.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 • 6.

  Het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de aanvrager te staan.

 • 7.

  Indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit motorvoertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager.

 

Artikel 6 - Parkeervergunningen voor sociaal bezoek aan bewoners

Parkeervergunningen voor bewoners ten behoeve van hun bezoekers als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub b van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Bewoners kunnen voor motorvoertuigen een parkeervergunning aanvragen ten behoeve van hun bezoekers, indien hun woonadres is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Per belastingobject, niet zijnde een bedrijf, wordt ten hoogste één parkeervergunning aan bewoners verstrekt voor het ontvangen van hun bezoekers.

 • 3.

  De parkeervergunning voor bewoners ten behoeve van hun bezoekers is alleen geldig in de woonplaats van de aanvrager en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 4.

  De parkeervergunning voor bewoners ten behoeve van hun bezoekers wordt uitsluitend verstrekt als de aanvrager de daartoe strekkende parkeerapp van de gemeente Veere gebruikt. Deze app wordt de Visite-app genoemd. Deze parkeervergunning heeft de vorm van een maximum tegoed dat wordt gekoppeld aan het account van aanvrager op de Visite-app.

 • 5.

  Met het tegoed als bedoeld in het vierde lid van dit artikel kan de bewoner gastvrij zijn/haar bezoekers laten parkeren door in de Visite-app het kenteken van de bezoeker te registreren.

 • 6.

  In afwijking van het vierde lid van dit artikel kunnen bewoners, met een parkeervergunning voor het ontvangen van bezoekers, die niet beschikken over een account op de Visite-app maandelijks vier parkeerkaarten (kraskaarten) kopen bij de balie van het gemeentehuis van de gemeente Veere. Een kraskaart is alleen geldig als deze volledig ingevuld achter de voorruit van het motorvoertuig van de bezoeker wordt gelegd.

 • 7.

  Indien de gemeente Veere geen Visite-app beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van registratie van bezoekers, kunnen bewoners, met een parkeervergunning voor het ontvangen van bezoekers, in tegenstelling tot het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 ieder kwartaal twaalf kraskaarten kopen bij de balie van het gemeentehuis van de gemeente Veere. Een kraskaart is alleen geldig als deze volledig ingevuld achter de voorruit van het motorvoertuig van de bezoeker wordt gelegd.

 

Artikel 7 - Parkeervergunningen voor bedrijven

Parkeervergunningen voor bedrijven als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub c van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Bedrijven kunnen voor motorvoertuigen een parkeervergunning aanvragen indien hun vestigingsadres conform het uittreksel van de Kamer van Koophandel is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Per belastingobject worden ten hoogste twee parkeervergunningen verstrekt.

 • 3.

  Een parkeervergunning is alleen geldig in de woonplaats van de aanvrager en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 4.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 • 5.

  Het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf) te staan, dan wel de directeur zoals vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf.

 • 6.

  Indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit motorvoertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf).

 

Artikel 8 - Parkeervergunningen voor marktkooplieden

Parkeervergunningen voor marktkooplieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub d van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Standplaatshouders kunnen voor een motorvoertuig een parkeervergunning aanvragen indien hun standplaats is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Per standplaatshouder wordt ten hoogste één parkeervergunning verstrekt.

 • 3.

  Een parkeervergunning is alleen geldig op marktdagen in de plaats(en) waar de parkeervergunning betrekking op heeft en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 4.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 • 5.

  Het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=standplaatshouder) te staan.

 • 6.

  Indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit motorvoertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=standplaatshouder).

 

Artikel 9 - Parkeervergunningen voor werkzaamheden en/of dienstverlening

Parkeervergunningen voor werkzaamheden en dienstverlening als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub e van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Bedrijven en dienstverleners kunnen voor motorvoertuigen een parkeervergunning aanvragen indien de door hen te verrichten werkzaamheden en/of dienstverlening zijn/is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Een parkeervergunning is alleen geldig in de plaats(en) waar de parkeervergunning betrekking op heeft en daarbinnen eventueel in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied.

 • 3.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 • 4.

  Het kenteken dient op naam, adres en woonplaats te staan van de aanvrager (=bedrijf), dan wel van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf.

 • 5.

  Indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of leasevoertuig, dient een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit motorvoertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf).

 • 6.

  Extra doelgroepen waarvoor het gebruik van een motorvoertuig ter plaatse noodzakelijk wordt geacht voor het verrichten van werkzaamheden, zijn:

  a. bewakings-, veiligheids- en controlediensten;

  b. huisartsen, verloskundigen, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en specifieke beroeps-uitoefenaren die redelijkerwijs geschaard kunnen worden onder de doelgroepen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub i en sub j van de Parkeerverordening;

  c. uiterlijk herkenbare voertuigen ten behoeve van de lijkbezorging en trouwerijen.

 • 7.

  Ten aanzien van de doelgroepen als bedoeld in het zesde lid van dit artikel, gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  a. in afwijking van het bepaalde onder het vierde lid van dit artikel kan tevens een parkeervergunning worden verleend indien het kenteken op naam, adres en woonplaats staat van de dienstverlener;

  b. indien de parkeervergunning aangevraagd wordt door een wijkverpleegkundige, dient tevens een schriftelijke verklaring van de werkgever bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat de aanvrager als wijkverpleegkundige werkzaam is;

  c. indien de parkeervergunning aangevraagd wordt door een mantelzorger, dient tevens een schriftelijke verklaring van de huisarts (van degene die mantelzorg ontvangt), of anderszins een onderbouwing van de aanvraag, te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat mantelzorg nodig is en door aanvrager wordt verleend.

 • 8.

  De parkeervergunning voor bedrijven, dienstverleners en de extra doelgroepen zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, wordt uitsluitend verstrekt als de aanvrager de daartoe strekkende parkeerapp van de gemeente Veere gebruikt. Deze app wordt de Actief-app genoemd. Deze parkeervergunning heeft de vorm van een parkeerrecht dat wordt gekoppeld aan het account van aanvrager op de Actief-app.

 • 9.

  Met de Actief-app als bedoeld in het achtste lid van dit artikel registreert de houder van de parkeervergunning zelf wanneer (een) kenteken(s) een parkeerrecht heeft/hebben in gereguleerd gebied en wanneer dit recht eindigt.

 • 10.

  College kan nadere beperkingen opleggen aan het aantal motorvoertuigen dat valt onder een account op de Actief-app, het aantal dagen waarop de Actief-app gebruikt kan worden en de kernen en locaties waar de Actief-app geldig is.

 • 11.

  Indien de gemeente Veere geen Actief-app beschikbaar heeft gesteld, worden in afwijking van het bepaalde in de leden 8, 9 en 10 van dit artikel parkeerkaarten verstrekt die achter de voorruit geplaatst dienen te worden.

 

Artikel 10 - Parkeervergunningen voor woon-werkverkeer

Parkeervergunningen voor woon-werkforensen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub f van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Bedrijven en werkgevers die gevestigd zijn in gereguleerd gebied, kunnen een parkeervergunning voor een motorvoertuig aanvragen voor ten hoogste twee medewerkers.

 • 2.

  De in het eerste lid van dit artikel bedoelde medewerkers dienen woonachtig te zijn buiten de bebouwde kom (als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994) van de plaats waarin het gereguleerde gebied is gelegen waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd.

 • 3.

  Aanvrager dient schriftelijk te verklaren dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde medewerkers voor wie een parkeervergunning wordt aangevraagd, in loondienst van aanvrager zijn.

 • 4.

  Een parkeervergunning is alleen geldig in de plaats waar de aanvrager gevestigd is en daarbinnen in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied c.q. aangeduid terrein.

 • 5.

  Het in lid 4 van dit artikel bedoelde deelgebied c.q. terrein wordt door het college aangewezen. Tenzij anders aangegeven, is de parkeervergunning voor woon-werkverkeer uitsluitend geldig op één van de volgende terreinen: Traverse (Domburg), Kanaalweg WZ/Mauritsbolwerk (Veere) en Strand Zoutelande/Westkapelseweg (Zoutelande).

 • 6.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 • 7.

  Het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de medewerker te staan die bij aanvrager in loondienst is.

 • 8.

  Indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de medewerker staat die aanvrager in loondienst is, omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit motorvoertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de medewerker die bij aanvrager in loondienst is.

 • 9.

  De parkeervergunning voor woon-werkverkeer zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel,wordt uitsluitend verstrekt als de aanvrager de daartoe strekkende parkeerapp van de gemeente Veere gebruikt. Deze app wordt de WoonWerk-app genoemd. Deze parkeervergunning heeft de vorm van een parkeerrecht dat wordt gekoppeld aan het account van aanvrager op de WoonWerk-app.

 • 10.

  Met de WoonWerk-app als bedoeld in lid 9 van dit artikel registreert de houder van de parkeervergunning zelf wanneer welk(e) kenteken(s) een parkeerrecht heeft/hebben en wanneer dit recht eindigt.

 • 11.

  Indien de gemeente Veere geen WoonWerk-app beschikbaar heeft gesteld, worden in afwijking van het bepaalde in de leden 9 en 10 van dit artikel parkeerkaarten verstrekt die achter de voorruit geplaatst dienen te worden.

 

Artikel 11 - Parkeervergunningen voor verblijfsaccommodaties

Parkeervergunningen voor verblijfsaccommodaties ten behoeve van hun overnachtingsgasten als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub g van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Verblijfsaccommodaties kunnen voor motorvoertuigen van overnachtingsgasten een parkeervergunning aanvragen indien hun vestigingsadres is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Per belastingobject wordt ten hoogste een parkeervergunning voor twee motorvoertuigen van overnachtingsgasten verstrekt.

 • 3.

  Een parkeervergunning is alleen geldig in de vestigingsplaats van de aanvrager en daarbinnen in een op de parkeervergunning aangeduid deelgebied c.q. aangeduid terrein.

 • 4.

  Het in lid 3 van dit artikel bedoelde deelgebied c.q. terrein wordt door het college aangewezen.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen verblijfsaccommodaties tegen meerprijs zélf een betaald parkeerterrein kiezen waar zij hun gasten willen laten parkeren. Deze meerprijs is vastgelegd in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

 • 6.

  De parkeervergunning voor verblijfsaccommodaties behoeve van hun overnachtingsgasten wordt uitsluitend verstrekt als de aanvrager de daartoe strekkende parkeerapp van de gemeente Veere gebruikt. Deze app wordt de Accommodatie-app genoemd. Deze parkeervergunning heeft de vorm van een recht dat is gekoppeld aan het account van aanvrager op de Accommodatie-app, om gelijktijdig een gespecificeerd aantal motorvoertuigen te parkeren.

 • 7.

  Met het recht als bedoeld in lid 6 van dit artikel kan de verblijfsaccommodatie gastvrij zijn/haar overnachtingsgasten laten parkeren door in de Accommodatie-app het kenteken van de bezoeker te registreren.

 • 8.

  Indien de gemeente Veere géén parkeerapp beschikbaar heeft en aanvrager deze dus niet op zijn/haar smartphone kan plaatsen, bestaat de parkeervergunning voor verblijfsaccommodaties uit een parkeerkaart die achter de voorruit van de overnachtingsgast gelegd dient te worden.

 

Artikel 12 - Parkeervergunningen voor autodelen

Parkeervergunningen voor eigenaren en houders van motorvoertuigen voor autodelen als bedoeld in artikel 4, vierde lid, sub h van de Parkeerverordening worden verstrekt met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  Eigenaren en/of houders van motorvoertuigen voor autodelen kunnen een parkeervergunning aanvragen indien een autodeelplaats is gelegen in gereguleerd gebied.

 • 2.

  Een parkeervergunning wordt alleen verleend aan de rechtspersoon die motorvoertuigen voor autodelen beschikbaar stelt en die is aangesloten bij de Vereniging Voor Gedeeld Autogebruik.

 • 3.

  Een parkeervergunning is alleen geldig op de autodeelplaats waarvoor de parkeervergunning is aangevraagd.

 • 4.

  Op de parkeervergunning wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldig is.

 

Artikel 13 - Parkeervergunningen voor niet nader genoemde doelgroepen

Het college heeft de bevoegdheid om aan parkeervergunningen voor niet nader genoemde doelgroepen, zoals bedoeld in artikel 3 vierde lid, specifieke voorwaarden te verbinden, onder meer voor wat betreft de parkeerlocatie, de dag(en) en/of dagsoort(en) waarop de parkeervergunning geldig is en de wijze waarop de beschikking over een geldige parkeervergunning zichtbaar dient te worden gemaakt.

In gevolge van vigerende pachtafspraken tussen de Gemeente Veere en Jachtclub Veere verleent het college de volgende parkeervergunningen aan Jachtclub Veere op een daartoe strekkend verzoek:

maximaal vier parkeervergunningen die geldig zijn op de belanghebbendenplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen in Veere;

maximaal tachtig parkeervergunningen die geldig zijn op de parkeerterreinen Bastion en Gedempte Haven.

Op de parkeervergunningen voor (leden van) Jachtclub Veere als bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt het kenteken vermeld van het motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning geldt, alsmede de locaties waar parkeren op grond van de parkeervergunning is toegestaan.

Het bepaalde in lid 3 van dit artikel impliceert dat Jachtclub Veere verantwoordelijk is voor het aanleveren van de kentekens voor de parkeervergunningen zoals genoemd in lid 2 van dit artikel. Jachtclub Veere krijgt desgewenst de mogelijkheid om te werken met de Actief-app.

Ten behoeve van maatschappelijke doelgroepen heeft de gemeente Veere een parkeervergunning beschikbaar in de vorm van de Actief-app (parkeerrecht voor een hele dag, voor een nader te specificeren aantal motorvoertuigen op een nader te specificeren aantal dagen en nader te specificeren locaties) en in de vorm van de VierUur-app (parkeerrecht voor de duur van vier uren, voor een nader te specificeren aantal motorvoertuigen op een nader te specificeren aantal dagen en nader te specificeren locaties).

De in lid 5 van dit artikel bedoelde Actief-app is bedoeld om een parkeerrecht voor een hele dag te registreren voor vrijwilligers en bezoekers/deelnemers van maatschappelijke organisaties (zoals o.a. sportclubs) die een hele dag bij de organisatie aanwezig moeten zijn en niet woonachtig zijn in de bewuste kern. Een bestuurslid van de maatschappelijke organisatie is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de Actief-app.

De in lid 5 van dit artikel bedoelde VierUur-app is bedoeld om een parkeerrecht te registreren voor ten hoogste vier uur ten behoeve van wedstrijdsporters, hun tegenstanders en deelnemers aan vergaderingen en activiteiten die niet woonachtig zijn in de bewuste kern. Een bestuurslid van de maatschappelijke organisatie is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de VierUur-app.

Maatschappelijke organisaties kunnen een account op de Actief-app en/of de VierUur-app aanvragen, waarbij onderbouwd dient te worden om hoeveel kentekens en dagen het gaat en een duidelijke onderbouwing waarom de organisatie van mening is in aanmerking te komen voor een account. De bevoegdheid om een account van een bepaalde app wel of niet toe te kennen, inclusief te bepalen welke mogelijkheden daaraan gekoppeld zijn, ligt bij het college.

Indien de gemeente Veere geen Actief-app en VierUur-app beschikbaar heeft gesteld, worden in afwijking van het bepaalde in de leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel parkeerkaarten verstrekt die achter de voorruit geplaatst dienen te worden.

Kerken kunnen omwille van leden die niet uit de kern komen waar de kerk staat, bij de gemeente Veere een gemotiveerd verzoek doen om parkeerkaarten vrij van kenteken te verstrekken, die qua geldigheid beperkt zijn tot zondagen, van 09:00-13:00 uur, op nader te specificeren locaties.

In gevolge van vigerende afspraken tussen de Gemeente Veere en de Kerk aan de Kapellestraat verleent het college 10 parkeervergunningen vrij van kenteken op een daartoe strekkend verzoek.

Natuurlijke personen kunnen een parkeervergunning op kenteken aanvragen die geldig is op alle parkeerapparatuurplaatsen in de tariefzones D en E. Deze vergunning wordt de D/E-vergunning genoemd.

Specifieke doelgroepen kunnen een gemotiveerd verzoek doen bij het college om in overleg te treden over een maatwerk-oplossing.

 

AFDELING III. OVERIGE BEPALINGEN

 

 

Artikel 14 - Geldigheidsduur van parkeervergunningen

 • 1.

  Een parkeervergunning als bedoeld in dit uitvoeringsbesluit wordt voor ten hoogste één jaar verleend.

 • 2.

  De geldigheid van een parkeervergunning verloopt op 31 december van ieder kalenderjaar om middernacht.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt een parkeervergunning voor autodelen conform het bepaalde in artikel 5, tweede lid van de Parkeerverordening, verleend voor ten hoogste vijf jaar. De geldigheid van een dergelijke parkeervergunning verloopt op 31 december om middernacht van het laatste kalenderjaar waarop de parkeervergunning betrekking heeft.

 

Artikel 15 - Nieuwe bewoners

Indien bewoners in het gereguleerd parkeergebied komen wonen en vóór de beoogde datum van adreswijziging schriftelijk aangifte hebben gedaan van adreswijziging, dan kunnen zij een parkeervergunning verkrijgen op het nieuwe woonadres.

 

Artikel 16 - Overzetting van een parkeervergunning naar een motorvoertuig met ander kenteken

Een parkeervergunning kan tijdens de geldigheidsduur ervan overgezet worden op een ander kenteken mits aantoonbaar sprake is van tenminste één van de volgende omstandigheden:

Het motorvoertuig dat op de parkeervergunning staat gaat naar een nieuwe eigenaar en aanvrager heeft een nieuw motorvoertuig aangeschaft.

Het motorvoertuig dat op de parkeervergunning staat is langdurend buiten gebruik en geschrapt voor de wegenbelasting.

 

Artikel 17 - Aanvraagformulier

Voor het indienen van de aangifte parkeerbelasting en het aanvragen van een parkeervergunning dient gebruik gemaakt te worden van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 18 - Combinatie van vergunningen

Bij een combinatie van bewoners-, bedrijfs- en accommodatievergunningen als bedoeld in artikel 5, artikel 7 en artikel 11 van dit uitvoeringsbesluit, worden in totaal ten hoogste drie parkeervergunningen per adres verstrekt.

Bij een combinatie van een vestiging van een bedrijf en/of verblijfsaccommodatie en een woning op één adres worden de tarieven gehanteerd die gelden voor bewoners.

 

AFDELING V. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 19 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Indien dit uitvoeringsbesluit niet voor of op 1 januari 2021 gepubliceerd is, treedt dit besluit in werking op de dag na die waarop deze is bekendgemaakt.

 • 3.

  In de kernen Domburg en Zoutelande wordt dit besluit uitgevoerd op 1 april 2021 of op een nader door het college vast te stellen datum.

 • 4.

  Op de datum van inwerkingtreding worden alle eerdere uitvoeringsbesluiten behorend bij parkeerverordeningen van de gemeente Veere ingetrokken.

 

Artikel 20 - Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening Gemeente Veere 2021

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 10 december 2020.

de griffier,

J. Fröling

de voorzitter,

drs R.J. van der Zwaag

Bijlage 1 Aanwijzing parkeerapparatuurplaatsen

 

De op het kaartbeeld aangegeven locaties zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen.

 

 

Aan dit kaartbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Een beter kaartbeeld, met een nauwkeurige tekening per locatie, staat vermeld op de website van de gemeente Veere.

 

De tabel op de volgende pagina, tevens behorend tot bijlage 1, geeft een nadere specificatie, ook van de naamgeving van de terreinen.

 

Voor de vergunninghouderzones in Zoutelande geldt dat er betaald geparkeerd mag worden met een geldige dagkaart.

 

 

Bijlage 1 Aanwijzing parkeerapparatuurplaatsen (vervolg)

 

Specificatie van de locaties die zijn aangewezen als parkeerapparatuurplaatsen. Op de website veere.nl staan gedetailleerde kaartbeelden van de locaties waar betaald parkeren geldt.

Kern

Naam op de kaart

Specifieke benaming(en)

Vensterperiode/-tijd

Veere

Kanaalweg westzijde

Mauritsbolwerk

Maart-Oktober 09-21

 

 

Kanaalweg westzijde

Maart-Oktober 09-21

 

Oranjeplein

Oranjeplein

Januari-December 09-21

 

Bastion

Bastion

Januari-December 09-21

 

 

Gedempte Haven (=overloopterrein)

Januari-December 09-21

Vrouwenpolder

Veerse Dam

Veerse Dam, zuidzijde

Maart-Oktober 09-21

 

 

Veerse Dam, noordzijde

Maart-Oktober 09-21

 

Breezand

Breezand

Maart-Oktober 09-21

 

Oranjezon

Oranjezon

Maart-Oktober 09-21

Oostkapelle

De Vier Hoogten

De Vier Hoogten

Maart-Oktober 09-21

 

Randduin

Randduin

Maart-Oktober 09-21

 

Westhove

Westhove

Maart-Oktober 09-21

Domburg

Irma’s

Irma 1

Maart-Oktober 09-21

 

 

Irma 2

Maart-Oktober 09-21

 

Mezgerweg

Mezgerweg (=overloopterrein)

Maart-Oktober 09-21

 

Molen&vd Putteplein

Bij de Molen

Januari-December 09-21

 

 

Van de Putteplein

Januari-December 09-21

 

Traverse

Traverse

Maart-Oktober 09-21

 

Tramzicht

Tramzicht

Januari-December 09-21

 

Eloutstraat e.o.

Duinzicht, Van Voorthuijsenstraat

Januari-December 09-21

 

 

Jan Tooropplein

Januari-December 09-21

Zoutelande

Kustlicht

Kustlicht

Maart-Oktober 09-21

 

Strand Zoutelande

Strand Zoutelande / Westkapelseweg

(incl. overloopterrein)

Maart-Juni 09-18

Juli-Augustus 09-21

September-Oktober 09-18

 

Jumbo-MFA

Jumbo-MFA

Januari-Juni 09-18

Juli-Augustus 09-21

September-December 09-18

 

Willibrordusplein

Willibrordusplein/Langstraat

Maart-Juni 09-18

Juli-Augustus 09-21

September-Oktober 09-18

 

Nieuwstraat

P-terrein Nieuwstraat

Maart-Oktober 09-21

 

Bosweg

Bosweg/VVV

Maart-Oktober 09-21

 

Wulkpad

P-terrein tussen Wulkpad-Schelppad

Maart-Oktober 09-21

 

Duinweg

Beachhotel

Maart-Oktober 09-21

 

 

Duinoord

Maart-Oktober 09-21

 

Vergunninghouderzones

Vergunninghouderzones*

Januari-December 00-24

Biggekerke

Valkenisseweg

P-terrein Valkenisseweg

Maart-Oktober 09-21

Koudekerke

Strandweg

Strandweg Dishoek

Maart-Oktober 09-21

 

Verlengde Dishoekseweg

Verlengde Dishoekseweg

Maart-Oktober 09-21

 

Galgeweg

Galgeweg Dishoek

Maart-Oktober 09-21

* Voor de vergunninghouderzone(s) in Zoutelande geldt dat er betaald geparkeerd mag worden met een geldige dagkaart.

 

Naar boven