Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 332755Beschikkingen | afhandelingBesluit intrekken omgevingsvergunning Bosschbaan 62, 5384 VZ Heesch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

Het intrekken van de omgevingsvergunning van 30-11-2019 voor het het bouwen van 3 aaneengesloten loodsen.

Verzenddatum: 14 december 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure-Besluiten

Heesch,14 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze