Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021 (Legesverordening Algemeen 2021)

 

Zaaknummer: 1821552

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2020;

   

 • gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

 

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021 (Legesverordening Algemeen 2021)

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van de kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van een dag in een kalenderjaar tot de dag met dezelfde datum in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  onderzoek door of namens de gemeentearchivaris, dat naar zijn oordeel plaatsvindt met een zuiver wetenschappelijk doel.

 • f.

  levering van illustraties uit de topografisch-historische atlas ten behoeve van een wetenschappelijk of educatief doel.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, of door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2020" van 10 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Legesverordening 2020 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als " Legesverordening 2021 ".

 

Artikel 10 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad.

 

Hoorn, 8 december 2020

 

 

de griffier,                                de voorzitter,

 

Bekendmaking:

 • via www.officielebekendmakingen.nl

 • door opname in het Gemeenteblad

 

 

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE LEGESVERORDENING 2021

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Al gemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Westfries archief

Hoofdstuk 7 Gemeentearchieven

Hoofdstuk 8 Leegstandwet

Hoofdstuk 9 Kansspelen

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 12 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

Hoofdstuk 13 Haven

Hoofdstuk 14 Belastingen en WOZ

Hoofdstuk 15 Urgentiebewijs

Hoofdstuk 16 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

Titel 2 D ienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief 2021

 

 

afgerond

1.1.1

Voor het voltrekken van een huwelijk in het Stadhuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn en in het huis van bewaring en/of gevangenis, met uitzondering van die, voltrokken op de ingevolge de Wet van 23 april 1879, Stb.72, aangewezen tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, bedraagt het tarief:

 

1.1.1.1

Huwelijk zonder toespraak op maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 232,00

1.1.1.2

Huwelijk (kosteloos) zonder toespraak op dinsdag om 09:00 uur en 9.15 uur, zonder genodigden met max 4 getuigen.

 

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk met toespraak in het Stadhuis, het Statenlogement, Westfries museum, Oosterkerk, Park Schouwburg, Nederlands hervormde kerk, Noorderkerk, Ridderickhof, HuisVerloren en de schepen: De Bounty Egberdina en de Toekomst bedraagt het tarief exclusief de huur van de locatie

 

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

 

1.1.2.1.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 448,00

1.1.2.1.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 325,00

1.1.2.1.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 526,00

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere plaats, om reden van gezondheid, dan genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 op alle tijdstippen met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen bedraagt het tarief:

€ 133,00

1.1.4

Voor het voltrekken van een huwelijk op een huwelijkslocatie op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen voor één dag bedraagt het tarief

 

1.1.4.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 500,00

1.1.4.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 376,00

1.1.4.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 577,00

1.1.5

Voor het voltrekken van een huwelijk op een huwelijkslocatie anders dan de tijden in 1.1.3 en 1.1.4, behalve in het stadhuis bedraagt het tarief:

 

1.1.5.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 717,00

1.1.5.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 438,00

1.1.5.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 639,00

1.1.5.4

Het tarief voor het wijzigen of annuleren van trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip bedraagt

€ 69,00

1.1.6

Het tarief voor het administratief wijzigen van een partnerschap in een huwelijk

€ 34,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.7.1

het verstrekken van een omslag trouwboekje in een standaarduitvoering

€ 26,00

1.1.7.2

het bijschrijven van een kind bedraagt per kind

€ 3,70

1.1.8

het tarief voor een medewerker per half uur of een deel daarvan voor: Optreden als getuige, het doen van nasporingen in registers, hulp bij opstellen verzoekschriften, huisbezoeken. Exclusief de kosten van de gevraagde inlichtingen/informatie

€ 26,00

1.1.10

het tarief voor het legaliseren of waarmerken van een document en de vaststelling dat de handtekening en/of foto op een document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

€ 14,00

1.1.11

Het tarief voor het aangetekend verzenden van stukken wordt geheven conform het geldende tarief van postbezorgingsbedrijf.

 

1.1.12

De tarieven, genoemd onder 1.1.1 tot en met 1.1.6 en 1.1.8 zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerde partnerschap.

 

1.1.13

Het tarief voor een uittreksel of afschrift burgelijke stand, geboorte, huwelijk, registratie van partnerschap, echtscheiding en overlijden (ook meertalig)

€ 14,00

1.1.13.1

Het tarief voor elke verklaring tot huwelijksbevoegdheid (alleen in de Nederlandse taal)

€ 24,60

1.1.13.1.1

Het tarief voor een meertalig modelformulier dat wordt aangehecht aan een verklaring tot huwelijksbevoegdheid

€ 18,90

1.1.13.1.2

Het tarief voor een meertalig modelformulier dat wordt aangehecht aan een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand

€ 14,00

1.1.14

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door:

 

1.1.14.1

Optie; enkelvoudig

€ 196,00

1.1.14.2

Optie; gemeenschappelijk

€ 335,00

1.1.14.3

Optie, medeopterende minderjarige

€ 22,00

1.1.14.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

€ 925,00

1.1.14.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1.181,00

1.1.14.6

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 688,00

1.1.14.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 945,00

1.1.14.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

€ 137,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

€ 74,50

1.2.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort)

€ 74,50

1.2.3.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort (tot 18 jaar) 5 jaar geldig, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,50

1.2.3.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 56,50

1.2.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 64,00

1.2.4.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 32,90

1.2.5

Het tarief voor de onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.4.1 worden bij versnelde uitreiking vermeerderd met

€ 50,90

1.2.6

Het tarief voor het bezorgen van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,00

1.3.1.1

het tarief voor het onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 50,90

1.3.2

Het tarief voor het bezorgen van een rijbewijs

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een (internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) per verstrekking aan de balie van het stadhuis

€ 14,00

1.4.2.1.1

tot het verstrekken van een (internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), online aangevraagd per verstrekking

€ 8,90

1.4.2.2

tot het verstrekken van een afschrift persoonslijst uit de Basisregistratie personen (BRP) per verstrekking

€ 18,90

1.4.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen(BRP) en/ Burgerlijke stand.

 

1.4.3.1

per half uur of een deel daarvan

€ 26,00

 

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt geheven conform het landelijk vastgestelde tarief

€ 41,35

1.5.2

Attestatie de vita

€ 14,00

 

Hoofdstuk 6 Westfries Archief

1.6.1

Het tarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de archieven en collecties van het Westfries Archief bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier en ongeacht het resultaat:

€ 13,87

1.6.2

Het tarief voor het verstrekken van scans van niet digitaal beschikbaar materiaal bedraagt

€ 13,87

1.6.3

Onverminderd het in 1.6.1 en 1.6.2 bepaalde, bedraagt het tarief voor het maken en leveren van:

 

1.6.3.1

een fotokopie A4/A3 van niet digitaal beschikbaar materiaal, per pagina

€ 0,47

1.6.3.2

een usb-stick (WFA-logo, 1 Gb) voor opslag digitale bestanden

€ 4,31

 

Hoofdstuk 7 Gemeentelijke archieven

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen naar in de gemeentelijke archieven berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,87

1.7.2

Het tarief voor toezending per post van in dit hoofdstuk genoemde kopieën, reproducties, afdrukken, readerprints en bestanden bedraagt:

 

1.7.2.1

per poststuk zonder begeleidend schrijven

€ 3,08

1.7.2.2

per poststuk met begeleidend schrijven

€ 5,12

1.7.3

Het tarief voor het opstellen van een digitaal bericht en het digitaal verzenden van afschriften, doorslagen of fotokopieën voor elk daaraan bestede 5 minuten of gedeelte

€ 2,29

1.7.4

Het tarief voor het maken van afschriften, doorslagen of (digitale)fotokopieën uit het bouwvergunningen- en constructiearchief van Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht van de Gemeente Hoorn bedraagt voor:

 

1.7.4.1

een afdruk of scan in het formaat A3 / A4 per pagina

€ 0,47

1.7.4.2

een afdruk of scan op A2 formaat (plotter) per pagina

€ 3,79

1.7.4.3

een afdruk of scan op A1 formaat (plotter) per pagina

€ 5,10

1.7.5

Het tarief voor het digitaal verzenden van een bouwtekening

€ 2,83

1.7.6

Het tarief voor het digitaal aanvragen van bouwkundige gegevens zonder constructieve gegevens van een woning

€ 30,51

1.7.7

Het tarief voor het digitaal aanvragen van bouwkundige gegevens met constructieve gegevens van een woning

€ 45,77

 

Hoofdstuk 8 Leegstandswet

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

€ 77,05

1.8.2

voor een tijdelijke vergunning voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of vernieuwbouw.

€ 154,10

1.8.3

voor verlenging van een vergunning voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of vernieuwbouw.

€ 77,05

Hoofdstuk 9 Kansspelen

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.9.1

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor de periode van één jaar

€ 56,50

 

voor iedere volgende speelautomaat voor een periode van één jaar

€ 34,00

1.9.2

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 226,50

 

voor iedere volgende speelautomaat met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 136,00

 

Hoofdstuk 10 Kabels en leidingen

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.10.1.1

als het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m1

€ 363,30

1.10.1.2

als het betreft een tracé vanaf 250 tot 1.000 m1

€ 411,10

1.10.1.3

als het betreft een tracé vanaf 1.000 tot 2.500 m1

€ 564,00

1.10.1.4

als het betreft een tracé vanaf 2.500 m1, wordt het tarief in 1.10.1.3 verhoogd voor elke volle of gedeelte van de 500 m1 met:

€ 170,35

1.10.2

als het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m1

€ 85,93

1.10.3

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder, wordt het tarief genoemd in artikel 1.11.1 verhoogd met

€ 372,80

1.10.4

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.11.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 41,55

1.11.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 41,55

1.11.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.11.3.1

zonder medische keuring

€ 67,57

1.11.3.1

met medische keuring

€ 142,57

1.11.4

tot het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als gevolg van vermissing

€ 12,68

1.11.5

ontheffing geslotenverklaring

€ 12,68

1.11.6

ontheffing fiets- en voetpaden

€ 12,68

1.11.7

ontheffing in- en uitrit

€ 12,68

1.11.8

ontheffing parkeerduurbeperking

€ 12,68

1.11.9

tot het afgeven van een vervangende parkeervergunning als gevolg van vermissing, wijzigen gebied en wisseling van kenteken.

€ 12,68

1.11.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 41,55

 

Hoofdstuk 12 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een ontheffing (geluids)hinder zoals bedoeld in artikel 4.1.5a van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening

€ 112,38

1.12.2

voor de levering van bodeminformatie algemeen per locatie

€ 23,89

1.12.3

van volledige bodemrapportages, ongeacht het aantal, per locatie

€ 119,43

 

Hoofdstuk 13 Haven

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.2a van de algemene plaatselijke verordening (ligplaats woonschepen)

€ 68,02

1.13.2

voor het verstrekken van een 5-jarensticker ligplaatsvergunning

€ 25,00

1.13.3

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 A van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Historische schip-vergunning)

€ 68,02

1.13.4

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 B van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Charterschip-vergunning)

€ 68,02

1.13.5

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 C van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Visserschip-vergunning)

€ 68,02

1.13.6

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 D van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Kleine boot-vergunning)

€ 68,02

1.13.7

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 E van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Ligplaats terrasboot-vergunning)

€ 68,02

1.13.8

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 F van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Viskaar-vergunning)

€ 68,02

1.13.9

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 G van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Oostereiland-vergunning)

€ 68,02

 

Hoofdstuk 14 Belastingen en WOZ

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.14.1

opgave van de zakelijke lasten ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak door een notaris, per belastingobject

€ 7,17

 

Hoofdstuk 15 Urgentiebewijs

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.15.1

urgentiebewijs

€ 54,61

 

Hoofdstuk 16 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

1.16.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 23,15

1.16.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,71

1.16.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,71

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet:

 

2.1.1.1

voor zover het betreft een nieuwe vestiging of overname van een bestaande zaak

€ 591,30

2.1.1.2

voor zover het betreft het wijzigen van een leidinggevende als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet en het wijzigen van een bestuurder van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet als eerder al een vergunning verleend is

€ 172,91

2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening

 

2.1.2.1

voor commerciële inrichtingen

€ 550,00

2.1.2.2

voor niet commerciële inrichtingen (para-commercieel)

€ 266,38

2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een incidentele ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven na het sluitingsuur.

 

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 100,00

2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestaande exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening en de wijziging op de Drank en Horeca vergunning t.g.v. deze wijziging.

 

2.1.5.1

voor commerciële inrichtingen

€ 213,10

2.1.5.2

voor niet commerciële inrichtingen (para-commercieel)

€ 133,19

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ten behoeve van het organiseren van een evenement zoals bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

2.2.1.1

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie II voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 250,00

2.2.1.2

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie III voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 500,00

2.2.1.3

indien de aangevraagde vergunning moet worden gepubliceerd wordt het onder 2.2.1.1 en 2.2.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 12,62

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2011

€ 50,44

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

2.3.1

een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv voor een seksinrichting of escortbedrijf.

€ 622,34

2.3.2

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv, indien eerder al een dergelijke vergunning is afgegeven en de inrichting op dezelfde wijze wordt voortgezet .

€ 295,17

2.3.3

het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv op een andere naam, indien de inrichting door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet, als al eerder een vergunning is afgegeven.

€ 174,26

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 1 t/m 4 van deze titel intrekt, terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na in behandeling name danwel vergunningsvrij kan worden uitgevoerd:

75,00%

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een maand na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning:

50,00%

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag

2.5.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 23,15

2.5.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,71

2.5.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,71

 

Naar boven